Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1757

Brusel 21. decembra 2010

Obchodovanie s emisnými kvótami: Vyhlásenie eurokomisárky pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardovej o regulačnom dohľade nad trhom EÚ s uhlíkom

„Európsky trh s uhlíkom je pomerne mladý trh, ktorý počas prvých šiestich rokov svojej existencie výrazne vzrástol, či už ide o jeho veľkosť alebo prepracovanosť. Vzhľadom na klimatickú a hospodársku krízu svet potrebuje viac ako kedykoľvek predtým nákladovo efektívne prostriedky na zníženie emisií skleníkových plynov. Preto je dôležité, aby sa tento trh mohol naďalej rozširovať a spoľahlivo vysielať neskreslený signál o cene uhlíka investorom a tvorcom politiky v celej EÚ.

V posledných rokoch dosiahol tento trh také rozmery, že sa stal možným cieľom nepoctivých praktík. Jeho ďalší rozvoj a rast preto musí aj naďalej podliehať vhodnému a účinnému regulačnému dohľadu.“

Súvislosti

Dnešné oznámenie je prvým krokom v rámci činností, ktoré môžu viesť k legislatívnemu návrhu v tejto oblasti v roku 2011. Zisťuje úroveň dohľadu nad európskym trhom s uhlíkom. Opisuje tiež prebiehajúci vývoj na energetických a finančných trhoch s ohľadom na trh s uhlíkom a uvádza zoznam dostupných možností na ďalšie zabezpečenie integrity tohto vyvíjajúceho sa trhu. V závere sa uvádza, že podstatná časť trhu s uhlíkom už podlieha primeranému dohľadu, ale na trhu so spotmi by možno bolo potrebné zaistiť väčší dohľad.

Komisia v ďalšej fáze podrobnejšie preskúma štruktúru trhu s uhlíkom, úroveň dohľadu nad týmto trhom a dostupné možnosti (vrátane klasifikácie príspevkov ako finančného nástroja). V prvej polovici roku 2011 sa uskutočnia internetové konzultácie so zúčastnenými stranami, ktorých výsledky budú základom pre dôkladné posúdenie vplyvu. V tejto súvislosti sa potom rozhodne, či sa má predložiť legislatívny návrh.

Účastníci trhu a ďalšie zúčastnené strany sa vyzývajú, aby sa zapojili do tohto procesu a podporili Komisiu pri identifikovaní vhodných riešení s cieľom zabezpečiť ďalší vývoj európskeho trhu s uhlíkom.

Informácie o pokroku v súvislosti s dohľadom nad trhom s uhlíkom sa budú priebežne uverejňovať na webových stránkach Generálneho riaditeľstva pre oblasť klímy.

MEMO/10/697


Side Bar