Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/188

Brussel, 25 februari 2010

Tussentijdse EU-prognoses: herstel is ingezet maar blijft broos

De EU-economie is zich weliswaar geleidelijk aan het herstellen, maar heeft nog steeds met tegenwind te kampen. In het derde kwartaal van 2009 is het reële bbp weer beginnen te groeien, waarmee een einde is gekomen aan de langste en diepste recessie in de geschiedenis van de EU. De uitzonderlijke crisismaatregelen die de EU heeft getroffen, hebben een grote rol gespeeld bij het teweegbrengen van de economische kentering. Zoals al in de najaarsprognoses 2009 was voorspeld, is de groei in het vierde kwartaal echter gaan vertragen naarmate het effect van een aantal tijdelijke factoren wegebde. Volgens de voorliggende actualisering blijven de economische vooruitzichten voor de EU grotendeels onveranderd. Verwacht wordt dat het bbp in zowel de EU als het eurogebied in 2010 met 0,7% zal groeien. Ook de inflatieprognoses blijven met 1,4% en 1,1% in respectievelijk de EU en het eurogebied vrijwel ongewijzigd. Zoals de recente ontwikkelingen op de financiële markten evenwel treffend illustreren, blijven deze prognoses met grote onzekerheid omgeven.

De heer Olli Rehn, het Commissielid bevoegd voor economische en monetaire zaken , heeft het volgende verklaard: " Het herstel van de EU-economie begint zich af te tekenen maar is nog steeds broos. Onze prioritaire doelstelling moet zijn de Europese economie weer op weg te zetten naar een krachtige en duurzame groei. Daartoe moeten we op twee fronten strijden: bevorderen van het economisch herstel en consolideren van onze overheidsfinanciën. De nieuwe EU2020-strategie tot modernisatie van onze economieën moet hand in hand gaan met de consolidatie van onze overheidsfinanciën. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzame groei en werkgelegenheidsschepping."

Gro eiprognoses voor EU en eurogebied onveranderd

In de Commissieprognoses zijn d e groeiprojecties voor de eerste helft van dit jaar voor zowel de EU als het eurogebied licht opwaarts bijgesteld. Wegens geringe neerwaartse herzieningen voor de tweede helft van 2010 blijft de voorspelde bbp-groei voor 2010 als geheel evenwel grotendeels ongewijzigd, namelijk 0,7% in beide zones. De berekening is uitgevoerd op basis van geactualiseerde projecties voor Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, die samen goed zijn voor ongeveer 80% van het bbp van de EU.

Krachtiger mondiaal herstel

In de tweede helft van 2009 bleek de mondiale economische activiteit robuuster uit te vallen dan eerder was verwacht , vooral in de Aziatische opkomende economieën. Het mondiale reële bbp (exclusief de EU) is vorig jaar nipt aan een daling ontkomen en zal in 2010 naar verwacht met ongeveer 4¼% groeien. Wat de nabije toekomst betreft, lijken de mondiale indicatoren bemoedigend, hetgeen ten dele toe te schrijven is aan de voorraadcyclus in de be- en verwerkende industrie.

Op langere termijn is het niet uitgesloten dat de mondiale groei een dipje kent wegens zowel het geleidelijk wegebbende effect van de stimuleringsmaatregelen als de voorraadcyclus. De verschillen tussen de landen blijven echter aanzienlijk: de opkomende economieën maken een veel solider herstel door als gevolg van een hervatting van de kapitaalinstroom en een terugkeer van de risicobereidheid bij beleggers. Hoewel de externe omgeving van de EU zich dus sneller herstelt dan voorspeld, valt nog af te wachten in hoeverre de EU dit jaar baat zal hebben bij deze ontwikkeling.

Effect op binnenlandse dynamiek blijft tot dusver beperkt

Een verbetering van de sentiment indicatoren in de EU wijst op een aantrekkende expansie van de activiteit, maar de harde gegevens, met name over de industriële productie en de detailhandelsverkopen, zijn recentelijk minder bemoedigend gebleken. Een beter dan verwacht extern klimaat kan de uitvoer weliswaar verder bevorderen, maar de investeringen blijven erg zwak als gevolg van een uitzonderlijk lage bezettingsgraad van het productievermogen. Aangenomen wordt dat ook de investeringen in woningbouw in 2010 wellicht zwak zullen blijven, aangezien in diverse lidstaten een aanpassing in de huizensector is vereist. De situatie op de financiële markten is sinds begin 2009 hersteld, maar de aanpassing van de balansen is nog niet voltooid en de onzekerheid blijft groot. Matige vooruitzichten voor de investeringen impliceren doorgaans een zwakke arbeidsmarkt in de toekomst, hetgeen op zijn beurt wellicht een rem zal zetten op de particuliere consumptie. Daar zowel in de EU als in de wereld de belangrijkste drijvende krachten achter het herstel nog steeds een tijdelijk karakter hebben, moet de weerbaarheid van het herstel nog op de proef worden gesteld.

Pri jsstabiliteit blijft gehandhaafd

Het sterke desinflatieproces tijdens het grootste deel van 2009 was hoofdzakelijk toe te schrijven aan van de energie- en voedingscomponenten uitgaande neerwaartse basiseffecten en aan een zich alsmaar sterker aftekenende vertraging van de economie. De HICP-inflatie is de laatste maanden van 2009 weliswaar enigszins toegenomen, maar is met een jaarlijks percentage van 1,0% in de EU en 0,3% in het eurogebied zeer gematigd gebleven, zoals in de najaarsprognoses was voorspeld. Vooruitblikkend zou een aanzienlijke verzwakking van de economie de inflatie in toom moeten houden en de stijgingen van de energie- en grondstoffenprijzen moeten compenseren. Verwacht wordt dat de prijzen stabiel blijven: de HICP-inflatieprojecties voor de EU zijn slechts licht opwaarts herzien tot 1,4%, terwijl die voor het eurogebied op 1,1% zijn gehandhaafd.

Ris icobeoordeling

De risico's die aan de EU-groeivooruitzichten voor 2010 verbonden zijn, lijken elkaar nog steeds min of meer in evenwicht te houden. Negatief is dat de situatie op de financiële markten zeer onzeker blijft en aan ernstige neerwaartse risico's onderhevig is. Positief is dat van het krachtige mondiale herstel, met name op de Aziatische opkomende markten, en van de zich aandienende ommekeer in de voorraadcyclus in de EU een groter effect op de binnenlandse vraag kan uitgaan dan thans wordt verwacht. Ook wat de inflatievooruitzichten betreft, lijken de risico's voor 2010 elkaar algemeen genomen in balans te houden.

Een meer gedetailleerd verslag is te vinden op :

http://ec.europa.eu/economy_finance/ articles/eu_economic_situation/2010-02-25-eu_interim_economic_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar