Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/751

Brusel 20. decembra 2010

Dane: odstránenie cezhraničných daňových prekážok pre občanov EÚ

Komisia dnes zverejnila oznámenie, v ktorom zhrnula najzávažnejšie problémy v daňovej oblasti, s ktorými sa občania EÚ stretávajú pri svojich cezhraničných aktivitách, a načrtla plány, ako ich riešiť. V situácii, keď sa občania presťahujú do zahraničia, či pracujú alebo investujú v zahraničí, môže dôjsť k ich dvojitému zdaneniu alebo sa môžu vyskytnúť iné problémy, napríklad v súvislosti s náhradou dane alebo pri získavaní informácií o daňových pravidlách v cudzine. Súčasťou oznámenia sú aj plánované kroky v určitých oblastiach, ako napríklad príjem zo zahraničia, dedičská daň, zdaňovanie dividend, zdaňovanie zápisu vozidiel do evidencie a elektronický obchod. Napovedá aj, kde by sa dali podniknúť ďalšie kroky, ako na úrovni EÚ, tak aj na vnútroštátnej úrovni, s cieľom viac zjednotiť daňové systémy, aby ich nesúrodosť viac neodrádzala občanov od vyvíjania cezhraničnej činnosti.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, vyhlásil: „Zdanenie hrá mimoriadne dôležitú úlohu pri posilňovaní vnútorného trhu a opätovnom vybudovaní silného a udržateľného hospodárstva v EÚ. Dobrá daňová politika môže podporiť zamestnanosť, investície a rast. Dnešné oznámenie predstavuje ďalší krok vpred pri odstraňovaní daňových prekážok a podpore spravodlivého zdaňovania v EÚ, aby občania mohli využívať všetky výhody, ktoré im ponúka jednotný trh.“

Problémy čakajúce na riešenie

Problémy cezhraničného zdaňovania každý rok tvoria podstatnú časť celkového množstva sťažností a otázok, s ktorými sa občania obracajú na Komisiu. Týkajú sa celého spektra problematiky, od ťažkostí spôsobených komplexnými daňovými pravidlami v zahraničí, cez nedostatok jednoznačných informácií pre cudzincov až po rozpory medzi systémami jednotlivých členských štátov. Občania dochádzajúci za prácou do zahraničia bojujú s ťažkosťami pri získavaní povolenia zahraničných daňových orgánov na daňové úľavy a odpočítania a často podliehajú dvojitému zdaneniu. Záujemcovia o kúpu nehnuteľností v zahraničí často nemôžu využiť daňové úľavy a musia platiť vyššie dane z nehnuteľnosti ako domáci. Občania prevážajúci alebo kupujúci vozidlá zas podliehajú dvojitému zdaneniu. Pre ľudí s príjmom z investícií v zahraničí je komplikované uplatniť si nárok na úľavu zo zrážkových daní, ktoré vyberajú iné krajiny. Mnohí ľudia s úsporami v zahraničných dôchodkových fondoch majú problémy s odpočítaním dane a cezhraničnými prevodmi. Na dedičstvo z iného členského štátu sa často uplatňuje vyššia dedičská daň alebo sa zdaňujú dvojito. Aj elektronické nakupovanie je výrazne obmedzené daňovými prekážkami, ako napríklad komplikovanými pravidlami DPH a ohlasovacou povinnosťou, dôsledkom čoho len 7 % transakcií s tovarom v EÚ predstavujú online nákupy z iného členského štátu.

Polovica konaní vo veci porušenia daňových predpisov, ktoré Komisia ročne otvorí, sa týka sťažností občanov. Tieto konania však nie sú riešením pre všetky prípady. Najlepší spôsob riešenia otázok, ako je napríklad dvojité zdaňovanie alebo komplikované administratívne postupy, je intenzívna spolupráca medzi členskými štátmi. Podľa aktuálneho oznámenia by členské štáty mali navrhnúť a realizovať svoje opatrenia a praktiky v oblasti daní tak, aby nepôsobili odrádzajúco na občanov, ktorí chcú vyvíjať cezhraničnú činnosť. Rovnako by mali vo väčšej miere spoločne koordinovať svoje kroky, aby zabránili nesúladu v daňových pravidlách, následkom čoho na vnútornom trhu vznikajú prekážky a bariéry.

Riešenia problémov

Komisia plánuje zintenzívniť svoje úsilie a pomôcť členským štátom viac zladiť ich daňové systémy. Plánuje navrhnúť konkrétne opatrenia, aby sa zabránilo vzniku daňových problémov pre občanov EÚ a odstránili existujúce. V oznámení uvádza celý rad opatrení v tejto oblasti. Patria medzi ne:

  • vypracovať v roku 2011 oznámenie o dvojitom zdaňovaní, v ktorom preskúma rozsah a závažnosť tohto problému v EÚ a ktoré v roku 2012 bude nasledovať legislatívny návrh s náčrtom riešení.

  • v polovici roka 2011 vypracovať návrhy týkajúce sa problémov cezhraničného zdaňovania dedičstva.

  • zaviesť opatrenia na riešenie dvojitého zdaňovania v prípadoch, keď sa vozidlá zapísané do evidencie v jednom členskom štáte prevezú do iného členského štátu a tam sa opäť zaevidujú.

  • rozšíriť systém „jedného kontaktného miesta“ na elektronický obchod s cieľom podstatne zjednodušiť ohlasovaciu povinnosť pre podniky a uľahčiť im ponúkanie tovaru a služieb online zákazníkom v zahraničí. Prekážky elektronického obchodu budú aj predmetom preskúmania systému DPH v EÚ, v rámci ktorého práve prebiehajú konzultácie (pozri IP/10/1633).

  • vypracovať do v roku 2012 návrhy riešenia problémov súvisiacich so zdaňovaním vyplácania dividend zo zahraničia.

Okrem toho si Komisia predsavzala podporovať široký dialóg medzi vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými stranami s cieľom zistiť, čo by sa ešte dalo urobiť, aby sa zjednodušili opatrenia zdaňovania v prospech občanov a vnútorného trhu. Možnosťou by boli štandardné formuláre na uplatnenie úľavy na dani a formuláre daňových priznaní v celej EÚ, univerzálne informačné miesta, ktoré by pracovníkom a investorom poskytovali jednoznačné a spoľahlivé informácie o daniach a osobitných opatreniach v daňovej oblasti na vnútroštátnej úrovni, a tak zabezpečovali potreby mobilných a cezhraničných pracovníkov.

Komisia zosumarizuje pokrok dosiahnutý pri riešení problémov cezhraničného zdaňovania v roku 2013 v rámci správy o občianstve (pozri IP/10/1390).

Viac informácií je dostupných na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar