Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1751

Bruselj, 20 decembra 2010

Obdavčevanje: odprava čezmejnih davčnih ovir za državljane EU

Komisija je danes objavila sporočilo, v katerem predstavi najresnejše davčne težave, s katerimi se srečujejo državljani EU v čezmejnem okolju, ter je najavila načrte za odpravo teh težav. Posamezniki, ki se preselijo v tujino, delajo v tujini ali vlagajo svoj denar v tujini, se lahko soočajo z dvojnim obdavčevanjem in drugimi težavami, kot so težave pri zahtevkih za povračilo davka in pridobivanju informacij o davčnih predpisih v tujini. Komisija v sporočilu najavlja načrte za nekatera področja, kot so davki na dohodek, davki na dediščino, davki na dividende, davki ob registraciji avtomobila in davki pri elektronskem trgovanju v čezmejnem okolju. Namen današnjega sporočila je tudi preučiti, kje so mogoči nadaljnji ukrepi, tako na ravni EU kot na nacionalni ravni, da postanejo davčni sistemi držav članic bolj združljivi in da se državljanov ne odvrne od sodelovanja pri čezmejnih dejavnostih.

Komisar za davke, carinsko unijo, revizijski nadzor in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti izjavil: „Obdavčevanje ima ključno vlogo pri krepitvi notranjega trga in ponovnem vzpostavljanju močnega in trajnostnega evropskega gospodarstva. Dobre davčne politike lahko spodbujajo zaposlovanje, naložbe in rast. Današnje sporočilo je še en korak k odpravi davčnih ovir in spodbujanju pravičnega obdavčevanja v EU, da lahko državljani uživajo vse prednosti, ki jih lahko ponudi enotni trg.“

Težave, ki jih je treba odpraviti

Težave v zvezi s čezmejnimi davki predstavljajo vsako leto velik del vseh pritožb in poizvedb, ki jih državljani EU pošiljajo Komisiji. Pritožbe zajemajo širok razpon vprašanj, od težav zaradi zapletenih tujih davčnih predpisov, pomanjkanja informacij za tujce do nasprotujočih si sistemov v različnih državah članicah. Delavci v čezmejnem okolju se srečujejo s težavami pri uveljavljanju davčnih olajšav in drugih davčnih ugodnosti pri davčnih organih ter so pogosto obdavčeni dvakrat. Državljani, ki kupujejo nepremičnine v tujini, pogosto niso seznanjeni z možnostmi za oprostitev davka ali morajo plačati višje davke na nepremičnine kot osebe s stalnim prebivališčem v zadevni državi, medtem ko morajo tisti, ki prepeljejo svoj avto v tujino ali kupujejo avto v tujini, davek na registracijo plačati dvakrat. Osebe z dohodkom iz naložb v tujini imajo težave pri zahtevkih za oprostitev plačila pri viru odtegnjenih davkov, ki jih obračunavajo tuje države. Številni ljudje, ki prejemajo pokojnine iz tujine, se soočajo s težavami pri olajšavah in čezmejnih prenosih denarja, medtem ko je dediščina iz druge države članice pogosto obdavčena po višjih stopnjah ali dvojno obdavčena. Davčne ovire, kot so zapleteni predpisi glede DDV in zahteve glede prijavljanja, prav tako resno ovirajo elektronsko nakupovanje, zaradi česar je le 7 % blaga, prodanega znotraj EU, kupljenega prek spleta v drugi državi članici.

Polovica postopkov zaradi davčnih kršitev, ki jih Komisija sproži vsako leto, je povezanih s pritožbami državljanov. Vendar kršitve ne rešijo ničesar. Najboljši način za rešitev težav, kot so dvojno obdavčevanje in zapleteni upravni postopki, je ustrezno sodelovanje med državami članicami. V skladu z današnjim sporočilom morajo države članice pripraviti in izvajati svoje davčne ukrepe in prakse na način, ki državljanov ne odvrača od vključevanja v čezmejne dejavnosti. Države morajo tesneje sodelovati, da preprečijo, da bi neusklajeni davčni predpisi ustvarjali ovire na notranjem trgu.

Reševanje težav

Komisija namerava pospešiti svoje dejavnosti, s katerimi državam članicam pomaga usklajevati davčne sisteme, ter predlagati konkretne ukrepe za preprečitev ali odpravo davčnih težav za državljane EU. Sporočilo predstavlja več pobud na tem področju. Mednje spadajo:

  • sporočilo o dvojnem obdavčevanju v letu 2011, v katerem se preučita obseg in resnost te težave v EU, v letu 2012 sledijo zakonodajni predlogi, v katerih so predlagane rešitve;

  • predlogi sredi leta 2011 za obravnavo težav v zvezi z obdavčevanjem čezmejne dediščine;

  • ukrepi za odpravo dvojnega obdavčevanja, do katerega lahko pride, kadar se avto, ki je najprej registriran v eni državi članici, prepelje v drugo državo članico in tam ponovno registrira;

  • razširitev sistema „vse na enem mestu“ na elektronsko trgovanje, da se obveznosti podjetij glede prijavljanja precej poenostavijo, tako da lahko svoje proizvode in storitve ponudijo prek spleta kupcem in strankam v drugih državah. ovire za elektronsko trgovanje bodo obravnavane v okviru pregleda sistema DDV EU, glede katerega trenutno potekajo posvetovanja (glej IP/10/1633);

  • predlogi v letu 2012 za rešitev težav v zvezi z obdavčevanjem čezmejnih izplačil dividend.

Poleg tega načrtuje Komisija spodbujati širok dialog med nacionalnimi organi in zainteresiranimi stranmi, da bi ugotovila, kaj še je mogoče storiti za poenostavitev davčnih ukrepov v korist državljanov in notranjega trga. Ideje vključujejo standardizirane obrazce za davčne zahtevke in napovedi po vsej EU, enotne informacijske točke, na katerih lahko delavci in vlagatelji dobijo jasne in zanesljive davčne informacije, ter posebne davčne ukrepe na nacionalni ravni, da se poskrbi za potrebe mobilnih delavcev in delavcev v čezmejnem okolju.

Komisija bo pripravila mnenje o napredku pri reševanju čezmejnih davčnih težav v okviru poročila za državljane leta 2013 (glej IP/10/1390).

Za več informacij: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar