Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10 /182

V Bruseli 24. februára 2010

Štátna pomoc: Komisia začína hĺbkové prešetrovanie štátneho úveru 166 mil. EUR pre slovenskú železničnú prepravnú spoločnosť

Európska komisia začala hĺbkové prešetrovanie s cieľom zistiť, či úver, ktorý slovenský štát poskytol Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a. s. (ZSSK Cargo), je zlučiteľný s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Komisia sa v tomto štádiu domnieva, že úver, ktorý slovenská železničná prepravná spoločnosť použije na financovanie nákladov súvisiacich s prevádzkou spoločnosti, by mohol predstavovať štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Prešetrovanie poskytne všetkým zainteresovaným stranám príležitosť predložiť svoje pripomienky.

Uznesením vlády č. 173 zo 4. marca 2009 slovenské orgány poskytli slovenskému prevádzkovateľovi železničnej prepravy ZSSK Cargo návratnú finančnú výpomoc vo výške 166 mil. EUR na riešenie jeho finančných problémov.

Komisia v tejto fáze zastáva názor, že toto opatrenie v prospech ZSSK Cargo by mohlo predstavovať neoprávnenú štátnu pomoc, ktorá je nezlučiteľná s právnymi predpismi EÚ a mohla by poskytovať tejto spoločnosti neodôvodnenú výhodu vo vzťahu ku konkurentom.

Otvorenie konania umožní Komisii podrobne preskúmať presný charakter tohto opatrenia a podmienky, za ktorých bola pomoc poskytnutá. Komisia bude v tejto súvislosti posudzovať, či by súkromný investor konal rovnako ako slovenská vláda.

Začatie hĺbkového prešetrovania umožní zainteresovaným stranám vyjadriť svoje stanoviská. Neprejudikuje konečné rozhodnutie, ktoré Komisia prijme v tejto veci.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverných informácií bude znenie tohto rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, sprístupnené pod číslom veci NN 48/2009 v registri štátnej pomoci ( State Aid Register ) na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž ( DG Competition ). Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v Úradnom vestníku sú uvedené v elektronickom týždenníku štátnej pomoci ( State Aid Weekly e-News ).


Side Bar