Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1760

V Bruseli 21. decembra 2010

Ďalšie kolo konzultácií o revízii smernice EÚ o pracovnom čase sa začína uverejnením novej správy o vykonávaní

Ako súčasť revízie smernice EÚ o pracovnom čase Komisia dnes začala povinnú druhú fázu konzultácií so zástupcami pracovníkov a zamestnávateľov. Predložila aj podrobnú správu o právnom vykonávaní smernice v členských štátoch. V novej konzultácii sa od sociálnych partnerov požadujú stanoviská k možnostiam revízie predpisov EÚ o pracovnom čase. Uvádzajú sa aj hlavné výsledky prvej fázy konzultácií sociálnych partnerov (IP/10/345) a prehľad najnovších poznatkov o trendoch a modeloch pracovného času, ako aj o sociálnom a hospodárskom dosahu existujúcich predpisov v členských štátoch.

László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, v tejto súvislosti uviedol: „Táto druhá konzultácia so zástupcami zamestnávateľov a pracovníkov sa zameriava na preskúmanie ich stanovísk s cieľom uľahčiť dosiahnutie dohody o revízii predpisov EÚ o pracovnom čase. Súčasná situácia nie je udržateľná z politického ani právneho hľadiska.“ Zároveň dodal: „Potrebujeme nový štart a nový prístup k problematike pracovného času na úrovni EÚ. Nebude to jednoduché, som však presvedčený, že dnešná správa o vykonávaní existujúcich predpisov nám pomôže pokročiť ďalej než počas minulých diskusií a nájsť vyvážené riešenie, ktoré bude odrážať skutočné potreby pracovníkov, spotrebiteľov a podnikov v 21. storočí.“

Vydanie tohto konzultačného dokumentu predstavuje ďalší krok na ceste k novej revízii právnych predpisov EÚ o pracovnom čase oznámenej predsedom Barrosom koncom roka 2009. Revízia sa riadi radom politických cieľov, najmä snahou prispôsobiť pracovný čas meniacemu sa pracovnému svetu a zároveň chrániť zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

Konzultačný dokument v druhej fáze vyzýva sociálnych partnerov, aby sa vyjadrili k dvom alternatívnym prístupom založeným na užšie alebo širšie siahajúcej revízii. Vyžadujú sa od nich stanoviská o podrobných možnostiach, ktoré zahŕňajú tieto kľúčové témy:

  • pracovnú pohotovosť,

  • rozvrhnutie minimálnej dĺžky odpočinku,

  • zaobchádzanie s nadmerným počtom pracovných hodín,

  • lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života a

  • objasnenie oblastí, v ktorých sa právne predpisy zdajú neprehľadné.

Z odpovedí zástupcov pracovníkov a zamestnávateľov na úrovni EÚ v rámci prvej fázy konzultácií vzišiel široký konsenzus. Jasným posolstvom bolo, že zmeny súčasných predpisov o pracovnom čase sú naliehavo potrebné. Vysoký stupeň konsenzu existuje aj v tom, že predpisy EÚ o pracovnom čase by mali pracovníkom a zamestnávateľom umožňovať väčšiu flexibilitu pri vyjednávaní podrobností vykonávania na príslušnej úrovni.

Komisia zároveň predložila podrobnú správu o vykonávaní existujúcej smernice v členských štátoch. Správa uvádza súčasný stav, identifikuje hlavné oblasti nesúladu alebo právnej neistoty v rôznych krajinách.

Komisia takisto predložila prvé závery z nezávislých štúdií o hospodárskom a sociálnom dosahu predpisov o pracovnom čase a z výskumov o príslušných zmenách v pracovných modeloch. Tieto závery sa dotýkajú otázok, ako sú možné škodlivé účinky nadmerného pracovného času na zdravie, súčasné obmedzenie výdavkov členských štátov a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, zatiaľ čo zamestnávatelia vo verejnom a súkromnom sektore sa snažia obmedziť dosah predpisov o pracovnom čase. V štúdii sa takisto navrhuje, aby smernica slúžila ako katalyzátor pre zvýšenie efektívnosti a lepšiu vyváženosť pracovného a rodinného života. Komisia zverejní tieto výsledky, aby sociálnym partnerom uľahčila zodpovedanie otázok kladených v rámci konzultácie.

Kontext

V roku 2004 Komisia predložila návrh na zmenu a doplnenie existujúcej smernice 2003/88/ES o pracovnom čase. Cieľom návrhu bolo objasniť, ako sa smernica uplatňuje pri pracovnej pohotovosti a aký druh flexibility by sa mal uplatňovať na rozvrhnutie minimálnej dĺžky odpočinku a či treba poskytnúť viac flexibility pri výpočte týždenného pracovného času, a ako revidovať individuálne neuplatňovanie maximálne 48-hodinového priemerného pracovného týždňa. V apríli 2009 však Rada ministrov EÚ a Európsky parlament dospeli k záveru, že napriek zdĺhavým rokovaniam nemohli dosiahnuť dohodu o návrhu.

V septembri 2009 predseda Komisie Barroso oznámil, že nová nastupujúca Komisia začne v súlade s článkom 154 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) novú revíziu smernice založenú na dvojfázovej konzultácii so sociálnymi partnermi a na analýze ich stanovísk spolu s podrobným posúdením sociálneho a hospodárskeho dosahu.

Prvá fáza konzultácie sa začala v marci 2010.

Zástupcovia pracovníkov a zamestnávateľov v tejto fáze nevyjadrili spoločné želanie začať rozhovory o sporných otázkach. Preto Komisia teraz otvára druhú fázu konzultácie zástupcov pracovníkov a zamestnávateľov na úrovni EÚ.

Paralelne s týmito konzultáciami Komisia vykonáva rozsiahle posúdenie vplyvu existujúcich predpisov vrátane preskúmania právneho uplatňovania smernice v členských štátoch. Existuje aj nezávislá štúdia o sociálnom a hospodárskom dosahu.

Počas druhej fázy konzultácií majú sociálni partneri do konca februára 2011 oznámiť Komisii svoje stanoviská k rôznym možnostiam zmeny a doplnenia smernice o pracovnom čase. Na základe týchto odpovedí Komisia začne pripravovať legislatívny návrh na zmenu a doplnenie smernice a vykoná podrobné posúdenie vplyvu navrhovaných zmien. Legislatívny návrh by mohol byť prijatý po ukončení posúdenia vplyvu − to sa plánuje na tretí štvrťrok 2011. Rada a Parlament ho potom budú musieť posúdiť a schváliť.

Sociálni partneri sa však v súlade s článkom 155 ZFEÚ môžu sami v ktorejkoľvek fáze konzultácií rozhodnúť vstúpiť do rokovaní o týchto otázkach. Ak by tak urobili, Komisia by upravila svoj časový a obsahový plán pre tento návrh.

Ďalšie informácie

Smernica o pracovnom čase :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205

Communication : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6419&langId=en

Implementation report :

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6420&langId=en

Independent study : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6421&langId=en


Side Bar