Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/184

Briselē, 2010. gada 24. februārī

Komisija atbild uz aicinājumiem nostiprināt ES robežu pārvaldības aģentūru

Komisija šodien iesniedza priekšlikumus par E iropas Savienības robežu pārvaldības aģentūras Frontex nostiprināšanu. Priekšlikumi ietver tiesiskā regulējuma nostiprināšanu, lai nodrošinātu pamattiesību pilnīgu ievērošanu Frontex darbību veikšanas laikā, un Frontex operatīvo spēju paaugstināšanu, lai atbalstītu dalībvalstis. Saskaņā ar jauno priekšlikumu dalībvalstis aģentūras rīcībā nodotu vairāk aprīkojuma un personāla. Frontex varētu vadīt robežu patruļas operācijas ar ES dalībvalstīm. Tai būtu atļauts arī sniegt tehnisko palīdzību trešām valstīm un izvietot sadarbības koordinatorus trešās valstīs.

Iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma uzsvēra: "Šodien iesniegtais priekšlikums būs ieguldījums virzībā uz ES valstu lielāku saliedētību un labāku sadarbību. Tas sniegs mums iespēju sekmīgāk apkarot nelikumīgo imigrāciju un cilvēku tirdzniecību, vienlaicīgi stiprinot aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu pamattiesību ievērošanu pilnībā. Es ceru, ka Eiropas Parlamenta un Padomes rīcība būs ātra, lai pārvērstu šo priekšlikumu tiesību aktā, lai aģentūra varētu saņemt tai nepieciešamos cilvēkresursus un tehniskos resursus."

Saskaņā ar Komisijas veiktajiem novērtējumiem un neatkarīgu novērtējumu ES valstu sadarbību imigrācijas pārvaldībā ar Frontex starpniecību līdz šim ierobežoja resursu trūkums un nepietiekama koordinācija valstu iestāžu starpā. Frontex ir nozīmīgs instruments telpas bez iekšējām robežām uzturēšanai, un šī aģentūra palīdz ES valstīm koordinēt patruļas pie gaisa, sauszemes un jūras robežām.

Šodien iesniegtais priekšlikums nodrošinātu, ka Frontex spēj nodrošināt pienācīgus tehniskos resursus un cilvēkresursus kopīgu robežas patruļu ietvaros. ES valstīm būtu jānodrošina, ka aģentūras rīcībā ir aprīkojuma kopums, piemēram, kuģi un lidmašīnas, un tā pati arī varētu pakāpeniski iegādāties vai nomāt aprīkojumu.

Priekšlikumā ir ieviesta arī skaidra prasība, lai robežsargi, kuri piedalās operācijās, būtu apmācīti pamattiesību jautājumos, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek ievērotas visu imigrantu pamattiesības, jo īpaši neizraidīšanas princips.

Operatīvās spējas tiks pastiprinātas, precizējot Frontex un iesaistīto dalībvalstu attiecīgos uzdevumus, vienlaicīgi ievērojot principu, ka katra dalībvalsts saglabā atbildību par savas ārējās robežas daļas kontroli; tiek ierosināti konkrēti noteikumi attiecībā uz operāciju plānu, operāciju novērtēšanu un incidentu ziņošanas shēmu.

Frontex arī turpmāk varēs koordinēt kopīgās operācijas, atpakaļnosūtot imigrantus uz izcelsmes valsti. Tiek ieviesti aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu šo atpakaļnosūtīšanas operāciju veikšanu, pilnībā ievērojot pamattiesības. Piemēram, šādās operācijās vienmēr piedalīsies neatkarīgs pārraudzītājs, kas ziņos Komisijai par to, kā dalībvalstis ievēro ES tiesību aktus un rīcības kodeksu, kurā noteikti pamattiesību standarti, kas jāievēro.

Priekšlikumi tagad ir jāapspriež un jāapstiprina Eiropas Parlamentam un ES valdību pārstāvjiem Padomē.

Priekšvēsture

Frontex izveidoja 2005. gadā, lai koordinētu ES dalībvalstu robežkontroles operācijas pie ES ārējām robežām. Frontex atrodas Varšavā, un tajā strādā 220 darbinieki. Tā saņem 80 miljonus euro no ES gada budžeta.

Frontex koordinē valstu robežu patruļas dienestu sadarbību, nodrošina robežsargu apmācību, centralizē uzraudzības datus no ES valstīm un palīdz dalībvalstīm īstenot kopīgas atpakaļnosūtīšanas operācijas.

Eiropadomes 2009. gada 10. un 11. decembra sanāksmē ES valdības vienojās par jaunu darba programmu ES tieslietu un iekšlietu jomā, pamatojoties uz tajā pašā gadā iesniegtu Komisijas priekšlikumu ( IP/09/894 ). ES valdības Eiropadomes 2009. gada 10. un 11. decembra sanāksmē aicināja Komisiju Stokholmas programmas ietvaros ierosināt Frontex uzlabojumus. ( MEMO/08/84 ).

Sīkāka informācija

MEMO/10/45


Side Bar