Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/184

Bruxelles, den 24. februar 2010

Kommissionen efterkommer opfordringer til at styrke EU's grænseforvaltningsagentur

Kommissionen fremsatte i dag forslag til at styrke EU's grænseforvaltnings­agentur, Frontex. Forslaget omfatter en styrkelse af den retlige ramme for at sikre fuld respekt for de grundlæggende rettigheder i forbindelse med Frontex' aktiviteter og øge Frontex' operative kapacitet til at støtte medlemsstaterne. Det nye forslag medfører, at medlemsstaterne skal stille mere udstyr og mere personale til rådighed for agenturet. Frontex vil kunne være med til at lede grænsepatruljeoperationer sammen med EU-medlemsstater. Det vil desuden kunne yde teknisk bistand til tredjelande og indsætte forbindelsesofficerer i tredjelande .

Kommissær med ansvar for indre anliggender, Cecilia Malmström , sagde, at dagens forslag vil bane vejen for større solidaritet og bedre samarbejde mellem EU-landene, og at det vil give EU mulighed for i højere grad at imødegå ulovlig indvandring og menneskehandel, samtidig med at de beskyttelsesforanstaltninger, der skal garantere fuld respekt for de grundlæggende rettigheder, styrkes. Hun udtrykte håb om, at Europa-Parlamentet og Rådet vil arbejde hurtigt for at få dette forslag vedtaget, således at agenturet får de menneskelige og tekniske ressourcer, det har brug for.

Samarbejdet mellem EU-landene om styring af indvandringen via EU's agentur, Frontex, er ifølge Kommissionens evalueringer og en uafhængig evaluering hidtil blevet begrænset af manglen på ressourcer og en utilstrækkelig koordinering mellem nationale myndigheder. Frontex er et vigtigt redskab for at opretholde et område uden indre grænser og bistå EU-landene med at koordinere grænsepatruljeringen i lufthavne, på land og på havet.

Dagens forslag vil sikre, at Frontex kan stille passende tekniske og menneskelige ressourcer til rådighed inden for rammerne af fælles grænsepatruljer. EU-landene skal sikre, at en pulje af udstyr i form af skibe og fly står til rådighed for agenturet, som også gradvis vil kunne købe eller leje udstyr.

Forslaget indeholder også et udtrykkeligt krav om, at alle grænsevagter, der deltager i operationer, skal modtage undervisning vedrørende de grundlæggende rettigheder for derved at sikre, at alle indvandrere modtages under fuld respekt for de grundlæggende rettigheder og navnlig princippet om non-refoulement.

Den operative kapacitet vil blive øget, idet Frontex' og de deltagende medlemsstaters respektive roller vil blive præciseret, samtidig med at princippet om, at hver enkelt medlemsstat fortsat er ansvarlig for at kontrollere sin del af den ydre grænse, overholdes. Forslaget indeholder specifikke bestemmelser vedrørende den operative plan, evalueringen af operationerne og ordninger til rapportering af hændelser.

Frontex vil fortsat kunne koordinere fælles aktioner for tilbagesendelse af indvandrere til deres hjemland. Der indføres en række beskyttelsesforanstaltninger, der skal sikre, at disse tilbagesendelsesaktioner gennemføres under fuld overholdelse af de grundlægende rettigheder. Der skal under sådanne aktioner f.eks. være en uafhængig observatør til stede, der skal rapportere til Kommissionen om, hvorvidt medlemsstaterne overholder EU-retten, og der skal fastsættes en adfærdskodeks med de standarder for de grundlæggende rettigheder, der skal overholdes.

Forslage t skal nu drøftes og vedtages af Europa-Parlamentet og EU-landene i Rådet.

Baggrund

Frontex blev oprettet i 2005 med henblik på at koordinere EU-medlemsstaternes grænsekontroloperationer ved EU's ydre grænser. Frontex er baseret i Warszawa og har 220 ansatte. Det modtager hvert år 80 mio. EUR fra EU's budget.

Frontex koordinerer samarbejdet mellem nationale grænsepatruljer, forestår uddannelsen af grænsevagter, centraliserer overvågningsdata fra EU-landene og bistår medlemsstaterne med at gennemføre fælles tilbagesendelsesaktioner.

På Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2009 enedes EU-landenes regering er om en ny arbejdsplan for EU på området retlige og indre anliggender på grundlag af Kommissionens forslag tidligere på året ( IP/09/894 ). EU-landenes regeringer opfordrede på Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2009 Kommissionen til at fremsætte forslag til forbedringer af Frontex som en del af Stockholmprogrammet ( MEMO/08/84 ).

For yderligere oplysninger

MEMO/10/45


Side Bar