Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1760

Bruselj, 21. decembra 2010

Nov krog posvetovanj o pregledu direktive EU o delovnem času ob objavi novega poročila o izvajanju

V okviru pregleda direktive EU o delovnem času je Evropska komisija danes začela z obvezno drugo fazo posvetovanja s predstavniki delavcev in delodajalcev na ravni EU. Prav tako je predstavila podrobno poročilo o zakonskem izvajanju direktive o delovnem času v državah članicah. Novo posvetovanje poziva socialne partnerje, da izrazijo svoja stališča o možnostih pregleda predpisov EU o delovnem času. Prav tako predstavlja glavne rezultate prve faze posvetovanja s socialnimi partnerji (IP 10/345) ter vključuje pregled najnovejših ugotovitev o trendih in vzorcih na področju delovnega časa ter družbenem in ekonomskem vplivu veljavnih predpisov v državah članicah.

László Andor, evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je dejal: „To drugo posvetovanje s predstavniki delodajalcev in delavcev se osredotoča na proučitev njihovih stališč, da lahko lažje dosežemo dogovor o pregledu predpisov EU o delovnem času. Trenutne razmere so nevzdržne s političnega in pravnega vidika.“ Dodal je: „Potrebujemo nov začetek in nov pristop k delovnemu času na ravni EU. To ne bo lahka naloga, vendar verjamem, da lahko s pomočjo današnjega poročila o izvajanju veljavnih predpisov presežemo pretekle razprave in najdemo uravnoteženo rešitev, ki odraža resnične potrebe delavcev, potrošnikov in podjetij v 21. stoletju.“

Objava tega posvetovalnega dokumenta pomeni naslednji korak k novemu pregledu zakonodaje EU o delovnem času, ki jo je napovedal predsednik Komisije José Manuel Barroso konec leta 2009. Pregled upošteva niz političnih ciljev, z glavnim namenom, da se delovni čas prilagodi spreminjajočemu se svetu dela, obenem pa varuje zdravje in varnost delavcev.

Posvetovalni dokument druge faze sprašuje socialne partnerje po njihovih stališčih o dveh možnih pristopih, ki temeljita na ožjem ali širšem obsegu za pregled. Sprašuje po mnenjih o podrobnih rešitvah, ki pokrivajo ključne teme, kot so:

- stalna pripravljenost,

- razporeditev minimalnega časa počitka,

- soočanje s predolgim delovnim časom,

- boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter

- natančnejša opredelitev področij, če se zakonodaja zdi nejasna.

V okviru prve faze posvetovanja je bilo na podlagi odzivov predstavnikov delavcev in delodajalcev na ravni EU doseženo široko soglasje. Jasno je bilo izraženo mnenje, da je treba nujno spremeniti veljavne predpise o delovnem času. Prav tako obstaja visoka stopnja soglasja, da bi predpisi EU o delovnem času morali predstavnikom delavcev in delodajalcev nuditi večjo prožnost, da se lahko dogovorijo o podrobnostih izvajanja na ustrezni ravni.

Obenem je Komisija predstavila podrobno poročilo o izvajanju veljavne Direktive v državah članicah. V njem je navedla trenutno stanje ter opredelila glavna področja kršitev in pravne negotovosti v različnih državah.

Komisija je prav tako predstavila prve ugotovitve neodvisnih študij o ekonomskem in socialnem vplivu predpisov o delovnem času ter raziskav o pomembnih spremembah v delovnih vzorcih. Te ugotovitve obravnavajo vprašanja, kot so možne škodljive posledice predolgega delovnega časa na zdravje, trenutne omejitve porabe držav članic ter pomanjkanje usposobljenega kadra, ker delodajalci v javnem in zasebnem sektorju najdejo načine, kako zmanjšati vpliv predpisov o delovnem času. Študija prav tako predlaga, da lahko Direktiva odigra vlogo pobudnika za povečanje učinkovitosti in boljše ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Komisija bo objavila te izsledke, da bo spodbudila odziv socialnih partnerjev v okviru posvetovanja.

Ozadje

Komisija je leta 2004 dala predlog za spremembo veljavne Direktive 2003/88/ES o delovnem času. Cilj predloga je bil, da se pojasni uporaba Direktive glede stalne pripravljenosti in možnosti za uporabo prožnosti pri razporeditvi minimalnega časa počitka, če je potrebna večja prožnost pri računanju tedenskega delovnega časa ter kako obravnavati individualno odstopanje od omejitve 48 ur na povprečen tedenski delovni čas. Vendar sta Svet ministrov EU in Evropski parlament aprila 2009 sklenila, da kljub dolgotrajnim pogajanjem ne moreta doseči soglasja o predlogu.

Predsednik Komisije Barroso je septembra 2009 naznanil, da bo prihajajoča Komisija začela z novim pregledom Direktive, ki bo temeljil na dvofaznem posvetovanju s socialnimi partnerji v skladu s členom 154 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in analizi njihovih stališč skupaj z natančno družbeno in ekonomsko oceno učinka.

Prva faza posvetovanja se je začela marca 2010.

V tej fazi predstavniki delavcev in delodajalcev niso izrazili skupne želje po začetku dialoga o vprašanjih. Zato je Komisija zdaj začela z drugo fazo posvetovanja s predstavniki delavcev in delodajalcev na ravni EU.

Poleg posvetovanj Komisija izvaja obsežno oceno učinka veljavnih predpisov, vključno s proučitvijo pravne uporabe Direktive v državah članicah. Prav tako poteka neodvisna študija o družbenem in ekonomskem vplivu. To insert weblink to study by 21/12 To be checked with Madeleine.]

V okviru druge faze posvetovanja bodo imeli socialni partnerji do konca februarja 2011 možnost, da Komisiji sporočijo svoja stališča o različnih možnostih spremembe direktive o delovnem času. Na podlagi navedenih odzivov bo Komisija začela s pripravo zakonodajnega predloga za spremembo Direktive in naredila podrobno oceno učinka predlaganih sprememb. Ta zakonodajni predlog bi lahko bil sprejet po zaključeni navedeni oceni učinka, ki se načrtuje v tretjem četrtletju 2011. Svet in Parlament bi nato morala zakonodajni predlog obravnavati in o njem sprejeti dogovor.

Vendar pa se socialni partnerji lahko v kateri koli fazi posvetovanja odločijo, da v skladu s členom 155 PDEU sami začnejo pogajanja o vprašanjih. Če se tako odločijo, bo Komisija ponovno proučila časovni in vsebinski razpored predloga.

Več informacij

Direktiva o delovnem času

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205

Communication : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6419&langId=en

Implementation report :

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6420&langId=en

Independent study : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6421&langId=en


Side Bar