Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

Bruxelles, den 21. december 2010

Kommissionen styrker lovgivningen om sikkerheden på kemiske anlæg i Europa

Europa-Kommissionen forelagde i dag et udkast til lovgivning om at styrke reglerne for styring af risikoen for større uheld med kemikalier. Med revisionen af det såkaldte Seveso II-direktiv tilpasses lovgivningen til ændringer i EU-lovgivningen om kemikalier, og i samme forbindelse bliver andre bestemmelser strammet op og ajourført. Bl.a. bliver der indført strengere inspektionsnormer, og offentligheden skal i tilfælde af en ulykke have flere og bedre oplysninger. Direktivet skulle blive gældende fra den 1. juni 2015.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: “Seveso II-direktivet har bidraget væsentligt til at mindske sandsynligheden for og konsekvenserne af ulykker med kemikalier. Sådanne ulykker forekommer dog stadig, og de har ofte katastrofale følger. Vi må ikke gå på kompromis med sikkerheden. Derfor vil de foreslåede nye regler yderligere styrke lovgivningen på området og sikre det fornødne høje beskyttelses­niveau."

Denne revision er affødt af, at der er vedtaget regler, som tilpasser EU's klassifikationssystem til FN’s globale harmoniserede system. Den vil sikre, at farer beskrives og mærkes på samme måde over hele verden.

Af andre væsentlige ændringer kan nævnes strengere bestemmelser om offentlig adgang til sikkerhedsoplysninger, deltagelse i beslutningstagningen og domstols­adgang samt forbedring af den måde, hvorpå oplysninger indsamles, forvaltes, stilles til rådighed og deles. Med forslaget indføres der endvidere strengere inspektionsnormer for anlæg for at sikre en effektiv gennemførelse og håndhævelse af sikkerheds­bestemmelser.

De øvrige ændringer er tekniske ændringer, herunder forenklinger, der skal mindske unødvendige administrative byrder. Revisionen forventes at fastholde og forbedre det nuværende beskyttelsesniveau uden at påvirke omkostningerne mærkbart.

Det foreslåede nye direktiv er resultatet af en revisionsproces, som har omfattet høring af interessenter og forskellige undersøgelser af de gældende bestemmelsers effektivitet og konsekvenserne af mulige alternativer til at opnå forbedringer.

Læs mere på følgende adresse: http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm

Baggrund

Seveso II-direktivet og dets forgænger, Seveso I, blev til efter en stor ulykke på et kemisk anlæg i Seveso, Italien, i 1976. Med lovgivningen tilstræbes det at forebygge ulykker med store mængder farlige stoffer, og den gælder for ca. 10 000 industrianlæg i EU. Kontrolniveauet forvaltes med en trinvis fremgangsmåde, således at større mængder kemikalier er underlagt strengere regler. Ifølge direktivet skal driftsledere i virksomheder, hvor der findes farlige stoffer, anmelde deres aktiviteter og udarbejde en plan for forebyggelse af større uheld. Driftsledere på såkaldte "kolonne 3"-virksomheder skal også udarbejde en sikkerhedsrapport og fastlægge et sikkerhedsledelsessystem og en intern beredskabsplan. Offentlige myndigheder har også pligter angående eksterne beredskabsplaner og oplysning af offentligheden om sikkerhedsforanstaltninger for "kolonne 3"-virksomheder, domino­virkninger, fysisk planlægning, ulykkesrapportering og inspektion.

Yderligere oplysninger findes på adressen:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


Side Bar