Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1758

Брюксел, 21 декември 2010 г.

Комисията засилва законодателството по отношение на безопасността в химическите заводи в Европа

Днес Европейската комисия представи проект на законодателен текст за по-строги правила за контрол над опасностите от големи аварии, свързани с химикали. Преразглеждането на т.нар. Директива „Севезо ІІ“ ще приведе законодателството в съответствие с промените в нормите за химикалите в ЕС и ще изясни и актуализира други разпоредби. Това включва въвеждане на по-строги стандарти за инспектиране и подобряване на нивото и качеството на информацията, предоставяна на обществеността в случай на авария. Настоящата директива следва да се прилага от 1 юни 2015 година.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Директивата „Севезо ІІ“ помогна в голяма степен за намаляването на вероятността от аварии с химикали и последиците от тях. Подобни аварии обаче все още се случват и често могат да са опустошителни. Не можем да си позволим компромиси с безопасността. Ето защо предлаганите нови разпоредби ще засилят законодателството в тази област и ще гарантират необходимото високо равнище на защита“.

Преразглеждането е породено от приемането на разпоредби за привеждането в съответствие на системата за класификация на ЕС с Глобалната хармонизирана система на ООН. То ще гарантира, че едни и същи опасности се описват и обозначават по един и същ начин в цял свят.

Сред останалите важни промени в предложението фигурират по-стриктни разпоредби по отношение на публичния достъп до информация относно безопасността, участието във взимането на решения и достъпа до правосъдие, както и подобрени начини за събиране, управление, предоставяне и споделяне на информация. Предложението също въвежда по-строги стандарти за инспектиране на инсталации с цел да се гарантира сполучливото изпълнение и прилагане на разпоредбите за безопасност.

Останалата част от измененията представляват технически промени, сред които и опростяване с оглед намаляването на ненужната административна тежест. Преразглеждането следва да запази и подобри сегашното равнище на защита, без значителни последствия за разходите.

Предлаганата нова директива следва процедура на преразглеждане, която включваше консултация със заинтересованите страни и различни проучвания относно ефикасността на съществуващите разпоредби и въздействието на възможните варианти за подобрение.

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm

Контекст

Директивата „Севезо ІІ“ и предхождащата я — „Севезо І“ бяха приети вследствие на голяма авария в химически завод в Севезо, Италия, през 1976 г. Законодателството цели да предотврати аварии, които включват големи количества опасни вещества и се отнася до около 10 000 индустриални предприятия в ЕС. Съществува стъпаловиден подход към равнището на контрол, като по-големите количества химикали подлежат на по-строги разпоредби. Според директивата операторите на предприятия, в които са налице опасни вещества, трябва да съобщават за своите дейности и да установят политика за предотвратяване на големи аварии. Операторите на предприятия от „първа група“ трябва също да подготвят доклад за безопасността и да въведат система за управление на безопасността и вътрешен авариен план. Публичните власти също са задължени да подготвят външни аварийни планове и информация за обществеността относно мерките за безопасност при предприятията от „първа група“, за „ефекта на доминото“, за планиране на използването на земята, за докладване на големи аварии и за инспектиране.

За повече информация: http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


Side Bar