Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

Brusel 21. decembra 2010

Komisia posilňuje právne predpisy v oblasti bezpečnosti chemických závodov v EÚ

Európska komisia dnes predstavila návrh právnych predpisov na posilnenie pravidiel týkajúcich sa kontroly nebezpečnosti vyplývajúcej z veľkých havárií s prítomnosťou chemických látok. Revíziou smernice Seveso II sa zosúladí legislatíva so zmenami v právnych predpisoch EÚ v oblasti chemických látok a objasnia a aktualizujú ďalšie ustanovenia. Zavedú sa prísnejšie normy inšpekcie a zvýši sa úroveň a kvalita informácií, ktoré sú dostupné verejnosti v prípade havárie. Táto nová smernica by sa mala uplatňovať od 1. júna 2015.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Smernica Seveso II slúžila ako základný nástroj pri znižovaní pravdepodobnosti výskytu chemických havárií a zmierňovaní ich následkov. K haváriám však dochádza stále a často majú zničujúce následky. V otázke bezpečnosti si nemôžeme dovoliť kompromisy Preto budú navrhované nové pravidlá naďalej posilňovať právne predpisy v tejto oblasti a zabezpečovať potrebnú vysokú úroveň ochrany.“

Stimulom revízie bolo prijatie pravidiel, ktorých cieľom je zosúladiť systém klasifikácie používaný v EÚ s Globálnym harmonizovaným systémom OSN. Zabezpečí sa tak, že tie isté triedy nebezpečnosti budú opísané a označené rovnakým spôsobom na celom svete.

Ďalšími dôležitými navrhovanými zmenami sú posilnené ustanovenia týkajúce sa prístupu verejnosti k informáciám o bezpečnosti, účasti na rozhodovacom procese a prístupu k spravodlivosti, ako aj zdokonalený spôsob zberu, riadenia, dostupnosti a zdieľania informácií. V návrhu sa tiež stanovujú prísnejšie normy inšpekcie zariadení s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a presadzovanie bezpečnostných pravidiel.

Ďalšie zmeny sú technické úpravy zahŕňajúce zjednodušenia, ktorými sa zníži zbytočná administratívna záťaž. Revíziou by sa mala zachovať a zlepšiť súčasná úroveň ochrany bez výrazného dosahu na náklady.

Navrhovaná nová smernica vznikla na základe revízneho postupu, ktorý zahŕňal konzultácie so zúčastnenými stranami a rôzne štúdie o účinnosti súčasných pravidiel a dosahu možností na zlepšenie.

Viac informácií nájdete na: http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm

Súvislosti

Smernica Seveso II a jej predchodkyňa smernica Seveso I vznikli v dôsledku závažnej havárie v chemickom závode v meste Seveso v Taliansku v roku 1976. Cieľom týchto právnych predpisov je predchádzať haváriám s veľkým množstvom nebezpečných látok a uplatňuje sa na približne 10 000 priemyselných podnikov v EÚ. Prístup k úrovni kontrol je viacúrovňový a čím väčšie je množstvo látok, tým prísnejšie sú pravidlá. V rámci smernice musia prevádzkovatelia podnikov, v ktorých sú prítomné nebezpečné látky, oznamovať svoje aktivity a zaviesť politiku prevencie veľkých havárií. Prevádzkovatelia podnikov vyššej úrovne sú povinní vypracovať správu o bezpečnosti a zaviesť systém riadenia bezpečnosti a interný núdzový plán. Povinnosti týkajúce sa externých núdzových plánov a informovania verejnosti o bezpečnostných opatreniach v prípade podnikov vyššej úrovne, reťazovej reakcii, územnom plánovaní, oznamovaní havárií a inšpekciách majú aj verejné orgány.

Ďalšie informácie nájdete na: http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


Side Bar