Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1760

Bruxelles, den 21. december 2010

Ny høringsrunde om revisionen af EU's arbejdstidsdirektiv begynder samtidig med offentliggørelsen af en ny rapport om gennemførelsen

Som led i revisionen af EU's arbejdstidsdirektiv har Europa-Kommissionen i dag iværksat den obligatoriske anden fase af høringen af arbejdstagernes og arbejdsgivernes repræsentanter på EU-plan. Kommissionen har desuden fremlagt en detaljeret rapport om den retlige gennemførelse af arbejdstidsdirektivet i EU-landene. Med den nye høring opfordres arbejdsmarkedets parter til at tilkendegive deres holdninger til modeller for revision af EU's arbejdstidsregler. Der gøres desuden rede for de vigtigste resultater af den første fase i høringen af arbejdsmarkedets parter (IP/10/345), og der gives en oversigt over de seneste data om arbejdstidstendenser og ‑mønstre og over de sociale, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske konsekvenser af de nugældende regler i EU-landene.

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, udtalte: "Denne anden høring af arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter fokuserer på en gennemgang af deres holdninger, så det kan blive lettere at nå frem til en aftale om revision af EU-reglerne om arbejdstid. Den nuværende situation er ikke holdbar, hverken politisk eller juridisk." Han tilføjede: "Der er behov for at starte forfra, og der er brug for en ny tilgang på EU-plan til arbejdstid. Det bliver ikke nemt, men jeg er sikker på, at den nye rapport om gennemførelsen af de eksisterende regler vil hjælpe os med at lade fortidens diskussioner bag os og finde en afbalanceret løsning, som imødekommer de faktiske behov hos både arbejdstagerne, forbrugerne og erhvervslivet i det 21. århundrede."

Forelæggelsen af dette høringsdokument markerer starten på næste fase i en ny revision af EU's arbejdstidsbestemmelser, således som Kommissionens formand José Manuel Barroso varslede det i slutningen af 2009. Revisionen udformes efter et sæt målsætninger, primært for at tilpasse arbejdstiden til et arbejdsmarked under forandring, samtidig med at arbejdstagernes sundhed og sikkerhed beskyttes.

I denne anden fase opfordres arbejdsmarkedets parter til at tilkendegive deres holdninger til to alternative tilgange, der er baseret på enten en mere snæver eller en mere bred revision. Der skal tages stilling til detaljerede løsningsmodeller, som omfatter nøgletemaer som f.eks.:

  • rådighedsvagter

  • minimumshvileperioder

  • for lang arbejdstid

  • bedre balance mellem arbejde og familieliv og

  • præcisering af områder, hvor forskrifterne forekommer uklare.

Svarene i den første høringsfase fra arbejdstagernes og arbejdsgivernes repræsentanter på EU-plan viste en bred konsensus. Det var tydeligt, at der er et påtrængende behov for ændringer af de eksisterende arbejdstidsregler. Der er også stor enighed om, at EU's arbejdstidsregler bør give mere fleksibilitet til, at arbejdstagernes og arbejdsgivernes repræsentanter forhandler på det relevante plan om de nærmere detaljer i forbindelse med gennemførelsen.

Kommissionen har samtidig fremlagt en detaljeret rapport om gennemførelsen af det eksisterende direktiv i EU-landene. I rapporten gøres der rede for den nuværende situation, og der peges på de vigtigste områder, hvor reglerne ikke overholdes eller er uklare i de forskellige lande.

Kommissionen har ligeledes fremlagt de første resultater af uafhængige undersøgelser om arbejdstidsreglernes økonomiske, sociale og arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser og resultater fra forskning i relevante ændringer af arbejdstidsmønstre. Der peges bl.a. på de skadelige sundhedsvirkninger, som for lang arbejdstid kan have, EU-landenes nuværende budgetstramninger og spørgsmålet om mangel på kvalifikationer, efterhånden som offentlige og private arbejdsgivere finder metoder til at mindske arbejdstidsreglernes konsekvenser. Det fremgår også af undersøgelsen, at direktivet måske kan fungere som en katalysator for effektivitetsgevinster og en bedre balance mellem arbejde og familieliv. Kommissionen vil offentliggøre resultaterne for at gøre det lettere for arbejdsmarkedets parter at afgive høringssvar.

Baggrund

I 2004 fremsatte Kommissionen et forslag om at ændre det eksisterende arbejdstidsdirektiv 2003/88/EF. Formålet med forslaget var at præcisere, hvordan direktivet skulle anvendes på rådighedsvagter, hvordan fleksibilitet kan kombineres med minimumshvileperioder, om der skulle være mere fleksibilitet i beregningen af den ugentlige arbejdstid, og hvordan der kunne laves ændringer vedrørende den enkelte arbejdstagers mulighed for at fravælge den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsgrænse på 48 timer. EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet måtte dog i april 2009 kon­statere, at de trods langvarige forhandlinger ikke kunne nå til enighed om forslaget.

Kommissionens formand José Manuel Barroso sagde i september 2009, at den nye Kommission ville iværksætte en ny revision af direktivet baseret på en høring i to faser af arbejdsmarkedets parter, jf. artikel 154 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og på en analyse af deres holdninger sammen med en analyse af de sociale, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Første fase af høringen blev iværksat i marts 2010.

Arbejdstagernes og arbejdsgivernes repræsentanter har i første fase ikke givet udtryk for et fælles ønske om at indgå i en dialog om spørgsmålene. Det er derfor, Kommissionen nu indleder anden fase af høringen af arbejdstagernes og arbejdsgivernes repræsentanter på EU-plan.

Parallelt med høringerne gennemfører Kommissionen en omfattende konsekvensanalyse af de eksisterende regler, herunder en gennemgang af den retlige anvendelse af direktivet i EU-landene. Der foreligger desuden en uafhængig undersøgelse af de sociale, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske konsekvenser.

I anden fase af høringen skal arbejdsmarkedets parter inden udgangen af februar 2011 oplyse Kommissionen om deres holdninger til diverse løsningsmodeller vedrørende ændringer af arbejdstidsdirektivet. På grundlag af svarene vil Kommissionen begynde at udarbejde et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af direktivet, og den vil lave en detaljeret konsekvensanalyse af de forslåede ændringer. Det lovgivningsmæssige forslag skulle kunne vedtages, når konsekvensanalysen er fuldført; ifølge tidsplanen er det i 3. kvartal 2011. Derefter skal Rådet og Parlamentet behandle forslaget og nå til enighed.

Arbejdsmarkedets parter kan når som helst i høringsprocessen selv indlede forhandlinger om disse spørgsmål, jf. artikel 155 i TEUF. Hvis det sker, vil Kommissionen revidere tidsplanen for arbejdet med forslaget.

Yderligere oplysninger

Arbejdstidsdirektivet

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205

Communication : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6419&langId=en

Implementation report :

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6420&langId=en

Independent study : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6421&langId=en


Side Bar