Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1760

Briuselis, 2010 m. gruodžio 21 d.

Skelbiama nauja įgyvendinimo ataskaita pradedamas kitas konsultacijų dėl ES darbo laiko direktyvos persvarstymo etapas

Vykstant ES darbo laiko direktyvos persvarstymui Europos Komisija šiandien ES mastu pradėjo antrą privalomą konsultacijų su darbuotojų ir darbdavių atstovais etapą. Be to, ji pateikė išsamią ataskaitą dėl Darbo laiko direktyvos teisinio įgyvendinimo valstybėse narėse. Naujoms konsultacijoms skirtame dokumente socialinių partnerių prašoma pareikšti nuomonę dėl galimybių persvarstyti ES darbo laiko taisykles. Jame taip pat pateikiami svarbiausi pirmo konsultacijų su socialiniais partneriais etapo rezultatai (IP 10/345), naujausios informacijos apie darbo laiko organizavimo tendencijas ir modelius, valstybėse narėse galiojančių taisyklių socialinio ir ekonominio poveikio apžvalga.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas ES Komisijos narys László Andoras sakė: „Antrasis konsultacijų su darbdavių ir darbuotojų atstovais etapas skirtas jų nuomonėms išnagrinėti, kad būtų galima lengviau susitarti dėl ES darbo laiko taisyklių persvarstymo. Dabartinė padėtis nėra tvari nei politiškai, nei teisiškai, – tęsė jis. – Reikia pradėti iš pradžių ir rasti ES masto naują požiūrį į darbo laiką. Bus nelengva, bet esu tikras, kad šiandien paskelbta nauja ataskaita dėl galiojančių taisyklių įgyvendinimo mums padės neapsiriboti ankstesnėmis diskusijomis ir rasti suderintą sprendimą, atitinkantį tikruosius XXI a. darbuotojų, vartotojų ir įmonių poreikius.“

Konsultacijoms skirto dokumento paskelbimas – dar vienas žingsnis persvarstant ES darbo laiką reglamentuojančius teisės aktus. Apie persvarstymą 2009 m. pabaigoje paskelbė Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso. Persvarstymas grindžiamas įvairiais politiniais tikslais – visų pirma siekiama pritaikyti darbo laiką prie kintančio darbo pasaulio ir užtikrinti darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą.

Antrojo etapo konsultacijoms skirtame dokumente socialinių partnerių prašoma pareikšti nuomonę dėl dviejų alternatyvių galimybių: atlikti siauresnės ar platesnės aprėpties peržiūrą. Siekiama sužinoti nuomonę dėl išsamiai apibūdintų galimybių persvarstyti tokias pagrindines temas:

  • budėjimo laikas,

  • minimalaus poilsio laiko nustatymas,

  • pernelyg ilgo darbo laiko klausimo sprendimas,

  • geresnis darbo ir šeimos gyvenimo derinimas ir

  • teisės aktuose neaiškiai išdėstytų nuostatų tikslinimas.

Pirmojo etapo konsultacijos parodė, kad ES mastu darbuotojų ir darbdavių atstovų atsakymai buvo labai panašūs. Buvo aiškiai pasakyta, kad reikia kuo skubiau keisti dabartines darbo laiko taisykles. Be to, daugelio nuomonės sutampa, kad ES darbo laiko taisyklės turėtų leisti darbuotojų ir darbdavių atstovams lanksčiau atitinkamu lygiu derėtis dėl jų įgyvendinimo detalių.

Be to, Komisija pateikė išsamią ataskaitą dėl dabartinės direktyvos įgyvendinimo valstybėse narėse. Ataskaitoje aprašyta dabartinė padėtis ir nurodytos pagrindinės neatitikties reikalavimams ar teisinio netikrumo sritys įvairiose šalyse.

Komisija taip pat pateikė pirmas darbo laiko taisyklių ekonominio ir socialinio poveikio ir svarbių darbo organizavimo modelių pokyčių mokslinių tyrimų nepriklausomų studijų išvadas. Šiose išvadose minimi tokie dalykai, kaip žalingas poveikis sveikatai, kurį gali sukelti pernelyg ilgas darbo laikas; šiuo metu valstybėse narėse nustatyti išlaidų suvaržymai; įgūdžių stokos klausimas, nes viešojo ir privačiojo sektorių darbdaviai randa būdų, kaip mažinti darbo laiko taisyklių poveikį. Studijoje taip pat keliama prielaida, kad ši direktyva gali būt priemonė veiksmingumui didinti ir darbo ir šeimos gyvenimo pusiausvyrai gerinti. Komisija skelbs šiuos rezultatus, kad socialiniams partneriams būtų lengviau atsakyti į konsultacijų klausimus.

Pagrindiniai faktai

2004 m. Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies keisti galiojančią Darbo laiko direktyvą 2003/88/EB. Pasiūlymu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip ši direktyva taikoma organizuojant budėjimo laiką, kiek lankstumo turi būti leidžiama nustatant minimalaus poilsio laiką, ar leisti daugiau lankstumo skaičiuojant savaitės darbo laiką ir kaip persvarstyti atskiras galimybes atskirais atvejais nesilaikyti 48 valandų vidutinio savaitės darbo laiko. Tačiau 2009 m. balandžio mėn. ES vyriausybių atstovai ir Europos Parlamentas padarė išvadą, kad nors ir ilgai derėtasi, susitarti dėl pasiūlymo nepavyko.

2009 m. rugsėjo mėn. Komisijos pirmininkas J. M. Barroso paskelbė, kad kadenciją pradedanti Komisija šią direktyvą svarstys iš naujo, remdamasi dviejų etapų konsultacijomis su socialiniais partneriais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 154 straipsnį ir jų nuomonių analize, ir atliks išsamų socialinio ir ekonominio poveikio vertinimą.

Pirmasis konsultacijų etapas buvo pradėtas 2010 m. kovo mėn.

Tuomet darbuotojų ir darbdavių atstovai neišreiškė bendro noro pradėti diskusijas šiais klausimais. Todėl dabar Komisija pradeda antrą ES masto konsultacijų su darbuotojų ir darbdavių atstovais etapą.

Vykstant konsultacijoms Komisija taip pat atlieka išsamų dabartinių taisyklių poveikio vertinimą, įskaitant šios direktyvos teisinio taikymo valstybėse narėse nagrinėjimą. Be to, yra atliktas nepriklausomas socialinio ir ekonominio poveikio tyrimas.

Antruoju konsultacijų etapu socialiniai partneriai iki 2011 m. vasario mėn. pabaigos turės pareikšti Komisijai savo nuomonę dėl įvairių galimybių iš dalies keisti Darbo laiko direktyvą. Remdamasi šiais atsakymais Komisija pradės rengti pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto iš dalies keisti šią direktyvą ir atliks išsamų siūlomų pakeitimų poveikio vertinimą. Pasiūlymas dėl įstatymo galią turinčio akto galėtų būti priimtas baigus minėtą poveikio vertinimą. Tai padaryti planuojama 2011 m. trečiame ketvirtyje. Tada Taryba ir Parlamentas turės apsvarstyti pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto ir jam pritarti.

Tačiau pagal SESV 155 straipsnį socialiniai partneriai gali bet kuriuo konsultacijų etapu nuspęsti patys pradėti derybas dėl šių klausimų. Jei taip atsitiktų, Komisija turėtų iš naujo suplanuoti pasiūlymo pateikimo laiką ir turinį.

Daugiau informacijos

Darbo laiko direktyvą galima rasti : The Working Time Directive :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205

Communication : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6419&langId=en

Implementation report :

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6420&langId=en

Independent study : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6421&langId=en


Side Bar