Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1760

Брюксел, 21 декември 2010 г.

Начало на нов кръг от консултации относно прегледа на директивата на ЕС за работното време след публикуването на нов доклад за изпълнението

Европейската комисия днес постави началото на задължителния втория етап на консултацията с представителите на работниците и на работодателите, като част от извършвания от нея преглед на директивата на ЕС за работното време. Тя също така представи подробен доклад относно изпълнението от правна гледна точка на директивата за работното време в държавите-членки. В рамките на новата консултация се отправя призив социалните партньори да представят становищата си относно вариантите за извършване на преглед на правилата на ЕС за работното време. В него се представят и основните резултати от първия етап на консултацията със социалните партньори (IP/10/345) и се прави обзорен преглед на най-новите данни относно тенденциите и режимите в областта на работното време, както и на социалните и икономическите последици от действащите понастоящем правила в държавите-членки.

Ласло Андор, комисар на ЕС по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, заяви: При тази втора консултация с представителите на работодателите и работниците се цели извършването на преглед на техните становища, за да се улесни постигането на споразумение за преразглеждане на правилата на ЕС за работното време. При настоящото положение не съществува устойчивост в политическо или правно отношение.“ Той също така добави: „Нуждаем се от ново начало и нов подход на равнището на ЕС по отношение на работното време. Това няма да е лесно, но аз съм убеден, че днешният нов доклад относно изпълнението на действащите понастоящем правила ще ни помогне да постигнем повече от предишните обсъждания и да намерим балансирано решение, което да отразява истинските потребности на работниците, потребителите и бизнеса през 21-ви век.“

Представянето на този документ относно консултацията представлява следващата стъпка към обявения в края на 2009 г. от председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу нов преглед на законодателството на ЕС за работното време. Прегледът се обуславя от набор от цели в рамките на политиките, насочени преди всичко към адаптиране на работното време спрямо променящата се сфера на труда, като същевременно се осигурява защитата на здравето и безопасността на работниците.

В документа относно втория етап на консултацията се отправя призив към социалните партньори за представяне на тяхното становище по отношение на два алтернативни подхода, основани на преглед с по-ограничен или с по-широк обхват. В него се търсят становища относно представени в подробности варианти, които включват теми от ключово значение, като:

  • дежурствата

  • планирането на минималните периоди на почивка

  • борбата с прекалено дългото работно време

  • по-доброто съвместяване на професионалния и семейния живот и

  • постигането на по-голяма яснота в области, в които законодателството изглежда неясно.

От отговорите на представителите на работниците и на работодателите на равнището на ЕС на първия етап на консултацията се оказа, че е налице широк консенсус. Недвусмисленото послание бе, че е спешно необходимо извършването на промени в действащите понастоящем правила за работното време. Налице е също така висока степен на съгласие, че правилата на ЕС за работното време трябва да позволяват на представителите на работниците и на работодателите да разполагат с по-голяма гъвкавост при договаряне на подробностите по изпълнението им на съответното равнище.

Същевременно Комисията представи подробен доклад относно изпълнението на настоящата директива в държавите-членки. В него се представя актуалното състояние в тази област, като се определят основните области, в които има несъответствие или правна несигурност в различните държави.

Освен това Комисията представи първите резултати от независими проучвания на икономическото и социалното въздействие на правилата за работното време и от изследване относно съответните промени в режимите на работа. В тях се разглеждат въпроси, като вредното въздействие, което прекалено дългото работно време може да окаже върху здравето, настоящите ограничения по отношение на разходите на държавите-членки, както и въпросът за недостига на квалифицирани кадри, който кара работодателите от публичния и частния сектор да търсят начини за намаляване на въздействието на правилата за работното време. В проучването също така се изказва идеята, че директивата може да действа като катализатор за повишаване на ефективността и за по-добро съчетаване на професионалния и личния живот. Комисията ще публикува тези резултати, за да улесни социалните партньори, когато те представят своите отговори в рамките на консултацията.

Контекст

През 2004 г. Комисията представи предложение за изменение на настоящата директива за работното време (Директива 2003/88/ЕО). С предложението се целеше да се изясни прилагането на директивата по отношение на дежурствата и гъвкавостта, която трябва да се прилага при планирането на минималните периоди на почивка, дали да се предостави по-голяма гъвкавост при изчисляването на седмичното работно време, и относно това как да се преразгледа възможността за индивидуални изключения от правилото за 48-часова максимална продължителност на средното седмично работно време. През април 2009 г. обаче Съветът на министрите на ЕС и Европейският парламент стигнаха до заключението, че въпреки продължителните преговори не могат да постигнат съгласие по предложението.

Председателят на Комисията Барозу обяви през септември 2009 г., че новоизбраната Комисия ще постави началото на нов преглед на директивата въз основа на консултация на два етапа със социалните партньори в съответствие с член 154 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и анализ на техните становища, които ще се съпътстват от подробна оценка на социалното и икономическото въздействие.

Първият етап на консултацията започна през март 2010 г.

На този етап представителите на работниците и на работодателите не са заявили съвместното си желание да започнат диалог по тези въпроси. Ето защо Комисията сега поставя началото на втория етап на консултацията с представителите на работниците и на работодателите на равнището на ЕС.

Успоредно с консултациите Комисията провежда широкообхватна оценка на въздействието на действащите понастоящем правила, в това число разглеждане на правното прилагане на директивата в държавите-членки. Налице е също така и независимо проучване на социалното и икономическото въздействие.

По време на втория етап от консултацията социалните партньори разполагат с време до края на февруари 2011 г., за да представят на Комисията становищата си по различните варианти за изменение на директивата за работното време. Въз основа на тези отговори Комисията ще започне подготовката на законодателно предложение за изменение на директивата и ще направи подробна оценка на въздействието на предлаганите промени. Законодателното предложение може да бъде прието след приключването на тази оценка на въздействието, което е предвидено през третото тримесечие на 2011 г. След това законодателното предложение трябва да бъде разгледано и одобрено от Съвета и Парламента.

Въпреки това социалните партньори могат по време на всеки един от етапите на консултацията да вземат решение за започване на преговори по тези въпроси в съответствие с член 155 от ДФЕС. Ако това стане, Комисията ще преразгледа сроковете и съдържанието на своя календарен график, свързан с предложението.

За допълнителна информация

Директива за работното време

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205

Communication : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6419&langId=en

Implementation report :

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6420&langId=en

Independent study : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6421&langId=en


Side Bar