Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

Bruksela, 21 grudnia 2010 r.

Komisja zaostrza przepisy o bezpieczeństwie w europejskich zakładach chemicznych

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przedstawiła wniosek aktu prawnego zaostrzającego przepisy dotyczące kontrolowania zagrożeń związanych z wystąpieniem poważnych awarii z udziałem substancji chemicznych. Zmiany w tak zwanej dyrektywie Seveso II dostosują jej przepisy do zmian w unijnym prawodawstwie dotyczącym substancji chemicznych, a także sprecyzują i uaktualnią inne przepisy. Dotyczy to między innymi zaostrzenia norm inspekcyjnych i podniesienia poziomu i jakości informacji udostępnianych opinii publicznej w razie awarii. Nowa dyrektywa powinna wejść w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska, stwierdził: Dyrektywa Seveso II ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia prawdopodobieństwa i konsekwencji awarii chemicznych. Awarie takie wciąż jednak zdarzają się, a ich skutki są często druzgocące. Nie możemy czynić ustępstw w kwestii bezpieczeństwa. Właśnie dlatego nowe przepisy zawarte we wniosku dodatkowo zaostrzą prawodawstwo w tym obszarze i zapewnią niezbędny wysoki poziom ochrony.

Impulsem do wprowadzenia zmian było przyjęcie przepisów dostosowujących unijny system klasyfikacji do Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji ONZ. Nowy system umożliwi opisanie i oznakowanie zagrożeń w ten sam sposób na całym świecie.

Wśród proponowanych zmian są także takie, które zaostrzają przepisy dotyczące: publicznego dostępu do informacji o bezpieczeństwie, uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także zmian w sposobie gromadzenia, udostępniania i wymiany informacji oraz zarządzania nimi. We wniosku przewidziano także surowsze normy przeprowadzania inspekcji instalacji, aby zapewnić skuteczną realizację i egzekucję przepisów o bezpieczeństwie.

Pozostałe zmiany są zmianami technicznymi, które dotyczą między innymi uproszczeń służących zmniejszeniu obciążeń administracyjnych. Zmiany powinny podtrzymać i podnieść obecny poziom ochrony bez wpływania w znaczący sposób na koszty.

Nowa dyrektywa będąca przedmiotem wniosku wpisuje się w proces przeglądu, na który składają się konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz różne badania na temat skuteczności obowiązujących przepisów i skutków ewentualnych wariantów zmian.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm

Kontekst zmian

Dyrektywa Seveso II i poprzedzająca ją dyrektywa Seveso I zostały opracowane w odpowiedzi na poważną awarię w zakładzie chemicznym w Seveso (Włochy) w 1976 r. Celem tych aktów prawnych jest przeciwdziałanie awariom z udziałem dużych ilości niebezpiecznych substancji. Ich przepisy dotyczą ok. 10 tys. zakładów przemysłowych w UE. Podejście do kontroli jest stopniowane – im większa ilość substancji chemicznych, tym ostrzejsze przepisy. Na mocy dyrektywy prowadzący zakłady, w których znajdują się niebezpieczne substancje, muszą powiadamiać o swoich działaniach i ustanowić politykę przeciwdziałania poważnym awariom. Prowadzący zakłady „wyższego rzędu” muszą także opracowywać „sprawozdanie o bezpieczeństwie” oraz stworzyć system zarządzania bezpieczeństwem i wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Na organach administracji publicznej również spoczywają obowiązki związane z zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi oraz informowaniem opinii publicznej o środkach bezpieczeństwa w odniesieniu do zakładów „wyższego szczebla”, efektem domino, planami zagospodarowania przestrzennego, zgłaszaniem awarii oraz inspekcjami.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


Side Bar