Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

Briuselis, 2010 m. gruodžio 21d.

Komisija griežtina Europos chemijos pramonės įmonių saugos teisės aktus

Šiandien Europos Komisija pateikė teisės akto projektą, kuriuo siekiama sugriežtinti taisykles dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojaus kontrolės. Bus peržiūrima vadinamoji Sevesas II direktyva – ji bus suderinta su pakeitimais ES cheminių medžiagų teisės aktuose, o kitos jos nuostatos bus aiškiau suformuluotos ir atnaujintos. Pavyzdžiui, bus nustatyti griežtesni tikrinimo standartai ir pagerinta avarijos atveju visuomenei teikiamos informacijos apimtis ir kokybė. Naujoji direktyva turėtų būti taikoma nuo 2015 m. birželio 1 d.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Sevesas II direktyva buvo svarbi priemonė siekiant sumažinti su cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų riziką ir padarinius. Tačiau tokių avarijų vis dar pasitaiko ir jų poveikis dažnai būna niokojamas. Dėl saugos negalime daryti jokių kompromisų. Būtent todėl siūlomomis naujomis taisyklėmis bus toliau griežtinami šios srities teisės aktai ir užtikrinama būtina aukšto lygio apsauga.“

Atlikti peržiūrą paskatino tai, kad buvo priimtos ES klasifikavimo sistemos suderinimo su JT pasauliniu mastu suderinta sistema taisyklės. Taip bus užtikrinta, kad tas pats pavojus visame pasaulyje būtų apibūdinamas ir žymimas vienodai.

Kiti siūlomi svarbūs pakeitimai: griežtesnės nuostatos dėl visuomenės prieigos prie saugos informacijos, dalyvavimo priimant sprendimus ir galimybės siekti teisingumo, taip pat informacijos rinkimo, valdymo, teikimo ir mainų gerinimo. Pasiūlyme taip pat griežtinami įrenginių tikrinimo standartai siekiant, kad saugos taisyklės būtų įgyvendinamos ir vykdomos veiksmingai.

Kiti pakeitimai yra techninio pobūdžio, tarp jų – supaprastinimai, kuriais siekiama sumažinti nereikalingą administracinę naštą. Atlikus peržiūrą turėtų būti išlaikytas ir padidintas dabartinis apsaugos lygis, o susijusios išlaidos turi kisti nežymiai.

Siūloma nauja direktyva yra peržiūros proceso – konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis, įvairių esamų taisyklių veiksmingumo tyrimų ir galimų pagerinimo variantų poveikio analizės – rezultatas.

Daugiau informacijos rasite http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm

Pagrindiniai faktai

Sevesas II direktyva ir jos pirmtakė Sevesas I buvo priimtos po didelės 1976 m. Italijos Seveso miestelyje įvykusios chemijos pramonės įmonės avarijos. Šiuo teisės aktu siekiama išvengti avarijų, susijusių su dideliu pavojingų cheminių medžiagų kiekiu; jis yra taikomas apytiksliai 10 000 pramonės įmonių Europos Sąjungoje. Kontrolės lygmuo nustatomas taikant pakopinį principą: kuo didesnis chemikalų kiekis, tuo griežtesnės taisyklės. Pagal direktyvą įmonių, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, veiklos vykdytojai turi pranešti apie savo veiklą ir parengti didelių avarijų prevencijos politiką. Įmonių, kuriose taikoma aukštesnės pakopos kontrolė, veiklos vykdytojai turi pateikti saugos ataskaitą, įdiegti saugos valdymo sistemą ir vidaus avarinį planą. Valstybės institucijos taip pat turi įsipareigojimų, susijusių su išorės avariniais planais ir visuomenės informavimu apie įmonių, kuriose taikoma aukštesnės pakopos kontrolė, saugos priemones, grandinine reakcija, žemėtvarka, pranešimu apie avarijas ir tikrinimu.

Apie tai plačiau: http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


Side Bar