Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/184

Br yssel den 24 februari 2010

Kommissionen bemöter kraven på en förstärkning av byrån för förvaltningen av EU:s yttre gränser

Kommissionen har i dag föreslagit en förstärkning av byrån för förvaltningen av Europeiska unionens yttre gränser, Frontex. Förslagen omfattar en förstärkning av den rättsliga ramen för att säkerställa absolut respekt för de grundläggande rättigheterna i Frontex arbete samt en förstärkning av Frontex operativa förmåga att stödja medlemsstaterna. Enligt det nya förslaget skulle medlemsstaterna ställa mer utrustning och personal till byråns förfogande. Frontex bör kunna leda gränsbevakningsinsatser tillsammans med EU-medlemsstater. Det bör också bli tillåtet att erbjuda tredjeländer tekniskt bistånd och att skicka sambandsmän till dessa länder.

Kommissionsledamoten med ansvar för inrikes frågor, Cecilia Malmström, sade: ”Dagens förslag kommer att bana väg för mer solidaritet och bättre samarbete mellan EU-länderna. Därigenom får vi en möjlighet att bättre gå till rätta med illegal invandring och människohandel, samtidigt som vi stärker skyddet för att säkerställa absolut respekt för de grundläggande rättigheterna. Jag hoppas att Europaparlamentet och rådet skyndsamt kommer att omvandla detta förslag till lag så att byrån får de personella och tekniska resurser som den behöver.”

Samarbetet mellan EU-länderna för att hantera invandringen genom EU-byrån Frontex har, enligt utvärderingar som genomförts av kommissionen och av oberoende organ, hittills begränsats av bristande resurser och otillräcklig samordning mellan nationella myndigheter. Frontex är nyckeln till att kunna upprätthålla ett område utan inre gränser och hjälper EU-länderna att samordna bevakningen i luften, på land och till havs.

Dagens förslag garanterar att Frontex kan tillhandahålla de tekniska och personella resurser som krävs inom ramen för den gemensamma gränsbevakningen. EU-länderna måste se till att en pool med utrustning såsom båtar och flygplan får användas av byrån, som stegvis också bör kunna få köpa eller hyra utrustning.

I och med detta förslag införs också ett uttalat krav om att samtliga gränsbevakningstjänstemän som deltar i operationerna ska ha genomgått en utbildning i grundläggande rättigheter för att garantera att alla invandrare bemöts med absolut respekt för de grundläggande rättigheterna och särskilt för principen om non-refoulement.

Den operativa kapaciteten kommer att stärkas genom att rollerna för Frontex respektive den deltagande medlemsstaten tydliggörs, samtidigt som principen om varje medlemsstats ansvar för bevakningen av sin del av den yttre gränsen efterlevs. Särskilda regler föreslås för den operativa planen, utvärderingen av operationerna och systemen för rapportering om tillbud.

Frontex kommer även framgent att kunna samordna operationer som gäller återsändande av invandrare till deras ursprungsländer. Garantier införs för att säkerställa att dessa återsändanden sker på ett sätt som garanterar absolut respekt för de grundläggande rättigheterna. Exempelvis ska en oberoende övervakare finnas närvarande vid sådana operationer och rapportera till kommissionen om medlemsstaternas efterlevnad av EU-lagstiftningen och en särskild uppförandekod som innehåller de regler om respekt för grundläggande rättigheter som ska följas.

Förslagen måste nu debatteras och godkännas av Europaparlamentet och EU:s regeringar i rådet .

Bakgrund

Frontex inrättades 2005 för att samordna EU-medlemsstaternas gränsbevakningsinsatser utmed EU:s yttre gränser. Frontex har sitt säte i Warszawa och 220 anställda. Byrån erhåller årligen 80 miljoner euro från EU:s budget.

Frontex samordnar samarbetet mellan nationella gränsbevakningsorgan, erbjuder fortbildning för gränsbevakningstjänstemän, sköter central insamling av övervakningsdata från EU-länderna och bistår medlemsstaterna i samband med gemensamma återsändandeoperationer.

Vid Europeiska rådets möte den 10–11 december 2009 enades EU:s regeringar om ett nytt arbetsprogram för EU på området rättsliga och inrikes frågor, som grundade sig på ett förslag från kommissionen tidigare samma år ( IP/09/894 ). Vid Europeiska rådets möte den 10-11 december 2009 uppmanade EU:s regeringar kommissionen att, som en del av Stockholmsprogrammet, inkomma med förslag om förbättringar av Frontex ( MEMO/08/84 )

F ör närmare upplysningar se

MEMO/10/45


Side Bar