Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/184

V Bruselu dne 24. února 2010

Komise reaguje na požadavky týkající se posílení agentury EU pro správu hranic

Komise dnes předložila návrhy na posílení agentury Evropské unie pro správu hranic (Frontex). Tyto návrhy mají upevnit právní rámec s cílem zajistit plné dodržování základních práv v průběhu aktivit agentury Frontex. Dále mají zvýšit operační kapacitu této agentury, a tím podpořit členské státy. Na základě nových návrhů by členské státy daly agentuře k dispozici více vybavení a personálu. Frontex by tak byl schopen podílet se společně s členskými státy EU na vedení operací pohraničních hlídek. Rovněž by mohl poskytovat technickou pomoc třetím zemím a do těchto zemí vysílat styčné důstojníky.

Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci u vedla: „Návrh, jenž byl dnes předložen, vytvoří podmínky pro větší solidaritu a lepší spolupráci mezi zeměmi EU. Umožní nám lépe bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví a obchodování s lidmi a zároveň posílí záruky plného dodržování základních práv. Doufám, že Evropský parlament a Rada urychleně přijmou opatření, kterými tento návrh nabude právní moci, tak aby agentura mohla získat potřebné lidské a technické zdroje.“

Podle hodnocení vypracovaných Komisí a nezávislým hodnotitelem byla spolupráce mezi zeměmi Evropské unie v oblasti řízení přistěhovalectví agenturou Frontex doposud omezena nedostatkem zdrojů a nedostatečnou koordinací mezi vnitrostátními orgány. Frontex je klíčovým nástrojem pro zachování prostoru bez vnitřních hranic a napomáhá zemím EU při koordinaci leteckých, pozemních a námořních pohraničních hlídek.

Dnes předložený návrh by zajistil, aby agentura Frontex mohla v rámci společných pohraničních hlídek poskytovat vhodné technické a lidské zdroje. Země EU by měly zabezpečit, aby byla agentura vybavena technickou základnou, do níž by patřily například lodě a letadla, a aby byla rovněž schopna postupně nakupovat vybavení nebo si je pronajímat.

Návrhem se rovněž zavádí výslovný požadavek, aby všechny pohraniční hlídky účastnící se operací absolvovaly školení v oblasti základních práv. Cílem takového požadavku bude zajistit plné dodržování základních práv všech přistěhovalců a zejména zásady nenavracení.

Operační kapacita b ude posílena tím, že se objasní příslušné úlohy agentury Frontex a účastnících se členských států, přičemž bude dodržena zásada, že každý členský stát bude nadále zodpovědný za kontrolu svého úseku vnějších hranic. Návrh obsahuje zvláštní ustanovení týkající se operačního plánu, hodnocení operací a mechanismů hlášení incidentů.

Frontex bude nadále schopen koordinovat společné operace spočívající v navracení přistěhovalců do jejich země původu. Byly vytvořeny záruky, že tyto operace budou prováděny při plném dodržování základních práv. Například po celou dobu takových operací bude přítomen nezávislý kontrolor, který bude Komisi informovat o tom, zda členské státy jednají v souladu s právem EU a s kodexem chování obsahujícím normy v oblasti základních práv, jež mají být dodržovány.

Evropský parlament a vlády EU zastoupené v Radě nyní musí návrhy projednat a schválit.

Souvislosti

Frontex byl zřízen v roce 2005 za účelem koordinace operací v oblasti hraničních kontrol prováděných členskými státy EU na vnějších hranicích Evropské unie. Tato agentura sídlí ve Varšavě a čítá 220 zaměstnanců. Z rozpočtu EU je každoročně financována 80 miliony EUR.

Frontex koordinuje spolupráci mezi vnitrostátními pohraničními hlídkami, poskytuje školení pro pohraniční stráž, soustřeďuje údaje o ostraze poskytované státy Evropské unie a členským státům napomáhá při provádění společných návratových operací.

Na zasedání Evropské rady ve dnech 10.–11. prosince 2009 se vlády EU dohodly na novém pracovním programu pro EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, který vychází z návrhu Komise předloženého v daném roce ( IP/09/894 ). Na výše uvedeném zasedání ( MEMO/08/84 ) vlády EU rovněž Komisi vyzvaly, aby podala návrhy na zdokonalení agentury Frontex v rámci Stockholmského programu.

Více informací Vám poskytne:

MEMO/10/45


Side Bar