Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 184

Briuselis, 2010 m. vasario 24  d.

Komisija atsižvelgia į stipresnės ES sienų valdymo agentūros poreikį

Šiandien Komisija pateikė pasiūlymus, kaip suteikti daugiau galios E uropos Sąjungos sienų valdymo agentūrai FRONTEX. Be kitų dalykų, siūloma sustiprinti FRONTEX teisinę sistemą ir užtikrinti, kad vykdydama savo veiklą Agentūra laikytųsi visų pagrindinių teisių, taip pat sustiprinti jos pajėgumą teikti operatyvią paramą valstybėms narėms. Pagal naująjį pasiūlymą valstybės narės Agentūrai skirtų daugiau įrangos ir darbuotojų. FRONTEX galėtų vadovauti sienų apsaugos operacijoms kartu su ES valstybėmis narėmis. Jai taip pat būtų leista teikti techninę pagalbą trečiosioms šalims ir į jas siųsti ryšių palaikymo pareigūnus.

Už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Šiandienos pasiūlymu nutiesime kelius didesniam ES šalių solidarumui ir bendradarbiavimui. Taip galėsime sklandžiau spręsti neteisėtos migracijos ir prekybos žmonėmis klausimus ir geriau užtikrinti, kad būtų laikomasi visų pagrindinių teisių. Tikiuosi, kad Europos Parlamentas ir Taryba greitai priims sprendimus ir šis pasiūlymas taps teisės aktu, kad Agentūra galėtų gauti reikalingus žmogiškuosius ir techninius išteklius.“

Komisija ir nepriklausomi vertintojai atliko vertinimus ir nustatė, kad dėl išteklių trūkumo ir nepakankamo nacionalinių valdžios institucijų veiklos koordinavimo ES šalių bendradarbiavimas valdant imigraciją per ES agentūrą FRONTEX kol kas yra ribotas. FRONTEX yra pagrindinė priemonė, kuria išlaikoma vidaus sienų neturinti erdvė; ji padeda ES šalims koordinuoti oro, sienos ir jūrų sienų apsaugą.

Šiandieninis pasiūlymas suteiktų agentūrai FRONTEX galimybę teikti tinkamus techninius ir žmogiškuosius išteklius bendroms sienų apsaugos operacijoms. ES šalims reikės užtikrinti, kad ji galėtų naudotis tokios įrangos, kaip laivai ir lėktuvai, rezervu. Įrangą Agentūra palaipsniui galėtų pirkti ar nuomoti ir pati.

Į pasiūlymą taip pat įtrauktas aiškus reikalavimas, kad visi operacijose dalyvaujantys sienų apsaugos pareigūnai būtų parengti pagrindinių teisių klausimais – taip būtų galima užtikrinti, kad būtų laikomasi visų pagrindinių imigrantų teisių, visų pirma negrąžinimo principo.

Aiškiau apibrėžus agentūros FRONTEX ir dalyvaujančių valstybių narių vaidmenis bus sustiprinti veiklos pajėgumai, o kartu laikomasi principo, kad kiekviena valstybė narė lieka atsakinga už jai priklausančios išorės sienos dalies kontrolę. Siūlomos konkrečios nuostatos dėl veiklos plano, operacijų vertinimo ir pranešimų apie įvykius sistemų.

FRONTEX toliau galės koordinuoti bendras imigrantų grąžinimo į kilmės šalis operacijas. Nustatytos apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad vykdant šias grąžinimo operacijas būtų visiškai laikomasi pagrindinių teisių. Pavyzdžiui, per tokias operacijas visada dalyvaus nepriklausomas stebėtojas, kuris Komisijai praneš, kaip valstybės narės laikosi ES teisės ir elgesio kodekso, kuriame nustatyti pagrindinių teisių standartai, kurių reikia laikytis.

Pasiūlymus dabar turi apsvarstyti ir jiems pritarti Europos Parlamentas ir į Tarybą susirinkę ES vyriausybių atstovai.

Papildoma informacija

Agentūra FRONTEX įkurta 2005 m., kad būtų koordinuojamos ES valstybių narių sienų kontrolės operacijos prie ES išorės sienų. FRONTEX įsikūrusi Varšuvoje, joje dirba 220 darbuotojų. Iš metinio ES biudžeto ji gauna 80 mln. EUR.

FRONTEX koordinuoja nacionalinių pasienio tarnybų bendradarbiavimą, moko sienų apsaugos pareigūnus, centralizuotai tvarko ES šalių sienų stebėjimo duomenis ir padeda valstybėms narėms vykdyti bendras grąžinimo operacijas.

2009 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos posėdyje ES vyriausybės sutarė dėl naujos ES teisingumo ir vidaus reikalų srities darbo programos , remdamosi tais pačiais metais pateiktu Komisijos pasiūlymu ( IP/09/894 ). 2009 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos posėdyje ES vyriausybės paragino Komisiją įgyvendinant Stokholmo programą pateikti pasiūlymų, kaip patobulinti FRONTEX ( MEMO/08/84 ).

Daugiau informacijos

MEMO/10/45


Side Bar