Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

Brüssel, 21. detsember 2010

Komisjon karmistab Euroopa keemiatehaste ohutust käsitlevaid õigusakte

Euroopa Komisjon esitas täna eelnõu kemikaalidega seotud suurõnnetuste ohtu käsitlevate eeskirjade karmistamiseks. Nn Seveso II direktiivi läbivaatamisega ühtlustatakse see direktiiv kemikaale käsitlevates ELi õigusaktides tehtud muudatustega ning selgitatakse ja ajakohastatakse muid sätteid. Sellega karmistatakse kontrollistandardeid ning parandatakse üldsusele õnnetuse korral antava teabe taset ja kvaliteeti. Uut direktiivi tuleks kohaldada alates 1. juunist 2015.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Seveso II direktiivil on olnud otsustav tähtsus keemiaõnnetuste tõenäosuse vähendamisel ja tagajärgede leevendamisel. Selliseid õnnetusi siiski juhtub ja sageli on nende tagajärjed kohutavad. Me ei või järele anda ohutuse küsimustes. Seepärast karmistatakse kavandatavate uute eeskirjadega veelgi kõnealuse valdkonna õigusakte, et tagada kõrgetasemeline kaitse.”

Läbivaatamise ajendiks oli eeskirjade vastuvõtmine ELi klassifitseerimissüsteemi kohandamiseks ÜRO üldise harmoneeritud süsteemiga. Sellega tagatakse, et ühesuguseid ohte kirjeldatakse ja märgistatakse kogu maailmas ühtmoodi.

Muude kavandatud oluliste muudatustega tõhustatakse üldsuse juurdepääsu ohutusteabele, otsustamises osalemist ja õiguskaitse kättesaadavust ning parandatakse teabe kogumist, haldamist, avalikustamist ja jagamist. Ettepanekus karmistatakse ka rajatiste inspekteerimise nõudeid, et tagada ohutuseeskirjade tõhus rakendamine ja jõustamine.

Ülejäänud muudatused on tehnilised, sealhulgas direktiivi lihtsustatakse, et vähendada asjatut halduskoormust. Ülevaatamine peaks aitama säilitada ja parandada praegust kaitsetaset ilma kulutusi oluliselt suurendamata.

Enne uue direktiivi eelnõu esitamist konsulteeriti sidusrühmadega ning uuriti kehtivate eeskirjade tõhusust ja võimalikke parandusvariante.

Täpsem teave: http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm

Taustteave

Seveso II direktiivi ja selle eelkäija Seveso I direktiivi vastuvõtmise ajendiks oli suurõnnetus Itaalias Seveso keemiatehases 1976. aastal. Õigusakti eesmärk on vältida õnnetusi ohtliku aine suure kogusega ning seda kohaldatakse ligikaudu 10 000 ELi tööstusettevõtte suhtes. Kontrollimisel kasutatakse astmelist lähenemisviisi – mida suurem on ohtliku aine kogus, seda rangemad on eeskirjad. Direktiivi kohaselt peab ohtliku ainega tegeleva ettevõtte käitaja teatama võetud meetmed ja kehtestama suurõnnetuse vältimise põhimõtted. Nn kõrgema tasandi ettevõtte käitaja peab koostama ka ohutusaruande ja looma ohutuse juhtimise süsteemi ning kehtestama käitisesisese hädaolukorras toimimise kava. Riigiasutuste kohustused on seotud käitiseväliste hädaolukorras toimimise kavadega ja avaliku teabega kõrgema tasandi käitiste ohutusmeetmete kohta, doominoefekti vältimise, maakasutuse planeerimise, õnnetustest aruandmise ja käitiste inspekteerimisega.

Lisateave: http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


Side Bar