Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1760

Bryssel 21. joulukuuta 2010

Neuvottelut EU:n työaikadirektiivin tarkistamisesta käynnistyvät

Komissio on tänään antanut tiedonannon, jossa se pyytää työnantajien ja työntekijöiden edustajia esittämään näkemyksensä EU:n työaikadirektiivin tarkistamista koskevista vaihtoehdoista. Kyseessä on toinen vaihe työmarkkinaosapuolten kuulemisesta. Tiedonannon yhteydessä komissio on julkaissut myös kertomuksen työaikadirektiivin täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa. Tiedonannossa esitetään myös kuulemisen ensimmäisen vaiheen (IP/10/345) keskeiset tulokset. Lisäksi siinä luodaan katsaus tuoreimpiin tutkimustietoihin, jotka koskevat työajan kehittymistä sekä nykyisten sääntöjen sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia jäsenvaltioissa.

Nyt alkavassa kuulemisen toisessa vaiheessa pyritään kartoittamaan työmarkkinajärjestöjen näkökantoja ja siten edistämään yhteisymmärrykseen pääsemistä EU:n työaikasääntöjen tarkistamisesta. ”Nykytilanne ei ole kestävä poliittisesti eikä oikeudellisesti”, työllisyyskomissaari László Andor toteaa. "Meidän on aloitettava puhtaalta pöydältä ja kehitettävä uudenlainen EU:n lähestymistapa työaikaan." Hänen mukaansa tehtävä ei tule olemaan helppo. Tänään julkaistu kertomus nykyisen direktiivin täytäntöönpanosta auttaa osapuolia kuitenkin löytämään tasapainoisen ratkaisun, joka vastaa työntekijöiden, kuluttajien ja yritysten todellisia tarpeita 2000-luvulla.

Kuulemisen käynnistäminen on osa komission puheenjohtaja José Manuel Barroson vuoden 2009 lopulla käynnistämää uutta yritystä tarkistaa EU:n työaikalainsäädäntöä. Tarkistuksen poliittisista tavoitteista tärkein on työajan mukauttaminen vastaamaan työmaailman muuttuvia realiteetteja, unohtamatta kuitenkaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua.

Työmarkkinaosapuolia pyydetään kuulemisasiakirjassa esittämään näkemyksensä kahdesta vaihtoehtoisesta lähestymistavasta, joista toinen perustuu direktiivin suppeaan ja toinen sen laajaan tarkistukseen. Lisäksi asiakirjassa pyydetään mielipiteitä yksityiskohtaisista vaihtoehdoista, jotka koskevat keskeisiä työajan sääntelyyn liittyviä kysymyksiä:

  • päivystysaika

  • vähimmäislepojaksojen ajoittaminen

  • liian pitkiin työaikoihin puuttuminen

  • työ- ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen ja

  • lainsäädännön epäselvien alueiden selkeyttäminen.

EU:n työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kuulemisen ensimmäisessä vaiheessa saadut vastaukset olivat hyvin yhdensuuntaisia. Niistä kävi selvästi ilmi, että nykyisiä työaikasääntöjä on kiireesti muutettava. Lisäksi työntekijöiden ja työnantajien edustajien kesken vallitsee laaja yksimielisyys myös siitä, että niille olisi annettava EU:n työaikasäännöissä enemmän mahdollisuuksia neuvotella täytäntöönpanon yksityiskohdista asianmukaisella tasolla.

Komissio julkisti tänään myös yksityiskohtaisen kertomuksen työaikadirektiivin täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa. Kertomuksessa kuvataan tämänhetkistä tilannetta ja esitetään keskeiset alat, joilla sääntöjä ei ole noudatettu tai joilla oikeusvarmuus on heikentynyt useissa jäsenvaltioissa.

Samalla esiteltiin alustavat tulokset riippumattomista tutkimuksista, jotka koskevat työaikasääntöjen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä niihin liittyviä keskeisiä työskentelytapojen muutoksia. Tutkimusten aiheita ovat muun muassa pitkistä työajoista mahdollisesti johtuvat terveyshaitat, jäsenvaltioiden tällä hetkellä rajalliset julkiset resurssit sekä pula ammattitaitoisista työntekijöistä, jonka takia julkisen ja yksityisen sektorin työnantajat pyrkivät eri keinoin lieventämään työaikasääntöjen vaikutuksia. Tutkimuksissa viitataan lisäksi siihen, että direktiivillä voidaan edistää tehokkuusetuja ja työ- ja yksityiselämän välistä tasapainoa. Komissio aikoo julkaista kaikki tutkimustulokset auttaakseen työmarkkinaosapuolia vastaamaan kuulemiseen.

Tausta

Komissio teki vuonna 2004 ehdotuksen nykyisen työaikadirektiivin 2003/88/EY muuttamiseksi. Ehdotuksella oli tarkoitus selkeyttää direktiivin soveltamista päivystysaikaan, pohtia joustavuuden käyttöä vähimmäislepojaksojen ajoittamisessa, harkita joustavuuden lisäämistä viikoittaisen työskentelyajan laskemisessa sekä tarkistaa keskimääräisestä viikoittaisesta 48 tunnin enimmäistyöajasta yksilöllisesti myönnettävää poikkeusta (ns. opt-out-mahdollisuus). Ehdotuksesta neuvoteltiin pitkään, mutta huhtikuussa 2009 EU:n ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti lopulta totesivat, että ehdotuksesta ei päästä yksimielisyyteen.

Puheenjohtaja Barroso ilmoitti syyskuussa 2009, että uusi komissio käynnistäisi direktiivin tarkistamisen uudelleen. Perusteena olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 154 artiklan mukainen työmarkkinaosapuolten kaksivaiheinen kuuleminen ja sen pohjalta laadittava analyysi sekä yksityiskohtainen sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi.

Kuulemisen ensimmäinen vaihe käynnistettiin maaliskuussa 2010.

Toistaiseksi työntekijöiden ja työnantajien edustajat eivät ole ilmoittaneet haluavansa neuvotella keskenään työaikakysymyksistä. Sen vuoksi komissio käynnistää nyt työntekijöiden ja työnantajien edustajien EU:n tason kuulemisen toisen vaiheen.

Kuulemisen aikana komissio laatii laajan vaikutusten arvioinnin nykyisistä säännöistä. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös direktiivin soveltamista jäsenvaltioissa. Lisäksi on laadittu riippumaton tutkimus direktiivin sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista:

Kuulemisen toisessa vaiheessa työmarkkinaosapuolilla on aikaa helmikuun 2011 loppuun asti esittää komissiolle näkemyksensä työaikadirektiivin tarkistamisesta. Komissio laatii vastausten pohjalta säädösehdotuksen direktiivin muuttamiseksi sekä toteuttaa yksityiskohtaisen vaikutusten arvioinnin ehdotetuista muutoksista. Säädösehdotus voidaan antaa sen jälkeen, kun vaikutusten arviointi on valmistunut, minkä arvioidaan tapahtuvan heinä–syyskuussa 2011. Sen jälkeen säädösehdotus siirretään neuvostolle ja Euroopan parlamentille käsittelyä ja hyväksymistä varten.

Työmarkkinaosapuolet voivat kuitenkin päättää kummassa tahansa kuulemisen vaiheessa käynnistää itse neuvottelut näistä kysymyksistä SEUT-sopimuksen 155 artiklan mukaisesti. Jos neuvottelut aloitetaan, komissio tarkistaa muutosehdotuksen aikataulua tarpeen mukaan.

Lisätietoja

Työaikadirektiivi :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205

Communication : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6419&langId=en

Implementation report :

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6420&langId=en

Independent study : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6421&langId=en


Side Bar