Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/188

Bruxelles, den 25. februar 2010

EU's foreløbige prognose: opsvinget er i gang, men er stadig skrøbeligt

EU's økonomi er gradvis ved at få det bedre, men er stadig i modvind. Det reale BNP begyndte at vokse igen i tredje kvartal af 2009, hvilket markerede afslutningen på den længste og dybeste recession i EU's historie. De ekstraordinære kriseforanstaltninger, der er indført i EU, spillede en vigtig rolle med hensyn til at få økonomien til at vende. I overensstemmelse med prognosen fra efteråret 2009 tog væksten imidlertid af i fjerde kvartal, idet virkningen af en række midlertidige faktorer begyndte at svækkes. Ifølge den aktuelle opdatering forbliver de økonomiske udsigter for EU stort set uændrede. BNP forventes at vokse med 0,7 % i både EU og euroområdet i 2010. Inflationsfremskrivningerne ligger også stort set uændret på henholdsvis 1,4 % og 1,1 % i EU og euroområdet. Usikkerheden omkring disse fremskrivninger er fortsat stor, således som det klart fremgår af den seneste udvikling på de finansielle markeder.

Kommissæren for økonomiske og monetære anliggender, Olli Rehn, udtalte herom: "Opsvinget i EU's økonomi er ved at vise sig, men er stadig skrøbeligt. Vort overordnede mål skal være at føre den europæiske økonomi tilbage på en stærk og holdbar kurs. Med dette for øje må vi gøre en indsats på to fronter, nemlig den økonomiske genopretning og konsolideringen af de offentlige finanser. Den nye Europa 2020-strategi, som skal resultere i en modernisering af vore økonomier, bør gå hånd i hånd med konsolideringen af de offentlige finanser. Dette er en nødvendig forudsætning for holdbar vækst og jobskabelse."

Vækstudsigterne for EU og euroområdet tegner bedre

Vækstfremskrivningerne for første halvdel af dette år er blevet opjusteret en smule i Kommissionens prognose for både EU og euroområdet. På grund af marginale nedjusteringer i anden halvdel af 2010 ligger den fremskrevne vækst i BNP i 2010 som helhed imidlertid stort set uændret på 0,7 % i begge områder. Dette er udregnet på grundlag af opdaterede fremskrivninger for Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Polen, Spanien og Det Forenede Kongerige, som tilsammen tegner sig for ca. 80 % af EU's BNP.

Stærkere globalt opsving

Den globale økonomiske aktivitet viste sig at være mere robust i anden halvdel af 2009 end tidligere forventet, især i vækstøkonomierne i Asien. Det reale BNP (ekskl. EU) undgik et direkte fald sidste år og forventes nu at vokse med omkring 4¼ % i 2010. På kortere sigt er de globale indikatorer opmuntrende, hvilket til dels skyldes udviklingen i lagercyklen i fremstillingsindustrien.

Den globale vækst vil komme ud for en afmatning som følge af den gradvis svagere virkning af de stimulerende foranstaltninger og på grund af lagercyklen. Der er fortsat store forskelle fra det ene land til det andet – med et markant stærkere opsving i vækstøkonomierne på baggrund af kapitaltilstrømningerne, som igen er ved at komme igang, og investorernes risikolyst, som er vendt tilbage. Mens opsvinget er hurtigere end forventet uden for EU, vil det vise sig, i hvor høj grad dette kan hjælpe EU i år.

Endnu kun beskeden indvirkning på den interne dynamik

De forbedrede indikatorer for de økonomiske forventninger i EU tyder på en aktivitetsudvidelse fremover, men de faktiske tal - især for industriproduktionen og detailsalget – har på det seneste været mindre opmuntrende. Mens en bedre end forventet situation uden for EU kunne sætte yderligere gang i eksporten, er investeringerne fortsat meget svage på grund af de usædvanlig lave kapacitetsudnyttelsesgrader. Boliginvesteringerne vil sandsynligvis også være svage i 2010 på grund af den nødvendige tilpasning i boligsektoren i flere medlemsstater. Vilkårene på de finansielle markeder er blevet bedre siden begyndelsen af 2009, men regnskabsjusteringerne er ikke afsluttet, og der hersker fortsat meget stor uvished. Svækkede udsigter for investeringerne betyder typisk at der er udsigt til et svagt arbejdsmarked, hvilket igen kan lægge en dæmper på det private forbrug. Mange af de vigtigste drivkræfter er stadig foreløbige i EU og på verdensplan, og styrken i opsvinget skal derfor stadig stå sin prøve.

Prisstabiliteten fastholdes

Det stærkt faldende inflationsniveau i det meste af 2009 skyldtes hovedsagelig negative basiseffekter fra energi og fødevarer samt en stadig større afmatning i økonomien. HICP-inflationen steg i en vis grad i de sidste måneder af 2009 og holdt sig på et meget beskedent årligt niveau på 1,0 % i EU og 0,3 % i euroområdet, således som forventet i efteråret. På længere sigt vil en stærk afmatning i økonomien holde inflationen under kontrol, hvilket vil udligne stigninger i energi- og varepriserne. Det forventes, at prisstabiliteten fastholdes, idet fremskrivningerne for HICP-inflationen kun er opjusteret en smule til 1,4 % i EU og ligger uændret på 1,1 % i euroområdet.

Risikovurdering

De risici, der knytter sig til vækstudsigterne i EU i 2010, ser stadig ud til at være stort set afbalancerede. I nedadgående retning er situationen på de finansielle markeder fortsat særdeles usikker og præget af alvorlige negative risici. I opadgående retning kan styrken i det globale opsving, især på vækstmarkederne i Asien, og den umiddelbart forestående vending i lagercyklen i EU få større indvirkning på den interne efterspørgsel end forventet på nuværende tidspunkt. Hvad angår inflationsudsigterne ser risiciene også ud til fortsat at være stort set afbalancerede i 2010.

En mere detaljeret rapport kan ses på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/ articles/eu_economic_situation/2010-02-25-eu_interim_economic_forecast_en.htm

Table 1: Real GDP growth

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Note: the quarterly figures are working-day and seasonally adjusted, while the annual figures are unadjusted.

Table 2: Consumer price inflation

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar