Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

Bρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2010

Η Επιτροπή ενισχύει τη νομοθεσία για την ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων στις ευρωπαϊκές χημικές μονάδες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα σχέδιο νομοθετικής πράξης για την ενίσχυση των κανόνων αναφορικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων μειζόνων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται χημικές ουσίες. Η αναθεώρηση της αποκαλούμενης οδηγίας Seveso II θα επιτρέψει να εναρμονισθούν οι διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών προς τις αλλαγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα, ενώ παράλληλα θα διευκρινίσει και επικαιροποιήσει και άλλες διατάξεις. Προβλέπεται η καθιέρωση αυστηρότερων προτύπων ελέγχου και η βελτίωση της στάθμης και της ποιότητας των πληροφοριών που διατίθενται στο κοινό σε περίπτωση ατυχήματος. Η νέα οδηγία αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιουνίου 2015.

Ο Επίτροπος περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik δήλωσε: “Η οδηγία Seveso II έχει συμβάλει στη μείωση της πιθανότητας και των συνεπειών χημικών ατυχημάτων. Ωστόσο, ανάλογα ατυχήματα εξακολουθούν να συμβαίνουν και συχνά θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε συμβιβασμούς με την ασφάλεια. Για το λόγο αυτό οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν περαιτέρω την αντίστοιχη νομοθεσία και θα εξασφαλίσουν το απαραίτητο υψηλό επίπεδο προστασίας.»

Η αναθεώρηση προκλήθηκε λόγω της θέσπισης κανόνων για την ευθυγράμμιση του συστήματος ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Διεθνές Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Τοιουτοτρόπως εξασφαλίζεται ότι οι ίδιοι κίνδυνοι περιγράφονται και σημαίνονται με τον ίδιο τρόπο ανά την υφήλιο.

Στις σημαντικές αλλαγές που προτείνονται συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση των διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες για την ασφάλεια, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η βελτίωση του τρόπου συλλογής, διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας των πληροφοριών. Η πρόταση καθιερώνει επίσης αυστηρότερες προδιαγραφές για τις επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των κανόνων ασφαλείας.

Οι υπόλοιπες αλλαγές αφορούν τεχνικές τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απλουστεύσεων για τη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου. Με την αναθεώρηση επιδιώκεται να διατηρηθούν και να βελτιωθούν τα ήδη επιτευχθέντα επίπεδα προστασίας δίχως σημαντική επιβάρυνση των δαπανών.

Η προτεινόμενη νέα οδηγία αποτελεί επακόλουθο διαδικασίας επανεξέτασης κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους παράγοντες και εκπονήθηκε σειρά μελετών με αντικείμενο την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων κανόνων και τις επιπτώσεις των πιθανών επιλογών για βελτιώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm

Ιστορικό

Η οδηγία Seveso II και η προηγηθείσα αυτής Seveso I, εκδόθηκαν λόγω του μεγάλου ατυχήματος που συνέβη σε εργοστάσιο χημικών στο Seveso της Ιταλίας το 1976. Η αντίστοιχη νομοθεσία επιδιώκει την πρόληψη ατυχημάτων που αφορούν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών και ισχύει για περίπου 10.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διενεργούμενοι έλεγχοι κλιμακώνονται ούτως ώστε οι μονάδες με τις μεγαλύτερες ποσότητες χημικών προϊόντων να διέπονται από αυστηρότερους κανόνες. Σύμφωνα με την οδηγία, οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων με επικίνδυνες ουσίες, οφείλουν να κοινοποιούν τις δραστηριότητές τους και να καθιερώνουν πολιτική προληπτικής αντιμετώπισης των μειζόνων ατυχημάτων. Οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων «ανώτερης βαθμίδας» έχουν επίσης την υποχρέωση να καθιερώσουν τη σύνταξη έκθεσης ασφαλείας, σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας καθώς και εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις στις δημόσιες αρχές για την κατάρτιση εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας, τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τον χωροταξικό σχεδιασμό, την υποβολή εκθέσεων για τα ατυχήματα και τις επιθεωρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


Side Bar