Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/188

Bryssel 25. helmikuuta 2010

EU:n väliennuste kertoo elpymisen olevan käynnissä, tosin hauraana

Talous elpyy EU:ssa vähitellen, vaikka onkin yhä vastatuulessa. Kokonaistuotanto kääntyi uuteen kasvuun vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä, ja EU:n historian pisin ja pahin taantuma päättyi. EU:ssa käyttöönotetut poikkeukselliset kriisitoimenpiteet olivat keskeisessä asemassa talouden suunnan kääntämisessä. Kuten syksyn 2009 talousennusteessa oli arvioitu, kasvu kuitenkin heikkeni viimeisellä vuosineljänneksellä, kun joidenkin väliaikaisten tekijöiden vaikutus alkoi hälvetä. Tuoreimman ennusteen mukaan EU:n talousnäkymät pysyvät pääpiirteissään ennallaan. BKT:n ennakoidaan kasvavan 0,7 prosenttia sekä koko EU:ssa että euroalueella vuonna 2010. Inflaatioennusteet pysyttelevät lähes muuttumattomina eli 1,4 prosentissa EU:ssa ja 1,1 prosentissa euroalueella. Ennusteisiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta, kuten finanssimarkkinoiden viimeaikainen kehitys hyvin osoittaa.

”Talou s on EU:ssa alkanut elpyä, mutta elpyminen on yhä haurasta. Euroopan talouden palauttamisen vahvalle ja kestävälle uralle pitäisi olla kokonaisvaltaisena tavoitteenamme. Tähän pääsemiseksi meidän on tehtävä töitä kahdella rintamalla eli talouden elvyttämisen ja julkisen talouden vakauttamisen parissa. Uudella Eurooppa 2020 -strategialla pyritään uudenaikaistamaan taloutta, ja strategian pitäisikin kulkea käsi kädessä julkisen talouden vakauttamisen kanssa. Tämä on tarpeen kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta , totesi talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava komissaari Olli Rehn.

EU:n ja euroalueen kasvuennusteet ovat olleet oikean suuntaisia

Vuoden 2010 alkupuoliskon kasvuennusteita on tarkistettu hieman ylöspäin komission ennusteissa, jotka koskevat sekä koko EU:ta että euroaluetta. Koska vuoden jälkipuoliskon ennusteita on kuitenkin hieman laskettu, BKT:n ennakoitu kasvuvauhti vuonna 2010 pysyttelee pääpiirteissään muuttumattomana 0,7 prosentissa molemmilla alueilla. Ennusteessa on huomioitu Alankomaiden, Espanjan, Italian, Puolan, Ranskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan tarkistetut ennusteet. Kyseisten maiden osuus on noin 80 % koko EU:n BKT:sta.

Maailmantalouden elpyminen lujittuu

Maailmantalouden toimeliaisuus osoittautui vuoden 2009 jälkipuoliskolla aiemmin ennakoitua vilkkaammaksi, erityisesti Aasian kehittyvissä talouksissa. Kokonaistuotanto (EU:ta lukuun ottamatta) ei romahtanutkaan kokonaan viime vuonna, ja nykyisellään sen ennakoidaan kasvavan noin 4¼ prosenttia vuonna 2010. Maailmanlaajuiset indikaattorit ovat lähitulevaisuuden osalta rohkaisevia. Osittain tämä johtuu tehdasteollisuuden varastosyklistä.

Maailmantalouden kasvuun ennakoidaan heikompaa vaihetta myöhemmin. Syynä tähän ovat elvytystoimien vaikutuksen haihtuminen vähitellen ja varastosykli. Erot pysyttelevät suurina eri maiden välillä. Elpyminen on kehittyvien talouksien maissa huomattavasti vankempaa, sillä pääomavirrat tointuvat ja sijoittajien riskinottohalu palaa. EU:n ulkoinen ympäristö toipuu odotettua nopeammin, mutta jää nähtäväksi, onko tästä EU:lle apua tänä vuonna.

Vaikutus EU:n sisäiseen dynamiikkaan on ollut tähän mennessä vähäinen

Markkinailmapiiriä EU:ssa kuvaavat indikaattorit antavat viitteitä toimeliaisuuden vilkastumisesta jatkossa, mutta kovat numerotiedot, erityisesti teollisuustuotanto ja vähittäiskauppa, eivät ole olleet niin rohkaisevia viime aikoina. Vaikka ennakoitua parempi ulkoinen ympäristö voi lisätä vientiä, investointeja tehdään edelleen hyvin vähän, mikä heijastaa poikkeuksellisen alhaista kapasiteetin käyttöastetta. Myös kiinteistöinvestointeja tehdään todennäköisesti vähän vuonna 2010, kun otetaan huomioon, että asuntotarjonnan ala kaipaa huomattavaa sopeutusta useissa jäsenvaltioissa. Tilanne finanssimarkkinoilla on elpynyt vuoden 2009 alun jälkeen, mutta taseiden sopeuttaminen ei ole vielä päättynyt ja epävarmuustekijöitä on yhä runsaasti. Heikot investointinäkymät ennustavat yleensä heikkoa työmarkkinatilannetta, joka puolestaan todennäköisesti hillitsee yksityistä kulutusta. Koska monet keskeiset kasvua vauhdittavat tekijät ovat edelleen väliaikaisella pohjalla EU:ssa ja maailmanlaajuisesti, elpymisen pysyvyys jää nähtäväksi.

Hintavakaus säilyy

Inflaatio hidastui huomattavasti suurimman osan vuotta 2009. Suurimpia syitä tähän olivat energian ja elintarvikkeiden osuudesta johtuva laskeva perusvaikutus ja talouden yhä paheneva vajaateho. YKHI-inflaatio nopeutui hieman vuoden 2009 viimeisinä kuukausina mutta pysytteli vuositasolla hyvin kohtuullisena eli 1,0 prosentissa koko EU:ssa ja 0,3 prosentissa euroalueella, kuten syksyllä oli ennakoitu. Vajaateholla käyvän talouden ennakoidaan vastedes hillitsevän inflaatiota ja tasaavan energian ja hyödykkeiden hinnannousun. Hintavakauden ennakoidaan säilyvän, sillä YKHI-inflaatioennustetta on koko EU:n osalta korotettu vain hieman 1,4 prosenttiin ja euroaluetta koskeva ennuste säilyy muuttumattomana 1,1 prosentissa.

Riskinarviointi

Vuoden 2010 talouden kasvunäkymiin EU:ssa vaikuttavien riskien katsotaan yhä olevan pääsääntöisesti tasapainossa. Negatiivisella puolella finanssimarkkinoiden tilanne pysyttelee hyvin epävakaana ja alttiina vakaville haitallisille riskeille. Positiivisella puolella maailmantalouden toipumisella erityisesti Aasian kehittyvillä markkinoilla ja nopeasti lähestyvällä EU:n varastosyklin kääntymisellä saattaa kuitenkin olla nykyisin ennakoitua suurempi vaikutus kysyntään EU:n markkinoilla. Inflaatioriskit vaikuttavat myös edelleen pääsääntöisesti tasapainoisilta vuonna 2010.

Yksityiskohtaisempia tietoja aiheesta:

http://ec.europa.eu/economy_finance/ articles/eu_economic_situation/2010-02-25-eu_interim_economic_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar