Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1760

Brussel, 21 december 2010

Nieuwe raadplegingsronde over de herziening van de EU-arbeidstijdrichtlijn en publicatie van een nieuw uitvoeringsverslag

In het kader van de herziening van de EU-arbeidstijdrichtlijn heeft de Europese Commissie vandaag het startsein gegeven voor de verplichte tweede fase van de raadpleging van de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers op Europees vlak. De Commissie heeft ook een gedetailleerd verslag voorgelegd over de uitvoering van de arbeidstijdrichtlijn in de lidstaten. Tijdens de nieuwe raadplegingsronde worden de sociale partners verzocht hun standpunt over een aantal opties bij de herziening van de EU-arbeidstijdregels kenbaar te maken. De Commissie stelt ook de belangrijkste resultaten van de eerste fase van de raadpleging van de sociale partners voor (IP/10/345) en geeft een overzicht van de meest recente informatie over arbeidstijdtrends en -patronen en van de sociale en economische effecten van de bestaande regels in de lidstaten.

Volgens László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, "worden bij deze tweede raadpleging de standpunten van de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers gepeild om een overeenkomst over de herziening van de EU-regels inzake arbeidstijd te vergemakkelijken. De huidige situatie is politiek en wettelijk niet houdbaar. We hebben behoefte aan een nieuwe start en een nieuwe EU-benadering van arbeidstijd. Het is geen gemakkelijke opdracht maar ik ben vol vertrouwen dat we dankzij het nieuwe verslag over de uitvoering van de bestaande regels vooruitgang kunnen boeken en een evenwichtige oplossing kunnen vinden die aan de reële behoeften van werknemers, consumenten en bedrijven in de 21e eeuw voldoet".

Met de nieuwe raadplegingsronde begint een nieuwe fase van de eind 2009 door Commissievoorzitter José Manuel Barroso aangekondigde herziening van de EU-arbeidstijdwetgeving. De herziening beantwoordt aan een aantal beleidsdoelstellingen en vooral aan de wens de arbeidstijd aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen zonder de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in het gedrang te brengen.

In het kader van de tweede fase van de raadpleging worden de sociale partners verzocht hun standpunt kenbaar te maken over twee alternatieve benaderingen (een beperkte of een grootschalige herziening) en over een aantal gedetailleerde opties met betrekking tot belangrijke thema's zoals:

  • aanwezigheidsdienst;

  • minimumrusttijden;

  • buitensporige arbeidstijden;

  • de combinatie van beroep en gezin; en

  • de verheldering van de wetgeving.

Uit de antwoorden van de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers op Europees vlak tijdens de eerste fase van de raadpleging bleek dat er een brede consensus bestond over de noodzaak de huidige arbeidstijdregels dringend te wijzigen. Nagenoeg iedereen was het er ook over eens dat de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers over meer flexibiliteit moeten kunnen beschikken om over de details van de toepassing van de EU-arbeidstijdregels te onderhandelen.

De Commissie heeft ook een gedetailleerd verslag voorgelegd over de uitvoering van de bestaande richtlijn in de lidstaten. Het verslag beschrijft de huidige stand van zaken en vestigt de aandacht op de belangrijkste gebieden waarop de richtlijn niet wordt nageleefd of waarop in een aantal landen rechtsonzekerheid bestaat.

De Commissie heeft ook de eerste resultaten voorgelegd van onafhankelijke studies naar de sociale en economische effecten van arbeidstijdregels en van onderzoek naar veranderingen van de arbeidspatronen. Het document gaat in op thema's als de schadelijke effecten van buitensporige arbeidstijden op de gezondheid; de huidige uitgavenbeperkingen van de lidstaten; en het gebrek aan vaardigheden nu werkgevers in de particuliere en de overheidssector zoeken naar oplossingen om het effect van de arbeidstijdregels te reduceren. Uit de studie blijkt ook dat de richtlijn zou kunnen fungeren als katalysator om de productiviteit op te voeren en de combinatie van beroep en gezin te vergemakkelijken. De Commissie zal deze resultaten publiceren om de sociale partners te helpen op de vragen van de raadpleging te antwoorden.

Achtergrond

In 2004 heeft de Commissie een voorstel ingediend om de bestaande Arbeidstijdrichtlijn 2003/88/EG te wijzigen. Doel van het voorstel was de toepassing van de richtlijn met betrekking tot aanwezigheidsdienst, minimumrusttijden en de berekening van de wekelijkse arbeidstijd te verduidelijken en de opt-outmogelijkheid bij de begrenzing van de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van 48 uur te herzien. In april 2009 kwamen de Raad van de EU en het Europees Parlement echter tot de conclusie dat ze – ondanks lange onderhandelingen – geen overeenstemming over het voorstel konden bereiken.

Commissievoorzitter Barroso kondigde in september 2009 aan dat de Commissie de richtlijn opnieuw zou herzien op basis van een raadpleging van de sociale partners in twee fasen overeenkomstig artikel 154 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Hij kondigde ook aan dat de Commissie een gedetailleerde beoordeling van de sociale en economische effecten zou uitvoeren.

In maart 2010 werd de eerste fase van de raadpleging opgestart.

Tot dusver hebben de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers niet te kennen gegeven dat ze gezamenlijk een dialoog willen aangaan. Daarom heeft de Commissie nu het startsein gegeven voor de tweede fase van de raadpleging van de de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers op Europees vlak.

Tegelijkertijd met de raadplegingen voert de Commissie een uitvoerige effectbeoordeling van de bestaande regels uit (met inbegrip van een onderzoek naar de uitvoering van de richtlijn in de lidstaten). Er is ook een onafhankelijk onderzoek naar de sociale en economische effecten uitgevoerd.

Tijdens de tweede fase van de raadpleging kunnen de sociale partners tot eind februari 2011 hun standpunten aan de Commissie kenbaar maken over verschillende opties om de arbeidstijdrichtlijn te wijzigen. Op basis van de reacties van de sociale partners zal de Commissie een wetsvoorstel tot wijziging van de richtlijn voorbereiden en een gedetailleerde effectbeoordeling van de voorgestelde wijzigingen uitvoeren. Het wetsvoorstel zou na de uitvoering van de effectbeoordeling kunnen worden goedgekeurd (als alles volgens plan verloopt tijdens het derde kwartaal van 2011). Daarna moeten de Raad en het Parlement zich over het voorstel beraden en tot overeenstemming komen.

De sociale partners kunnen echter in elke fase van de raadpleging zelf onderhandelingen openen overeenkomstig artikel 155 VWEU. Mochten ze dat doen, dan zal de Commissie de timing en de inhoud van haar kalender voor het voorstel herzien.

Nadere informatie

De arbeidstijdrichtlijn:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205

Communication : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6419&langId=en

Implementation report :

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6420&langId=en

Independent study : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6421&langId=en


Side Bar