Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

Bryssel den 21 december 2010

Kommissionen skärper lagstiftningen om säkerheten vid kemiska anläggningar i EU

Idag presenterade EU-kommissionen ett lagstiftningsutkast för att skärpa reglerna om förebyggande och begränsning av allvarliga olyckor som inbegriper kemikalier. Denna översyn av det så kallade Seveso II-direktivet innebär att lagstiftningen anpassas till ändringar i EU:s kemikalielagstiftning. Även andra bestämmelser kommer att förtydligas och uppdateras. Inspektionsnormerna kommer att bli strängare och informationen till allmänheten i händelse av olycka kommer att utökas och förbättras kvalitetsmässigt. Det nya direktivet träder i kraft den 1 juni 2015.

Miljökommissionär Janez Potočnik menar att ”Seveso II-direktivet har varit ett viktigt medel när det gäller att minska sannolikheten för och följderna av kemikalieolyckor. Sådana olyckor sker tyvärr fortfarande, och får ofta förödande effekter. Vi kan inte kompromissa med säkerheten. Därför kommer de föreslagna nya reglerna att stärka lagstiftningen på detta område ytterligare och garantera de höga skyddsnivåer som är nödvändiga.”

Översynen av direktivet föranleddes av de nya regler som har antagits för att anpassa EU:s klassificeringssystem till FN:s globala harmoniserade system. Direktivet kommer nu att garantera att samma typer av faror beskrivs på samma sätt och omfattas av samma märkning i hela världen.

Bland de övriga föreslagna ändringarna märks strängare bestämmelser rörande allmänhetens tillträde till säkerhetsinformation, deltagande i beslutfattandet och möjligheter till rättslig prövning samt förbättringar när det gäller hur information samlas in, förvaltas, görs tillgänglig och delas. Förslaget innebär också strängare normer för inspektion av anläggningar så att det kan kontrolleras att säkerhetsreglerna iakttas och genomförs.

De återstående ändringarna består i tekniska ändringar och vissa förenklingar i syfte att åtgärda alltför tungrodd byråkrati. Översynen bör leda till att de nuvarande skyddsnivåerna upprätthålls och ökas, utan att det medför några särskilt stora extra kostnader.

Det föreslagna nya direktivet har tillkommit genom en översynsprocess där det ingått samråd med intressenter och flera studier av de nuvarande bestämmelsernas effektivitet och konsekvenserna av olika möjliga förbättringsalternativ.

Mer information finns på http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm

Bakgrund

Seveso II-direktivet och dess föregångare Seveso I föranleddes av en stor olycka vid en kemisk anläggning i Seveso i Italien 1976. Lagstiftningen är avsedd att förhindra olyckor som involverar stora mängder farliga ämnen, och omkring 10 000 industrianläggningar runtom i EU berörs av den. Den bygger på en gradvis förhöjd kontrollnivå i förhållande till mängden kemikalier, vilket innebär att större mängder kemikalier omfattas av strängare regler. Enligt direktivet måste verksamhetsutövarna vid anläggningar där det finns farliga ämnen meddela sin verksamhet och utarbeta en säkerhetspolicy för att förebygga allvarliga olyckshändelser. Verksamhetsutövare vid anläggningar i den övre kravnivån måste också utarbeta en säkerhetsrapport och införa ett säkerhetssystem och en intern plan för räddningsinsatser, Även de offentliga myndigheterna har skyldigheter bland annat när det gäller externa planer för räddningsinsatser och information till allmänheten om de säkerhetsåtgärder som gäller för anläggningar i den övre kravnivån, dominoeffekter, kontroll över den fysiska planeringen, rapportering vid olyckor samt inspektioner.

Mer information finns på http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


Side Bar