Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/184

Brussel, 24 februari 2010

Commissie geeft gehoor aan roep om sterker EU-agentschap voor grensbeheer

De Commissie heeft vandaag voorstellen gedaan ter versterking van Frontex, het agentschap voor grensbeheer van de Europese Unie. Er is onder meer voorgesteld het wettelijk kader te verscherpen om er voor te zorgen dat de grondrechten bij de activiteiten van Frontex volledig in acht worden genomen. Ook is voorgesteld de operationele capaciteit van Frontex om lidstaten te ondersteunen op te voeren. Het nieuwe voorstel houdt in dat de lidstaten meer uitrusting en personeel ter beschikking van het agentschap stellen. Frontex zou in samenwerking met de EU-lidstaten leiding kunnen geven aan grenspatrouilles. Ook zou het agentschap derde landen technische bijstand kunnen verlenen en er verbindingsfunctionarissen kunnen inzetten.

Cecilia Malmström, als Commissielid belast met binnenlandse zaken, zei: "Het huidige voorstel effent de weg voor meer solidariteit en betere samenwerking tussen de lidstaten van de EU. Enerzijds stelt het ons in staat om onregelmatige immigratie en mensenhandel beter aan te pakken, anderzijds wordt de onverkorte eerbiediging van de grondrechten er nader door gewaarborgd. Ik hoop dat het Europees Parlement en de Raad dit voorstel snel in wetgeving omzetten, zodat het agentschap de personele en technische middelen krijgt die het nodig heeft."

Het EU-agentschap Frontex heeft tot dusver bij de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van immigratiebeheer slechts een beperkte rol gespeeld. Volgens evaluaties van de Commissie en een onafhankelijke externe evaluatie beschikte het agentschap over onvoldoende middelen en was de coördinatie tussen de nationale autoriteiten ontoereikend. Bij de handhaving van de ruimte zonder binnengrenzen is een belangrijke rol weggelegd voor Frontex. Het agentschap helpt de EU-lidstaten hun patrouilles te land, ter zee en in de lucht te coördineren.

Het huidige voorstel moet Frontex in staat stellen om bij gezamenlijke grenscontroles passende technische en personele middelen in te zetten. EU-landen zouden een pool met materieel (zoals schepen en vliegtuigen) ter beschikking moeten stellen van het agentschap, dat gaandeweg echter ook zelf materieel zou kunnen aanschaffen of leasen.

Het voorstel schrijft ook uitdrukkelijk voor dat alle grenswachten die deelnemen aan operaties worden opgeleid op het gebied van de grondrechten, om te waarborgen dat de grondrechten van alle immigranten te volle worden geëerbiedigd en dat met name het beginsel van "non-refoulement" in acht wordt genomen.

De operationele capaciteit wordt opgevoerd door meer duidelijkheid te bieden over de rol van Frontex enerzijds en die van de deelnemende lidstaten anderzijds, met inachtneming van het beginsel dat elke lidstaat verantwoordelijk blijft voor de controle van zijn deel van de buitengrens. Er zijn specifieke bepalingen voorgesteld inzake het operationele plan, het evalueren van operaties en het melden van incidenten.

Frontex zal gezamenlijke operaties kunnen blijven coördineren die tot terugkeer van immigranten naar hun land van herkomst strekken. Er wordt gezorgd voor waarborgen dat de grondrechten bij deze terugkeeroperaties ten volle worden geëerbiedigd. Zo zal er bij dergelijke operaties een onafhankelijke waarnemer aanwezig zijn om de Commissie te melden of de lidstaten de EU-wetgeving naleven en zich houden aan een gedragscode met normen op het gebied van de grondrechten.

De voorstellen moeten nu worden besproken en goedgekeurd door het Europees Parlement en de regeringen van de EU in de Raad.

Achtergrond

Frontex is in 2005 opgezet om de door de lidstaten verrichte controleoperaties aan de buitengrenzen van de EU te coördineren. Frontex zetelt in Warschau en heeft 220 personeelsleden. Het ontvangt jaarlijks 80 miljoen euro uit de EU-begroting.

Frontex coördineert de samenwerking tussen nationale grenspatrouilles, zorgt voor opleiding van grenswachters, centraliseert bewakingsgegevens van EU-landen en ondersteunt de lidstaten bij de uitvoering van gezamenlijke terugkeeroperaties.

Tijdens de Europese Raad van 10 en 11 december 2009 hebben de regeringen van de EU een nieuw EU-werkprogramma op het gebied van justitie en binnenlandse zaken vastgesteld, op basis van een voorstel dat de Commissie eerder dat jaar formuleerde ( IP/09/894 ). Tijdens dezelfde Europese Raad van 10 en 11 december 2009 drongen de regeringen van de EU er in het programma van Stockholm bij de Commissie op aan om verbeteringen voor te stellen voor Frontex ( MEMO/08/84 ).

Voor meer informatie:

MEMO/10/45


Side Bar