Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1760

V Bruselu dne 21. prosince 2010

Se zveřejněním nové zprávy o provádění směrnice EU o pracovní době začíná nové kolo konzultací o její revizi

Evropská komise dnes v rámci přezkumu směrnice EU o pracovní době zahájila povinnou druhou etapu konzultací se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů na úrovni EU. Představila rovněž podrobnou zprávu o uplatňování směrnice o pracovní době v právních řádech členských států. Nová konzultace sociální partnery vyzývá k předložení názorů ohledně variant úpravy směrnice EU o pracovní době. Prezentuje také hlavní výsledky konzultací se sociálními partnery vedených v rámci první etapy (IP/10/345) a poskytuje přehled o nejnovějších zjištěních týkajících se trendů a rozvržení pracovní doby a o sociálním a hospodářském dopadu stávajících pravidel v členských státech.

László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění, uvedl: „Tato druhá konzultace se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců se zaměřuje na prostudování jejich názorů s cílem usnadnit dosažení dohody o změně pravidel EU týkajících se pracovní doby. Stávající stav není udržitelný z politického ani z právního hlediska.“ Komisař dále dodal: „Potřebujeme zcela nový podnět a nový přístup na úrovni EU k problematice pracovní doby. Nebude to jednoduché, ale jsem přesvědčen, že dnes předložená nová zpráva o uplatňování stávajících pravidel nám pomůže přenést se přes minulé diskuse a podaří se nám najít vyvážené řešení, které bude reagovat na skutečné potřeby pracovníků, spotřebitelů a podniků v 21. století.“

Předložení tohoto dokumentu ke konzultaci představuje další krok v rámci přezkumu právních předpisů EU týkajících se pracovní doby, který předseda Komise José Manuel Barroso oznámil na konci roku 2009. Přezkum je veden souborem politických cílů, především snahou přizpůsobit pracovní dobu měnícímu se světu práce a zároveň chránit zdraví a bezpečnost pracovníků.

Konzultační dokument v rámci druhé etapy vybízí sociální partnery k předložení jejich pohledů na dva alternativní přístupy, které staví buď na užším, nebo širším pojetí přezkumu. Smyslem je obdržet stanoviska k podrobným variantám, které pokrývají klíčová témata, jako např.:

  • doba pracovní pohotovosti,

  • rozvržení minimálních dob odpočinku,

  • řešení problému příliš dlouhé pracovní doby,

  • lepší sladění pracovního a rodinného života a

  • vyjasnění oblastí, kde se právní úprava jeví jak nejasná.

Odpovědi zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů na úrovni EU v rámci první etapy konzultací přinesly značnou míru shody. Jasně se ukázalo, že provedení změn stávajících předpisů o pracovní době je zapotřebí velmi naléhavě. Vysoká míra konsensu panuje také ohledně toho, že pravidla EU o pracovní době by zástupcům zaměstnanců a zaměstnavatelů měla umožňovat více flexibility, aby mohli na příslušné úrovni vyjednávat o podrobnostech uplatňování.

Komise současně představila podrobnou zprávu o uplatňování stávající směrnice v členských státech. Zpráva shrnuje současný stav a identifikuje hlavní oblasti nedodržování směrnice nebo právní nejistoty v různých zemích.

Komise rovněž zveřejnila úvodní zjištění nezávislých studií na téma hospodářského a sociálního dopadu předpisů o pracovní době a výsledky výzkumu týkajícího se relevantních změn v rozvržení pracovní doby. Tato zjištění zmiňují problémy, jako např. negativní dopad příliš dlouhé pracovní doby na zdraví, současná omezení výdajů na straně členských států, a problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků způsobený tím, že zaměstnavatelé ve veřejném i soukromém sektoru našli způsoby, jak snížit dopad pravidel o pracovní době. Studie rovněž přichází s myšlenkou, že by směrnice mohla fungovat jako katalyzátor pro zvýšení výkonnosti a dosažení lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Komise bude tyto výsledky zveřejňovat, aby sociálním partnerům usnadnila odpovědi na otázky kladené v rámci konzultace.

Souvislosti

V roce 2004 předložila Komise návrh na změnu stávající směrnice o pracovní době 2003/88/ES. Cílem návrhu bylo vyjasnit uplatňování směrnice na pracovní pohotovost a také, jaký druh flexibility by měl být uplatňován na rozvržení minimálních dob odpočinku, zda poskytnout více flexibility při propočtech týdenní pracovní doby a jak revidovat uplatnění individuálních výjimek z 48hodinového limitu pro průměrnou týdenní pracovní dobu. V dubnu 2009 však Rada ministrů EU a Evropský parlament došly k závěru, že navzdory délce jednání nebudou schopny dosáhnout ohledně návrhu dohody.

V září 2009 předseda Komise Barroso oznámil, že nově nastupující Komise zahájí nový přezkum směrnice založený na dvouetapové konzultaci se sociálními partnery podle článku 154 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a na analýze jejich stanovisek, spolu s podrobným posouzením sociálních a hospodářských dopadů.

První fáze konzultací byla zahájena v březnu 2010.

Zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů v této fázi nevyjádřili společné přání zahájit dialog o sporných otázkách. Z tohoto důvodu Komise spouští druhou fázi konzultací se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů na úrovni EU.

Souběžně s těmito konzultacemi Komise provádí rozsáhlé posouzení dopadů platných právních předpisů, včetně posouzení uplatňování směrnice v právních řádech členských států. Existuje i nezávislá studie sociálních a hospodářských dopadů.

Během druhé etapy konzultací mají sociální partneři až do konce února 2011 čas na to, aby Komisi sdělili svá stanoviska k různým variantám změn směrnice o pracovní době. Na základě jejich odpovědí začne Komise připravovat legislativní návrh na změnu směrnice a provede podrobné posouzení dopadů navrhovaných změn. Legislativní návrh by mohl být přijat po dokončení posuzování dopadů – to se plánuje na třetí čtvrtletí 2011. Legislativní návrh by potom musel být posouzen a schválen Radou a Parlamentem.

Na základě článku 155 Smlouvy o fungování Evropské Unie se však sociální partneři mohou sami v kterékoliv fázi konzultací rozhodnout vstoupit do vyjednávání o těchto otázkách. Pokud by tak učinili, Komise by upravila harmonogram přípravy tohoto návrhu.

Další informace

Směrnice o pracovní době :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205

Communication : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6419&langId=en

Implementation report :

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6420&langId=en

Independent study : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6421&langId=en


Side Bar