Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/184

Brüssel, 24. veebruar 2010

Euroopa Komisjon reageerib nõudmistele tugevdada ELi liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku ELi liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) tugevdamiseks. Ettepanek hõlmab õigusliku raamistiku tõhustamist, et tagada Frontexi tegevuse puhul põhiõiguste täielik austamine ja suurendada Frontexi suutlikkust toetada liikmesriike. Uue ettepaneku kohaselt tuleb liikmesriikidel agentuuri käsutusse anda rohkem varustust ja tööjõudu. Frontex peaks olema suuteline osalema piiripatrullioperatsioonide juhtimises koos ELi liikmesriikidega. Samuti võiks Frontex anda tehnilist abi kolmandates riikides ja kasutada sealseid kontaktametnikke.

Siseasjade volinik Cecilia Malmström: “Tänane ettepanek sillutab teed suuremale solidaarsusele ja paremale koostööle ELi riikide vahel. See võimaldab meil paremini tegeleda ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse probleemidega, tugevdades samas meetmeid, et tagada põhiõiguste täielik austamine. Loodan, et Euroopa Parlament ja nõukogu tegutsevad selle nimel, et ettepanekust saaks kiiresti õigusakt, mis tagaks agentuurile vajalikud inim- ja tehnilised ressursid."

Komisjoni ja Frontexi korraldatud hindamiste kohaselt on Frontexi kaudu tehtud senine ELi riikide koostöö sisserände haldamisel olnud piiratud eelkõige ressursside puudumise ja riikide ametiasutuste vahelise ebapiisava kooskõlastamise tõttu. Frontex on oluline vahend sisepiirideta ala säilitamiseks ja aitab ELi riikidel koordineerida piiripatrulle õhus, maal ja merel.

Tänane ettepanek kindlustab selle, et Frontexil on ühiste piiripatrullide raames võimalik pakkuda asjakohaseid tehnilisi ja inimressursse. ELi riikidel tuleb tagada sellise varustuse nagu laevade ja lennukite andmine agentuuri käsutusse, kuid ka agentuur ise peaks olema suuteline järk-järgult kõnealust varustust ostma või rentima.

Samuti nähakse ettepanekus ette nõue, mille kohaselt tuleb operatsioonidel osalevatel piirivalvuritel läbida põhiõiguste alane koolitus selle tagamiseks, et nad võtaksid sisserändajate kohtlemisel täielikult arvesse nende põhiõigusi, eriti mittetagasisaatmise põhimõtet.

Suutlikkust suurendatakse Frontexi ja osalevate liikmesriikide asjaomaste ülesannete täpsustamise kaudu. Seejuures järgitakse põhimõtet, et iga liikmesriik vastutab oma konkreetse välispiiri osa kontrollimise eest. Lisaks sisaldab ettepanek operatiivkava, operatsioonide hindamist ja intsidentidest teatamist käsitlevaid konkreetseid sätteid.

Frontex peaks ka edaspidi suutma koordineerida ühisoperatsioone ja sisserändajate tagasisaatmist nende päritoluriiki. Seejuures tuleb tagada, et tagasisaatmisoperatsioonide puhul peetakse põhiõigustest täielikult kinni. Näiteks viibib selliste operatsioonide juures alati sõltumatu vaatleja, kes annab komisjonile aru sellest, kas liikmesriigid tegutsesid kooskõlas ELi õigusaktidega ja toimimisjuhendiga, milles nähakse ette põhiõigusi käsitlevad üksikasjalikud standardid.

Nüüd peavad Euroopa Parlament ja ELi liikmesriikide valitsused nõukogus ettepanekut arutama ja selle seejärel heaks kiitma.

Taust

Frontex loodi 2005. aastal Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtavate piirikontrollioperatsioonide kooskõlastamiseks. 220 töötajaga Frontex asub Varssavis. Euroopa Liidu eelarvest on agentuurile ette nähtud 80 miljonit eurot aastas.

Frontex koordineerib koostööd riiklike piiripatrullide vahel, ko olitab piirivalvureid, koondab ELi riikidelt saadavaid andmeid piiride valvamise kohta ja aitab liikmesriikidel teha ühiseid tagasisaatmisoperatsioone.

10.-11. detsembril 2009 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel jõudsid ELi liikmesriikide valitsused kokkuleppele õigus- ja siseküsimuste valdkonna uue tööprogrammi osas, mis põhineb komisjoni sama aasta varasemal ettepanekul ( IP/09/894 ). ELi liikmesriikide valitsused kutsusid 10.–11. detsembril 2009 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel komisjoni üles tegema Stockholmi programmi osana ettepanekuid Frontexi tõhustamiseks ( MEMO/08/84 ).

Lisateave

MEMO/10/45


Side Bar