Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1760

Bryssel den 21 december 2010

Ny etapp i samrådet kring översynen av EU:s arbetstidsdirektiv, rapport om tillämpningen läggs fram

Som ett led i översynen av EU:s arbetstidsdirektiv inleder Europeiska kommissionen i dag den obligatoriska andra etappen av samrådet med arbetstagarnas och arbetsgivarnas företrädare på EU-nivå. Den lägger också fram en utförlig rapport om tillämpningen av arbetstidsdirektivet i medlemsstaterna. I det nya samrådet ber kommissionen om arbetsmarknadsparternas åsikt om alternativen för en översyn av EU:s arbetstidsregler. Dessutom presenteras de viktigaste resultaten från den första etappen av samrådet med parterna (IP/10/345) med en genomgång av det senaste underlaget om arbetstidens tendenser och mönster och de gällande reglernas sociala och ekonomiska effekter i medlemsstaterna.

– Den andra etappen av samrådet med arbetstagarnas och arbetsgivarnas företrädare inriktas på att granska deras åsikter för att underlätta enighet om en översyn av EU:s regler om arbetstid. Dagens läge är ohållbart, både politiskt och juridiskt. Vi behöver en ny start och en ny hållning på EU-nivå till arbetstid. Det blir inte lätt, men jag är övertygad om dagens nya rapport om tillämpningen av de gällande reglerna bidrar till att vi kan gå vidare från diskussionerna och hitta en balanserad lösning som återspeglar arbetstagarnas, konsumenternas och företagens behov på tjugohundratalet, säger László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och social inkludering.

Det här samrådsunderlaget utgör nästa steg i en ny översyn av EU:s arbetstidsregler, som kommissionens ordförande José Manuel Barroso tillkännagav i slutet av 2009. Översynen har en rad politiska mål, främst att anpassa arbetstiden till nya förhållanden i arbetslivet utan att göra avkall på skyddet av arbetstagarna.

I den andra etappen av samrådet ombeds arbetsmarknadens parter att lämna sina synpunkter på två alternativa tillvägagångssätt: en smal respektive en mer heltäckande översyn. Kommissionen vill ha in åsikter om detaljfrågor som

  • jourtid,

  • förläggning av obligatorisk vila,

  • orimligt lång arbetstid,

  • bättre kombination av arbete och familj, och

  • områden där rättsläget är oklart.

En sak rådde det enighet om när arbetstagar- och arbetsgivarföreträdarna på EU-nivå svarade på den första etappen i samrådet: de nuvarande arbetstidsreglerna måste ändras så snart som möjligt. Det råder också enighet om att EU:s arbetstidsregler bör ge större flexibilitet så att arbetsmarknadens parter kan förhandla om detaljerna i tillämpningen på lämplig nivå.

Samtidigt lägger kommissionen fram en utförlig rapport om tillämpningen av det nuvarande direktivet i medlemsstaterna. Kommissionen går igenom nuläget och pekar ut de huvudsakliga områden där reglerna inte följs eller där rättsläget är oklart i de olika länderna.

Kommissionen presenterar också de första resultaten av oberoende undersökningar om arbetstidsreglernas ekonomiska och sociala effekter och av forskning om förändringar av arbetsmönstren. Bland annat framgår att alltför lång arbetstid kan skada hälsan, att medlemsstaterna har ansträngda budgetar och att bristen på utbildad arbetskraft medför att offentliga och privata arbetsgivare försöker finna sätt att minska arbetstidsreglernas inverkan. Undersökningen visar också att direktivet kan driva på ökad effektivitet och bättre balans mellan arbete och fritid. Kommissionen kommer att offentliggöra de här resultaten för att underlätta för arbetsmarknadens parter att svara på samrådet.

Bakgrund

Kommissionen föreslog 2004 att det nu gällande arbetstidsdirektivet 2003/88/EG skulle ändras. Ändringarna gällde bl.a. direktivets tillämpning på jourtid, flexibilitet i fråga om förläggningen av de obligatoriska viloperioderna, flexibilitet i beräkningen av veckoarbetstiden och översyn av det individuella undantaget från gränsen på 48 timmars genomsnittlig veckoarbetstid. I april 2009 kom dock EU:s ministerråd och Europaparlamentet fram till att de inte kunde enas om förslaget trots långdragna förhandlingar.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso tillkännagav i september 2009 att den tillträdande kommissionen skulle inleda en ny översyn av direktivet, med utgångspunkt i ett samråd i två etapper med arbetsmarknadens parter enligt artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och en utförlig social och ekonomisk konsekvensbedömning.

Den första etappen i samrådet inleddes i mars 2010.

Då uttryckte arbetsmarknadens parter inte något gemensamt önskemål att börja förhandla om frågorna. Därför inleder kommissionen nu den andra etappen i samrådet med arbetsmarknadens parter på EU-nivå.

Samtidigt med samrådet utför kommissionen en omfattande konsekvensbedömning av de nuvarande reglerna, inklusive en studie av direktivets tillämpning i medlemsstaterna. Det finns också en oberoende undersökning av de sociala och ekonomiska konsekvenserna.

Under den andra etappen i samrådet har arbetsmarknadens parter tid på sig till slutet av februari 2011 att lämna sina synpunkter till kommissionen om de olika alternativen för ändring av arbetstidsdirektivet. Med ledning av de svaren kommer kommissionen att börja utarbeta ett förslag till ändring av direktivet och göra en detaljerad konsekvensbedömning av de föreslagna ändringarna. Förslaget kan antas när konsekvensbedömningen är färdig, vilket planeras till det tredje kvartalet 2011. Förslaget behöver sedan behandlas och antas av rådet och parlamentet.

Arbetsmarknadens parter kan dock under bägge etapperna inleda förhandlingar om frågorna själva, i enlighet med artikel 155 i EUF-fördraget. Om de gör det kommer kommissionen att ändra tidsplanen för sitt förslag och dess innehåll.

Mer information

Arbetstidsdirektivet:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205

Communication : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6419&langId=en

Implementation report :

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6420&langId=en

Independent study : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6421&langId=en


Side Bar