Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1751

2010 m. gruodžio 20 d., Briuselis

Apmokestinimas. ES piliečiams kylančių tarpvalstybinių mokestinių kliūčių šalinimas

Šiandien Komisija paskelbė komunikatą, kuriame išdėstytos didžiausios mokesčių problemos, kurių kyla ES piliečiams tarpvalstybiniais atvejais, ir skelbiami planuojami sprendimai. Persikeliantys į užsienį arba dirbantys ar investuojantys užsienyje asmenys gali susidurti su dvigubu apmokestinimu ir patirti kitų sunkumų, pavyzdžiui, prašydami užsienio institucijų grąžinti mokesčius arba suteikti informacijos apie užsienyje galiojančias apmokestinimo taisykles. Komunikate pranešame apie numatomus kelių sričių, pvz., užsienyje gautų pajamų, paveldimo turto mokesčių, dividendų mokesčių, automobilių registracijos mokesčių ir e. prekybos, planus. Šiandienos komunikatu taip pat siekiama išsiaiškinti, kokių kitų tiek ES, tiek nacionalinio lygmens veiksmų būtų galima imtis siekiant labiau suderinti valstybių narių mokesčių sistemas, kad piliečiai nebūtų atgrasomi užsiimti tarpvalstybine veikla.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Mokesčių vaidmuo stiprinant vidaus rinką ir atkuriant tvirtą ir tvarią Europos ekonomiką yra labai svarbus. Gera mokesčių politika galima skatinti užimtumą, investicijas ir ekonomikos augimą. Šiandienos komunikatas – dar vienas žingsnis šalinant mokesčių kliūtis ir skatinant sąžiningą apmokestinimą visoje ES, kad piliečiai galėtų naudotis visais bendrosios rinkos teikiamais privalumais.“

Spręstinos problemos

Dėl tarpvalstybinių mokesčių Komisija kasmet gauna daug ES piliečių skundų ir klausimų. Skundžiamasi dėl įvairių dalykų – pradedant sunkumais, kurių patiriama dėl sudėtingų užsienyje galiojančių mokesčių taisyklių, ir baigiant aiškios informacijos užsieniečiams trūkumu, atskirų valstybių narių sistemų prieštaringumu. Užsienyje dirbantys asmenys patiria sunkumų kreipdamiesi į užsienio mokesčių institucijas dėl mokesčių lengvatų ir mokesčių atskaitymo. Perkantys nekilnojamąjį turtą užsienyje piliečiai, kitaip nei rezidentai, dažnai nebūna atleidžiami nuo mokesčių arba privalo mokėti didesnius nuosavybės mokesčius, o į kitą valstybę gabenantys arba užsienyje perkantys automobilius asmenys registracijos mokesčius moka du kartus. Asmenys, gaunantys pajamų iš investicijų užsienyje, teigia, kad sunkumų kyla kreipiantis dėl atleidimo nuo užsienio šalių taikomų išskaičiuojamųjų mokesčių. Daugelis žmonių, mokančių įmokas į užsienio pensijų kaupimo fondus, patiria su atskaitymais ir tarpvalstybiniais pervedimais susijusių problemų, o iš kitos valstybės narės gaunamam paveldėtam turtui dažnai taikomi didesni paveldėjimo mokesčiai arba jis apmokestinamas du kartus. Mokesčių kliūtys, kaip antai sudėtingos PVM taisyklės ir atskaitomybės reikalavimai, labai apsunkina ir prekybą internetu – tik 7 % visų ES parduodamų prekių perkama internetu iš kitos valstybės narės.

Pusė kasmet Komisijos pradedamų mokestinių pažeidimų procedūrų yra susijusios su piliečių skundais. Tačiau pažeidimų procedūros visų problemų neišsprendžia. Geriausias tokių problemų, pvz., dvigubo apmokestinimo ar administracinio pobūdžio neaiškumų, sprendimo būdas – tinkamas valstybių narių bendradarbiavimas. Remiantis šiandienos komunikatu, valstybės narės turėtų parengti ir įvesti tokias mokesčių priemones ir tvarką, kad piliečiai nebūtų atgrasomi užsiimti veikla užsienyje. Jos taip pat turėtų glaudžiau tarpusavyje koordinuoti veiksmus, kad dėl nesuderinamų mokesčių taisyklių neatsirastų kliūčių vidaus rinkai.

Problemų sprendimas

Komisija ketina aktyviau dirbti, kad būtų užtikrintas didesnis valstybių narių mokesčių sistemų suderinamumas, ir pasiūlyti konkrečių priemonių, kad ES piliečiams nekiltų su mokesčiais susijusių problemų arba kad tokios problemos būtų pašalintos. Komunikate pateikiamos kelios šios srities iniciatyvos:

  • 2011 m. numatomas Komunikatas dėl dvigubo apmokestinimo, kuriame bus nagrinėjamas šios problemos mastas ir rimtumas visoje ES, o 2012 m. teisės aktų pasiūlymuose numatoma pateikti konkrečių sprendimų.

  • 2011 m. viduryje numatoma pateikti pasiūlymų, kaip spręsti tarpvalstybines paveldimo turto mokesčių problemas.

  • Priemonės spręsti dvigubo apmokestinimo problemoms, kylančioms, kai vienoje valstybėje narėje registruotas automobilis vėliau gabenamas į kitą valstybę narę ir joje perregistruojamas.

  • „Vieno langelio“ sistemos taikymas e. prekybai, kad įmonių atskaitomybės reikalavimai būtų daug paprastesni ir kad joms būtų lengviau internetu siūlyti prekes ir paslaugas kitų šalių vartotojams. E. prekybos kliūtys taip pat bus šalinamos persvarstant ES PVM sistemą; dėl šios sistemos šiuo metu vyksta viešos konsultacijos (žr. IP/10/1633).

  • 2012 m. numatoma pateikti pasiūlymų su užsienyje išmokėtų dividendų apmokestinimu susijusioms problemoms spręsti.

Be to, Komisija numato skatinti plataus masto nacionalinių institucijų ir suinteresuotųjų šalių dialogą, siekdama išsiaiškinti, ką dar būtų galima padaryti, kad būtų supaprastintos mokesčių priemonės siekiant naudos piliečiams ir vidaus rinkai. Be kitų planų, svarstoma galimybė visoje ES taikyti standartizuotas mokesčių grąžinimo prašymų ir deklaracijų formas, kurti bendrus informacijos centrus, kad dirbantys asmenys ir investuotojai galėtų gauti aiškią ir patikimą informaciją apie mokesčius, ir nacionaliniu lygmeniu įgyvendinti specialias mokesčių priemones atsižvelgiant į mobiliųjų ir pasienio darbuotojų poreikius.

Apie pažangą, padarytą sprendžiant tarpvalstybines mokesčių problemas, Komisija informuos 2013 m. Pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390).

Daugiau informacijos žr. http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar