Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

V Bruselu dne 21. prosince 2010

Komise zpřísňuje pravidla pro bezpečnost v chemických závodech v Evropě

Evropská komise dnes předložila návrh právního předpisu, který má zpřísnit pravidla kontroly rizik závažných havárií způsobených chemickými látkami. Revizí tzv. směrnice Seveso II se do právních předpisů zapracují změny v legislativě EU týkající se chemických látek a zároveň se vyjasní a aktualizují jiná ustanovení. Mimo jiné budou zavedeny přísnější inspekční normy a bude zvýšena úroveň a kvalita informací poskytovaných veřejnosti v případě havárie. Nová směrnice by měla začít platit od 1. června 2015.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Směrnice Seveso II plní zásadní úlohu při snižování pravděpodobnosti vzniku a zmírňování důsledků chemických havárií. K takovým haváriím však bohužel nadále dochází a často mají katastrofální důsledky. V otázkách bezpečnosti si nemůžeme dovolit kompromisy. Navrhovaná nová pravidla proto dále posílí právní předpisy v této oblasti a zajistí nezbytnou vysokou úroveň ochrany.“

Podnětem k revizi bylo přijetí předpisů, jimiž se systém klasifikace EU měl přizpůsobit globálně harmonizovanému systému OSN. Tím se zajistí, že stejná nebezpečí budou na celém světě popsána a označována stejným způsobem.

Mezi další významné navrhované změny patří přísnější ustanovení upravující přístup veřejnosti k informacím o bezpečnosti, účast na rozhodování a přístup ke spravedlnosti, stejně jako zlepšení způsobů shromažďování, zpracování, zprostředkování a sdílení informací. Návrhem se rovněž zavádějí přísnější normy pro inspekce zařízení, aby se zajistilo efektivní provádění a prosazování bezpečnostních předpisů.

Zbývající změny zahrnují technické úpravy včetně zjednodušení, jejichž prostřednictvím se sníží nadbytečná administrativní zátěž. Revize by měla zachovat a zdokonalit současnou úroveň ochrany, aniž by došlo k výraznému růstu nákladů.

Navrhovaná nová směrnice vznikla v rámci procesu revize, jenž zahrnoval konzultace zúčastněných stran a různé studie o účinnosti stávajících pravidel a dopadu zvažovaných zlepšení současného stavu.

Další informace viz: http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm.

Souvislosti

Směrnice Seveso II a její předchůdkyně směrnice Seveso I vznikly jako reakce na závažnou havárii v chemickém závodě Seveso v Itálii v roce 1976. Cílem těchto směrnic, jež se vztahují na přibližně 10 000 průmyslových zařízení v EU, je předcházet haváriím s velkým množstvím nebezpečných látek. Je zaveden vícestupňový přístup k různým úrovním kontroly, přičemž větší množství chemických látek podléhá přísnějším pravidlům. V rámci směrnice musí provozovatelé závodů, v nichž se nachází nebezpečné látky, oznamovat své aktivity a zavést preventivní opatření pro případ závažných havárií. Provozovatelé závodů „s nadlimitním množstvím“ jsou také povinni vypracovat bezpečnostní zprávu a zavést systém řízení bezpečnosti a interní havarijní plán. Pro veřejné orgány jsou rovněž stanoveny povinnosti týkající se externích havarijních plánů a informování veřejnosti o bezpečnostních opatřeních určených pro závody s nadlimitním množstvím, dominovém efektu, územním plánování, hlášení havárií a inspekcích.

Více informací najdete na: http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm.


Side Bar