Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 184

V Bruseli 24. februára 2010

Komisia reaguje na požiadavku posilnenia agentúry EÚ pre riadenie hraníc

Komisia dnes predložila návrhy na posilnenie agentúry Európskej únie pre riadenie hraníc – agentúry Frontex. Návrhy zahŕňajú posilnenie právneho rámca na zabezpečenie úplného dodržiavania základných práv v rámci aktivít agentúry Frontex a zlepšenie operatívnej kapacity agentúry na podporu členských štátov. Na základe tohto nového návrhu by členské štáty dali agentúre Frontex k dispozícii viac vybavenia a personálu. Agentúra Frontex by mohla viesť operácie pohraničných hliadok spoločne s členskými štátmi. Umožnilo by sa aj poskytovanie technickej pomoci tretím krajinám a vysielanie styčných dôstojníkov do tretích krajín.

Komisárka pre vnútorné zálež itosti Cecilia Malmströmová povedala: „Dnešný návrh bude základom zlepšenia solidarity a spolupráce medzi štátmi EÚ. Umožní nám lepšie riešiť problém nelegálneho prisťahovalectva a obchodovania s ľuďmi a súčasne posilní záruky plného rešpektovania základných práv. Dúfam, že Európsky parlament a Rada tento návrh právneho predpisu urýchlene schvália, aby agentúra mohla dostať ľudské a technické zdroje, ktoré potrebuje.

Spolupráca medzi štátmi EÚ v oblasti riadenia prisťahovalectva prostredníctvom agentúry Frontex bola doteraz podľa hodnotení vypracovaných Komisiou a nezávislým hodnotiteľom obmedzená v dôsledku nedostatočných zdrojov a nedostatočnej koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi. Agentúra Frontex je hlavným nástrojom zachovania priestoru bez vnútorných hraníc a pomáha štátom EÚ koordinovať činnosť vzdušných, pozemných a námorných pohraničných hliadok.

Dnes predložený návrh zabezpečí, aby agentúra Frontex mohla v rámci spoločných pohraničných hliadok poskytovať primerané technické a personálne zdroje. Štáty EÚ by mali zabezpečiť, aby agentúra mala k dispozícii vybavenie, ako sú člny a lietadlá, pričom agentúra by si takisto mohla postupne zakupovať vlastné vybavenie alebo si ho prenajímať.

V návrhu je takisto uvedená výslovná požiadavka, aby všetci členovia pohraničnej stráže, ktorí sa zúčastňujú na operáciách, boli vyškolení v oblasti základných práv, aby sa zaručilo, že sa budú dodržiavať základné práva a najmä zásada zákazu vyhostenia alebo vrátenia (zásada non-refoulement), a to v prípade všetkých prisťahovalcov.

Operatívna kapacita sa posilní prostredníctvom ozrejmenia príslušných úloh agentúry Frontex a zúčastňujúcich sa členských štátov, pričom sa bude rešpektovať zásada, že každý členský štát je naďalej zodpovedný za kontrolu svojej časti vonkajšej hranice. Návrh obsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa operatívneho plánu, hodnotenia operácií a hlásení o narušení hranice.

Agentúra Frontex bude naďalej schopná pokračovať v koordinácii spoločných operácií, pri ktorých sa prisťahovalci navracajú do ich krajiny pôvodu. Boli vytvorené záruky, že tieto repatriačné operácie budú vykonávané pri plnom rešpektovaní základných práv. Uvedené operácie budú napríklad nezávisle monitorované a Komisia bude dostávať správy o tom, ako členské štáty dodržiavajú právne predpisy EÚ a kódex správania, v ktorom sú uvedené základné práva, ktoré je potrebné rešpektovať.

Návrhy musia byť teraz prediskutované a schválené Európskym parlamentom a prostredníctvom Rady vládami EÚ.

Súvislosti

Agentúra Frontex bola založená v roku 2005, aby koordinovala operácie hraničnej kontroly členských štátov EÚ na vonkajších hraniciach EÚ. Agentúra so sídlom vo Varšave má 220 zamestnancov. Z ročného rozpočtu EÚ má agentúra k dispozícii 80 mil. EUR.

Agentúra Frontex koordinuje spoluprácu medzi pohraničnými hliadkami jednotlivých štátov, poskytuje školenia členom pohraničnej stráže, sústreďuje údaje z hraničného dozoru pochádzajúce z krajín EÚ a pomáha členským štátom pri spoločných repatriačných operáciách.

Na zasadnutí Európskej rady 10. a 11. decembra 2009 odsúhlasili vlády štátov EÚ nový pracovný program pre EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ktorý vychádzal z návrhu Komisie predloženého skôr v tom istom roku ( IP/09/894 ). Vlády EÚ vyzvali Komisiu, aby na zasadnutí Európskej rady v dňoch 10. – 11. decembra 2009 predložila ako súčasť stockholmského programu návrhy zlepšení pre agentúru Frontex ( MEMO/08/84 ).

Viac informácií nájdete tu:

MEMO/10/45


Side Bar