Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1757

Bryssel den 21 december 2010

Utsläppshandel: uttalande av Connie Hedegaard, kommissionsledamot med ansvar för klimatåtgärder, om tillsyn över den europeiska koldioxidmarknaden

”Den europeiska koldioxidmarknaden är en relativt ny marknad som har vuxit snabbt under de första sex åren, både sett till storlek och utvecklingsnivå. Med en pågående klimatkris och ekonomisk kris behöver världen nu mer än någonsin tidigare kostnadseffektiva sätt att sänka utsläppen av växthusgaser. Det är därför viktigt att marknaden kan fortsätta att utvidgas och utgöra en tillförlitlig metod för att ge investerare och beslutsfattare i styrelserummen i EU korrekta prissignaler för koldioxidutsläppens kostnader.

Under de senaste åren har marknaden vuxit på ett sätt som gör den till ett potentiellt mål för bedrägerier. I takt med att marknaden mognar och växer ytterligare är det således väsentligt att den fortsätter att vara föremål för en adekvat och ändamålsenlig tillsyn.

Bakgrund

Dagens meddelande är det första steget i ett arbete som kan mynna ut i ett lagförslag på detta område under 2011. I meddelandet granskas nivån på dagens tillsyn över den europeiska koldioxidmarknaden. Det beskriver också den pågående utveckling på energimarknader och finansiella marknader som har betydelse för koldioxidmarknaden och anger olika metoder att säkerställa den växande marknadens fortsatta integritet. I meddelandet dras slutsatsen att lejonparten av koldioxidmarknaden är föremål för en adekvat tillsyn, men att mer kan behöva göras på spotmarknaden.

Som nästa steg kommer kommissionen att närmare studera koldioxidmarknadens struktur, nivån på tillsynen över marknaden och tillgängliga metoder (däribland att klassificera utsläppsrätter som ett finansiellt instrument). Ett Internetbaserat samråd med berörda aktörer kommer att genomföras under första halvåret 2011, och resultaten av detta kommer att inbegripas i en grundlig konsekvensanalys. Detta arbete kommer sedan att ligga till grund för ett beslut om huruvida ett lagförslag ska läggas fram.

Marknadsaktörer och andra berörda parter uppmanas att engagera sig i denna process och bistå kommissionen med att identifiera stabila lösningar som garanterar en ytterligare utveckling av den europeiska koldioxidmarknaden.

Information om det fortsatta arbetet med tillsyn över koldioxidmarknaden kommer att lämnas på GD Klimatpolitik:s webbplats när den är tillgänglig.

MEMO/10/697


Side Bar