Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

Briselē, 2010. gada 21. decembrī

Komisija pastiprina tiesību aktus par drošību Eiropas ķīmiskās rūpniecības uzņēmumos

Šodien Eiropas Komisija iepazīstināja ar tiesību akta projektu, lai padarītu stingrākus noteikumus par tāda apdraudējuma kontroli, kas rodas smagos nelaimes gadījumos saistībā ar ķīmiskām vielām. Pārskatot tā dēvēto SEVESO II direktīvu, to pielāgos grozījumiem, kas izdarīti ES tiesību aktos par ķīmiskām vielām, kā arī precizēs un atjauninās citus noteikumus. Tas attiecas uz stingrākiem pārbaudes standartiem un tās informācijas apjoma un kvalitātes uzlabošanu, kas sabiedrībai pieejama nelaimes gadījumā. Jauno direktīvu piemēros no 2015. gada 1. jūnija.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: ,,Seveso II direktīva ir bijusi instruments ar ķīmiskām vielām saistītu nelaimes gadījumu iespējamības mazināšanai un notikušo gadījumu seku mīkstināšanai. Tomēr šādi nelaimes gadījumi joprojām notiek, un bieži vien tiem var būt postošas sekas. Drošības jomā mēs nedrīkstam pieļaut kompromisus. Tas ir iemesls, kāpēc jaunie noteikumi tiesību aktus šajā jomā padarīs stingrākus un nodrošinās augstu aizsardzības līmeni.''

Pārskatīšanu rosināja noteikumu pieņemšana, lai ES klasificēšanas sistēmu saskaņotu ar ANO ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizēto sistēmu (GHS). Tas nodrošinās, ka viena un tā paša veida ar bīstamām vielām saitīts apdraudējums tiktu raksturots un norādīts marķējumā vienādi visā pasaulē.

Citas svarīgas ierosinātās izmaiņas attiecas uz stingrākiem noteikumiem saistībā ar drošības informācijas pieejamību sabiedrībai, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un tiesu iestāžu pieejamību, kā arī tā veida uzlabošanu, kādā informācija tiek apkopota, pārvaldīta, darīta pieejama un izplatīta. Ar priekšlikumu arī nosaka stingrākus iekārtu pārbaužu standartus, lai nodrošinātu drošības noteikumu efektīvu ieviešanu un izpildi.

Pārējās izmaiņas ir tehniski grozījumi, tostarp vienkāršošana, lai samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu. Pārskatīšana saglabātu un uzlabotu pašreizējo aizsardzības līmeni, neradot ievērojamas izmaksas.

Ierosinātajā jaunajā direktīvā ņemts vērā pārskatīšanas process, kurā bija iekļauta ieinteresēto personu konsultēšanās un vairāku veidu pētījumi par pašreizējo noteikumu efektivitāti un dažādo iespējamo uzlabojumu ietekmi.

Plašāka informācija pieejama: http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm.

Priekšvēsture

Pieņemt Seveso II direktīvu un iepriekšējo Seveso I direktīvu rosināja nelaimes gadījums Seveso ķimikāliju rūpnīcā Itālijā 1976. gadā. Tiesību akta nolūks ir novērst nelaimes gadījumus, kas saistīti ar lieliem bīstamo vielu daudzumiem, un tas attiecas uz apmēram 10 000 rūpnīcām ES. Tajā noteikts kontroles līmeņa pakāpeniskums, lielākam ķimikāliju daudzumam piemērojot stingrākus noteikumus. Saskaņā ar šo direktīvu to uzņēmumu vadītājiem, kuros ir pieejamas bīstamas vielas, ir jāziņo par savām darbībām un jaievieš lielu nelaimes gadījumu novēršanas politika. ,,Augstākas pakāpes'' uzņēmumu vadītāji var arī sagatavot drošības ziņojumu un ieviest drošības pārvaldības sistēmu, kā arī izstrādāt iekšējo rīcības plānu ārkārtas situācijām. Tajā ir arī saistības publiskām iestādēm attiecībā uz ārkārtas situācijas plāniem un sabiedrības informēšanu par drošības pasākumiem ,,augstākas pakāpes'' uzņēmumiem, ķēdes reakciju, zemes izmantojuma plānošanu, ziņošanu par nelaimes gadījumiem un pārbaudēm.

Plašāka informācija ir pieejama: http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm.


Side Bar