Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1751

Bryssel den 20 december 2010

Skatter: Lösning på skatteproblematiken för personer som är verksamma över EU:s gränser

Idag publicerade kommissionen ett meddelande som tar upp de allvarligaste skatteproblem som EU-borna möter vid verksamhet över gränserna. Där annonseras även olika möjliga lösningar. När enskilda flyttar eller arbetar eller investerar utomlands kan de råka ut för dubbelbeskattning och andra svårigheter t.ex. när de begär återbetalning av skatt eller om de behöver information om utländska skatteregler. I meddelandet aviseras planer på lösningar för områden som gränsöverskridande inkomster, arvsskatt, utdelningsskatt, fordonsregistreringsavgifter och e-handel. Syftet är också att se på vilka områden man kan gå ännu längre, både på EU-nivå och nationellt, för att anpassa medlemsstaternas skattesystem till varandra så att människor inte avskräcks från verksamhet över landsgränserna.

Algirdas Šemeta, kommissionär för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning, menar att ”skattpolitiken är en central faktor i arbetet med att stärka den inre marknaden och bygga upp en stark och hållbar ekonomi i Europa. En god skattepolitik kan främja sysselsättning, investeringar och tillväxt. Dagens meddelande är ännu ett steg mot att få undan hindren och främja rättvis beskattning inom EU, så att människor kan få del av alla de förmåner som den inre marknaden har att erbjuda.”

Problematiken

Gränsöverskridande skatteproblem utgör en väsentlig del av alla de klagomål och förfrågningar som kommer in till kommissionen från EU:s invånare. Klagomålen rör frågor på en rad områden, allt från svårigheter orsakade av komplicerade utländska skatteregler till svårigheter för utlänningar att få tydlig information eller problem på grund av motstridiga system i olika medlemsländer. Gränsarbetare stöter på problem med att få skattelättnader och skatteavdrag från utländska myndigheter och utsätts ofta för dubbelbeskattning. EU-medborgare som köper fastigheter utomlands missar ofta möjligheter till avgiftsminskningar eller måste betala högre fastighetsskatter än bofasta, medan de som flyttar eller köper bilar över gränserna råkar ut för dubbla registreringsavgifter. Personer med utländska kapitalinkomster anser att det är svårt att begära återbetalning på källskatt som tillämpas i andra länder. Många som har utländska pensionsfonder får problem med avdrag och överföringar över gränserna, medan arv som uppstår i en annan medlemsstat ofta ger upphov till högre arvsskatter eller dubbelbeskattning. E-handeln påverkas också kraftigt av skattehinder som komplicerade momsregler och rapporteringskrav, vilket leder till att endast 7 % av de varor som byter händer inom EU köps online från en annan medlemsstat.

Hälften av de överträdelseförfaranden som kommissionen inleder på skatteområdet varje år rör klagomål från enskilda i EU. Överträdelseförfaranden löser dock inte alla problem. Det bästa sättet att lösa problem som dubbelbeskattning och administrativa besvärligheter är att få till stånd ett verkligt samarbete mellan medlemsstater. Enligt dagens meddelande bör medlemsstaterna utforma och tillämpa sina skatteåtgärder och -rutiner på ett sätt som inte avskräcker människor från att bedriva verksamhet över gränserna. De bör också samordna sig bättre för att på så sätt hindra att oförenliga regler skapar problem och svårigheter som hindrar den inre marknaden.

Att hantera problemen

Kommissionen är inställd på att intensifiera arbetet med att bättre anpassa medlemsstaternas skattesystem till varandra och att föreslå konkreta åtgärder för att lösa eller undanröja skatteproblem för EU:s invånare. Meddelandet innehåller en rad initiativ på detta område:

  • Ett meddelande om dubbelbeskattning som kommer 2011 och som undersöker hur omfattande och hur allvarligt problemet är inom EU. Meddelandet följs under 2012 av olika lagstiftningsförslag innehållande olika lösningar.

  • Förslag i mitten av 2011 för att åtgärda skatteproblem vid gränsöverskridande arv.

  • Åtgärder för att lösa den dubbelbeskattning som kan bli följden när en bil först registreras i en medlemsstat och sedan flyttas och registreras på nytt i en annan medlemsstat.

  • Utvidgning av ”one-stop-shop”-systemet för e-handel, för att förenkla rapporteringskraven för företagen och göra det lättare för dem att erbjuda online-varor och -tjänster till utländska konsumenter. Hindren för e-handel kommer även att tas upp i översynen av EU:s momssystem, där det just nu pågår ett samråd (IP/10/1633).

  • Förslag under 2012 för att lösa problem i samband med utdelningsskatt.

Kommissionen kommer också att arbeta för en bred dialog mellan nationella myndigheter och aktörer för att se vad mer som kan göras för att förenkla skatteåtgärder till förmån för EU-medborgarna och den inre marknaden. Idéer som rör standardisering av formulären för skatteuppbörd och skattedeklaration i hela EU, gemensamma kontaktpunkter där arbetstagare och investerare kan få tydlig och tillförlitlig information samt särskilda skatteåtgärder på nationell nivå som tillgodoser de mobila arbetstagarnas och gränsarbetarnas behov.

Kommissionen kommer att ge återkoppling på framstegen med att åtgärda gränsöverskridande skatteproblem i medborgarrapporten 2013 (se IP/10/1390).

Mer information finns på http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar