Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

Bryssel, 21. joulukuuta 2010

Komissio vahvistaa kemikaalionnettomuuksien torjuntaa koskevaa lainsäädäntöä

Euroopan komissio esitti tänään luonnoksen säädökseksi, jolla tiukennetaan sääntöjä kemikaaleihin liittyvien suuronnettomuuden vaarojen rajoittamiseksi. Kyse on ns. Seveso II -direktiivin tarkistamisesta. Tarkoituksena on mukauttaa direktiivi EU:n kemikaalilainsäädännön muutoksiin sekä selventää ja päivittää muita säännöksiä. Nyt mm. asetetaan tiukemmat vaatimukset tarkastuksille ja parannetaan onnettomuustilanteissa väestölle suunnattavaa tiedotusta. Uutta direktiiviä sovelletaan 1. kesäkuuta 2015 alkaen.

Ympäristökomissaari Janez Potočnikin mukaan Seveso II –direktiivillä on ollut ratkaiseva rooli siinä, että on voitu vähentää kemikaaleihin liittyvien onnettomuuksien todennäköisyyttä ja seurauksia. ”Tällaisia onnettomuuksia sattuu kuitenkin edelleen, ja niillä on usein tuhoisia seurauksia. Turvallisuus ei saa vaarantua. Tämän vuoksi ehdotamme nyt uusia sääntöjä, joilla vahvistetaan entisestään turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja varmistetaan suojelun korkea taso ", totesi Potočnik.

Tarkistuksen taustalla ovat uudet säännöt, joilla EU:ssa voimassa ollut kemikaalien luokittelujärjestelmä yhdenmukaistetaan YK:n GHS-järjestelmän kanssa. Näin varmistetaan, että samat vaarat kuvataan ja merkitään samalla tavalla kaikkialla maailmassa.

Lisäksi esitetään, että vahvistetaan sääntöjä, jotka liittyvät yleisön mahdollisuuksiin saada turvallisuutta koskevaa tietoa ja osallistua päätöksentekoon ja joilla taataan muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus. Lisäksi parannetaan tapoja, joilla kerätään, hallinnoidaan, asetetaan saataville ja jaetaan tietoja. Ehdotuksella otetaan myös käyttöön tiukemmat vaatimukset tuotantolaitosten tarkastuksille, joilla varmistetaan turvallisuusmääräysten noudattaminen ja niiden valvonta.

Muut muutokset ovat teknisiä muutoksia, joilla mm. yksinkertaistetaan sääntöjä ja vähennetään tarpeetonta hallinnollista taakkaa. Direktiivin tarkistuksella olisi ylläpidettävä ja parannettava suojelun tämänhetkistä tasoa ilman, että lisätään kustannuksia merkittävästi.

Direktiivin uudelleentarkastelussa noudatetaan menettelyä, johon kuuluu sidosryhmien kuuleminen sekä useita tutkimuksia voimassa olevien sääntöjen toimivuudesta sekä eri vaihtoehtojen vaikutuksista.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm

Taustaa

Seveso II –direktiivi ja sen edeltäjä, Seveso I -direktiivi, laadittiin sen jälkeen, kun Seveson kaupungissa Italiassa sattui teollisuuslaitoksen onnettomuus vuonna 1976. Direktiivin tavoitteena on estää sellaiset suuronnettomuudet, joihin liittyy suuria määriä vaarallisia aineita, ja sitä sovelletaan noin 10 000 teollisuuslaitokseen EU:ssa. Valvonnassa sovelletaan tasoihin perustuvaa lähestymistapaa: mitä suurempi on aineiden määrä, sitä tiukempia säännöksiä sovelletaan. Direktiivin nojalla sellaisten tuotantolaitosten toiminnanharjoittajien, joissa on suuria määriä vaarallisia aineita, on ilmoitettava toiminnoistaan ja määritettävä suuronnettomuuksien ehkäisemiseen tähtäävät toimintaperiaatteet. Lisäksi ”ylemmän tason" tuotantolaitosten toiminnanharjoittajien on laadittava turvallisuusselvitys ja otettava käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmä sekä sisäinen pelastussuunnitelma. Viranomaisille asetetaan velvoitteita, jotka liittyvät ulkoisiin pelastussuunnitelmiin ja tiedottamiseen ylemmän tason tuotantolaitosten turvallisuustoimenpiteistä, onnettomuuksien leviämisen vaaraan, maankäytön suunnitteluun, onnettomuuksia koskevaan raportointiin sekä tarkastuksiin.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


Side Bar