Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1760

Brüssel, 21. detsember 2010

Uus konsultatsioonivoor ELi tööajadirektiivi läbivaatamiseks algas uue rakendusaruande avaldamisega

Täna algatas Euroopa Komisjon ELi tööajadirektiivi läbivaatamise raames töötajate ja tööandjate ELi tasandi esindajatega peetavate konsultatsioonide kohustusliku teise etapi. Samuti esitas komisjon üksikasjaliku aruande tööajadirektiivi õigusliku rakendamise kohta liikmesriikides. Uue konsultatsiooni käigus küsitakse sotsiaalpartnerite arvamust ELi tööajareeglite läbivaatamise võimalike variantide kohta. Selles on esitatud ka sotsiaalpartneritega peetud konsultatsioonide esimese etapi peamised tulemused (IP/10/345) ning antud ülevaade uusimatest andmetest tööaja ja -rütmi suundumuste ning praeguste eeskirjade sotsiaalse ja majandusliku mõju kohta liikmesriikides.

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles: Käesoleval, teisel konsultatsioonil tööandjate ja töötajate esindajatega on tähelepanu keskmes nende seisukohtadega tutvumine, et lihtsustada kokkulepe saavutamist ELi tööajareeglite läbivaatamisel. Praegune olukord ei saa poliitilises ega juriidilises plaanis jätkuda.” Ta lisas: „Meil on vaja uut algust ja uut ELi tasandi käsitusviisi tööajast. See ei saa olema kerge, kuid olen veendunud, et tänane uus aruanne praeguste reeglite rakendamise kohta aitab meil minna senistest aruteludest kaugemale ja leida tasakaalustatud lahenduse, mis kajastab XXI sajandi töötajate, tarbijate ja ettevõtete vajadusi.”

Selle konsultatsioonidokumendi avalikustamine on osa komisjoni presidendi José Manuel Barroso poolt 2009. aasta lõpus välja kuulutatud ELi tööaega reguleerivate õigusaktide uuest läbivaatamisest. Läbivaatamisel lähtutakse reast poliitilistest eesmärkidest, eeskätt vajadusest kohandada tööaeg muutuvate tööoludega, kaitstes samas töötajate tervist ja ohutust.

Teise konsultatsioonietapi dokumendis küsitakse sotsiaalpartnerite arvamust kahe alternatiivse toimimisviisi kohta, millest üks lähtub läbivaatamise kitsamast ja teine laiemast ulatusest. Arvamust küsitakse selliste oluliste teemade kohta nagu:

  • valveaeg,

  • miinimumpuhkeaja arvestus,

  • liiga pika tööaja probleemi lahendamine,

  • töö ja pereelu parem ühitamine ning

  • selliste küsimuste selgitamine, kus õigusnormid paistavad olevat ebaselged.

ELi tasandi töötajate ja tööandjate esindajate poolt esimeses konsultatsioonietapis antud vastustest ilmnes selge sõnum, et praegusi tööajareegleid on hädasti vaja muuta. Samuti ollakse suuresti üksmeelel, et ELi tööajareeglid peaksid võimaldama suuremat paindlikkust, mille raames töötajate ja tööandjate esindajad saaksid nende rakendamise üksikasjades sobival tasandil kokku leppida.

Samal ajal esitas komisjon ka üksikasjaliku aruande praeguse direktiivi rakendamise kohta liikmesriikides. Aruandes kirjeldatakse senist olukorda ning tuuakse välja peamised valdkonnad, kus eri riikides esineb rikkumisi või õiguskindlusetust.

Samuti tutvustas komisjon tööajareeglite majanduslikku ja sotsiaalset mõju käsitlevate sõltumatute uurimuste ning töörütmi muutuste uuringu esimesi tulemusi. Nendes on mainitud selliseid küsimusi nagu liiga pika tööaja võimalik kahjulik mõju tervisele, liikmesriikide praegused eelarvepiirangud ning oskustööjõu puudumine, kui avaliku ja erasektori tööandjad otsivad võimalusi tööajareeglite mõju vähendada. Uuringust ilmneb ka, et direktiiv võib olla katalüsaatoriks efektiivsuse suurendamisel ning töö ja eraelu paremal tasakaalustamisel. Komisjon avaldab need tulemused, et lihtsustada sotsiaalpartneritel konsultatsiooni küsimustele vastamist.

Taustteave

Aastal 2004 esitas komisjon ettepaneku praegu jõus oleva tööaega reguleeriva direktiivi 2003/88/EÜ muutmiseks. Ettepaneku eesmärk oli selgitada direktiivi kohaldamist valveaja suhtes ning küsimustes, millist paindlikkust tuleks rakendada miinimumpuhkeaja arvestamisel, kas nädala tööaja arvestamisel tuleks lubada suuremat paindlikkust ning kuidas vaadata läbi keskmise töönädala 48-tunnise ülempiiri individuaalseid erandeid. Aprillis 2009 jõudsid ELi Ministrite Nõukogu ja Euroopa Parlament siiski järeldusele, et hoolimata pikast arutelust ei suuda nad ettepaneku osas kokkuleppele jõuda.

Septembris 2009 teatas komisjoni president Barroso, et komisjoni uus koosseis algatab direktiivi uue läbivaatamise, lähtudes kaheetapilistest konsultatsioonidest sotsiaalpartneritega ELi toimimise lepingu artikli 154 alusel ning nende seisukohtade analüüsist ja sotsiaalse ning majandusliku mõju põhjalikust analüüsist.

Konsultatsiooni esimene etapp käivitati märtsis 2010.

Praeguseks ei ole töötajate ja tööandjate esindajad teatanud oma ühisest soovist astuda nendes küsimustes dialoogi. Seetõttu algatab komisjon nüüd töötajate ja tööandjate ELi tasandi esindajatega peetava konsultatsiooni teise etapi.

Paralleelselt konsultatsioonidega tegeleb komisjon praeguste eeskirjade mõju põhjaliku hindamisega ning uurib sealhulgas direktiivi õiguslikku kohaldamist liikmesriikides. Samuti on käimas sotsiaalse ja majandusliku mõju sõltumatu uurimine.

Konsultatsiooni teises etapis on sotsiaalpartneritel kuni 2011. aasta veebruari lõpuni aega, et teha komisjonile teatavaks oma seisukohad tööajadirektiivi muutmise erinevate võimaluste kohta. Nende vastuste põhjal hakkab komisjon ette valmistama direktiivi muutmisakti ettepanekut ning koostab kavandatavate muudatuste kohta üksikasjaliku mõjuhinnangu. Muutmisakti ettepaneku saab vastu võtta pärast seda, kui mõju hindamine on lõpule viidud – see on ette nähtud 2011. aasta kolmandas kvartalis. Seejärel peavad muutmisakti ettepanekut kaaluma ja sellele nõusoleku andma nõukogu ja parlament.

Emmas-kummas konsultatsioonietapis võivad sotsiaalpartnerid otsustada ELi toimimise lepingu artikli 155 alusel ise nendes küsimustes läbirääkimistesse astuda. Kui nad seda teevad, teeb komisjon ettepaneku menetlemise ajakavasse vajalikud muudatused.

Lisateave

Tööajadirektiiv :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205

Communication : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6419&langId=en

Implementation report :

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6420&langId=en

Independent study : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6421&langId=en


Side Bar