Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1751

Brussel, 20 december 2010

Belasting: Wegwerken van grensoverschrijdende fiscale obstakels voor EU-burgers

In een vandaag bekendgemaakte mededeling gaat de Commissie in op de ernstigste problemen waarmee EU‑burgers in grensoverschrijdende situaties worden geconfronteerd, en kondigt zij aan hoe zij deze problemen wil oplossen. Personen die naar een ander land verhuizen, in een ander land gaan werken of in het buitenland investeren, worden soms dubbel belast of ondervinden problemen met het aanvragen van terugbetaling van belastingen en het verkrijgen van informatie over de belastingsreglementering in het buitenland. In de mededeling doet de Commissie uit de doeken wat zij van plan is op het gebied van, onder meer, grensoverschrijdende inkomens, successierechten, dividendbelasting, voertuigregistratiebelasting en e‑handel. In deze mededeling gaat de Commissie na waar verdere maatregelen – op EU‑ en nationaal niveau – kunnen worden genomen om de belastingsvoorschriften in de lidstaten beter met elkaar in overeenstemming te brengen en zo te voorkomen dat burgers afzien van grensoverschrijdende activiteiten.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt: "Belasting speelt een essentiële rol in de versteviging van de interne markt en in de totstandbrenging van een sterke en duurzame Europese economie. Een goed fiscaal beleid kan de werkgelegenheid, het investeringsklimaat en de groei bevorderen. Deze mededeling is een verdere stap in de aanpak om fiscale belemmeringen te verwijderen en een billijke belasting in de EU te stimuleren zodat de burgers ten volle kunnen profiteren van alle voordelen die de interne markt te bieden heeft."

Problemen

Elk jaar maken grensoverschrijdende fiscale kwesties een substantieel deel uit van alle klachten en verzoeken die de Commissie van EU‑burgers ontvangt. Deze klachten bestrijken tal van thema's, gaande van problemen als gevolg van complexe buitenlandse fiscale regelingen en gebrekkige informatie aan buitenlanders, tot conflicterende regelingen in de verschillende lidstaten. Grensoverschrijdende werknemers ondervinden moeilijkheden om belastingsfaciliteiten, belastingverlaging en belastingsaftrek te krijgen van de buitenlandse fiscale autoriteiten en worden vaak dubbel belast. Burgers die onroerend goed in het buitenland kopen, lopen de belastingvrijstelling soms mis of moeten hogere vermogensbelasting betalen dan de ingezetenen van het betrokken land. Burgers die naar een ander land verhuizen of in het buitenland een auto kopen, moeten twee keer registratiebelasting betalen. Mensen met een inkomen uit buitenlandse investeringen, ondervinden moeilijkheden bij het verkrijgen van vrijstelling van de bronbelasting die in andere landen in voege is. Talrijke houders van buitenlandse pensioenfondsen ondervinden problemen met aftrek en grensoverschrijdende overdrachten.

Op erfenissen uit een andere lidstaat zijn vaak hogere successierechten of dubbele belasting van toepassing. Ook de elektronische handel wordt ernstig belemmerd door fiscale obstakels, zoals gecompliceerde btw‑voorschriften en rapportagevereisten, met als gevolg dat slechts 7 % van de in de EU verhandelde goederen online in een andere lidstaat worden gekocht.

De helft van de fiscale inbreukprocedures die de Commissie jaarlijks opstart, heeft betrekking op klachten van burgers. Dergelijke procedures lossen echter niet alles op. De beste manier om problemen als dubbele belasting en administratieve complexiteiten op te lossen, ligt nog steeds in samenwerking tussen de lidstaten. Volgens de mededeling moeten de lidstaten hun fiscale maatregelen en praktijken zo ontwerpen en toepassen dat de burgers er niet van worden weerhouden grensoverschrijdende activiteiten aan te vatten. De coördinatie tussen de lidstaten moet worden verbeterd om te voorkomen dat slecht op elkaar afgestemde fiscale voorschriften obstakels en belemmeringen opwerpen die de werking van de interne markt verstoren.

De problemen aanpakken

De Commissie is van plan actiever op treden om de fiscale stelsels van de lidstaten beter op elkaar af te stemmen en wil concrete maatregelen voorstellen om fiscale problemen bij de burgers te voorkomen of op te lossen. De mededeling bevat een aantal initiatieven in dit verband, zoals:

  • in 2011: een mededeling over dubbele belasting waarin de omvang en de ernst van dit probleem in de EU wordt onderzocht - in 2012 gevolgd door wetgevingsvoorstellen om deze problemen op te lossen;

  • medio 2011: voorstellen om grensoverschrijdende problemen met successierechten op te lossen;

  • maatregelen voor de aanpak van de dubbele belasting die soms wordt geheven wanneer een auto die in een lidstaat is ingeschreven, naar een andere lidstaat meeverhuist en daar opnieuw wordt ingeschreven;

  • uitbreiding van een "éénloketsysteem" voor e‑handel, met als doel de rapportagevereisten voor bedrijven eenvoudiger te maken en het voor deze bedrijven makkelijker te maken goederen en diensten online aan buitenlandse consumenten aan te bieden. De factoren die e‑handel in de weg staan, zullen ook worden behandeld in het kader van de herziening van het btw‑stelsel van de EU; de overlegronde in dat verband is intussen opgestart (zie IP/10/1633).

  • in 2012: voorstellen voor de aanpak van problemen op het gebied van de belasting van grensoverschrijdende dividendbetalingen.

Voorts is de Commissie van plan een brede dialoog tussen nationale autoriteiten en belanghebbende partijen op te zetten om na te gaan wat nog meer kan worden gedaan om de fiscale maatregelen in het belang van de burger en de interne markt te vereenvoudigen. Er wordt onder meer gedacht aan gestandaardiseerde aanslag‑ en aangifteformulieren die in de hele EU van toepassing zijn, gecentraliseerde informatiepunten waar werknemers en investeerders duidelijke en betrouwbare fiscale informatie kunnen opvragen, en speciale fiscale maatregelen op nationaal niveau om tegemoet te komen aan de behoeften van mobiele en grensarbeiders.

De Commissie zal in haar burgerschapsverslag van 2013 verduidelijken welke vooruitgang met de aanpak van grensoverschrijdende fiscale problemen is geboekt (zie IP/10/1390).

Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar