Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1751

Bryssel 20. joulukuuta 2010

Komissio haluaa poistaa veroesteitä EU:n kansalaisten rajatylittävältä toiminnalta

Komissio on julkaissut tänään tiedonannon, jossa käsitellään suurimpia vero-ongelmia, joihin EU:n kansalaiset törmäävät maan rajojen yli tapahtuvassa toiminnassa. Tiedonannossa hahmotellaan myös ratkaisuja näihin ongelmiin. Henkilöt, jotka muuttavat ulkomaille, työskentelevät ulkomailla tai tekevät sijoituksia muihin maihin, voivat joutua kaksinkertaisen verotuksen kohteiksi tai törmätä muihin ongelmiin esimerkiksi hakiessaan veronpalautuksia tai hankkiessaan tietoja muiden maiden verosäännöistä. Tiedonannossa suunnitellaan toimia, jotka koskevat muun muassa muista maista saatavia tuloja, perintöverotusta, osinkotulojen verotusta, autojen rekisteröintiverotusta ja verkkokauppaa. Siinä pohditaan myös, voidaanko jäsenvaltioiden verojärjestelmien yhteentoimivuutta parantaa EU:n ja jäsenvaltioiden toteuttamilla lisätoimilla, jotta EU:n kansalaiset eivät luopuisi rajatylittävästä toiminnasta edellä mainittujen ongelmien vuoksi.

Verotuksesta ja tulliliitosta sekä petostentorjunnasta ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavan komissaarin Algirdas Šemetan mukaan verotuksella voidaan olennaisesti vahvistaa sisämarkkinoita, lujittaa Euroopan taloutta ja lisätä sen kestävyyttä. Hyvällä veropolitiikalla voidaan tukea työllisyyttä, investointia ja kasvua, komissaari toteaa ja jatkaa: Tänään julkaistulla tiedonannolla jatketaan veroesteiden poistamista ja helpotetaan oikeudenmukaista verotusta EU:ssa, jotta EU:n kansalaiset voisivat hyödyntää kaikkia sisämarkkinoiden tarjoamia etuja.

Ongelmat

Kantelut ja kyselyt, joita EU:n kansalaiset lähettävät komissiolle, koskevat usein rajatylittävään toimintaan liittyviä vero-ongelmia. Kanteluissa valitetaan monenlaisista vaikeuksista, kuten mutkikkaista ulkomaisista verosäännöistä, epäselvien tietojen antamisesta ulkomaalaisille ja jäsenvaltioiden järjestelmien välisistä eroista. Rajatyöntekijöiden on vaikea saada ulkomaisilta veroviranomaisilta verohuojennuksia ja ‑vähennyksiä, ja heihin sovelletaan usein kaksinkertaista verotusta. Henkilöt, jotka ostavat kiinteistöjä ulkomailta, jäävät usein osattomiksi verovapautuksista tai joutuvat maksamaan suurempia kiinteistöveroja kuin kyseisen maan asukkaat. Autoista, jotka ostetaan ulkomailta tai viedään toiseen maahan, on usein maksettava kaksinkertainen rekisteröintivero. Lähdeveroista, joita muut maat kantavat kyseisistä maista saaduista investointituloista, on vaikea saada verohelpotuksia. Monilla, jotka saavat eläkettä toisesta maasta, on ongelmia vähennysten ja rajatylittävien tilisiirtojen kanssa. Toisista jäsenvaltioista saatuihin perintöihin sovelletaan usein raskaampaa perintöverotusta tai kaksinkertaista verotusta. Verkkokauppaa haittaavat muun muassa monimutkaiset alv-säännöt ja ilmoitusvaatimukset, joiden vuoksi EU:ssa vain 7 prosenttia tavaroista ostetaan verkon välityksellä muista jäsenvaltiosta.

Rikkomusmenettelyistä, joita komissio käynnistää vuosittain verotuksen alalla, puolet liittyy kansalaisten esittämiin kanteluihin. Nämä menettelyt eivät ole kuitenkaan ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Kaksinkertaisen verotuksen ja mutkikkaiden hallintomenettelyjen kaltaiset ongelmat ratkaistaan parhaiten jäsenvaltioiden saumattomalla yhteistyöllä. Tänään julkaistussa tiedonannossa tähdennetään, että jäsenvaltioiden olisi suunniteltava ja toteutettava verotoimensa ja ‑menettelynsä siten, että kansalaiset eivät joudu luopumaan maan rajojen yli tapahtuvasta toiminnastaan. Jäsenvaltioiden olisi myös koordinoitava toimiaan paremmin, jotta ristiriitaiset verosäännöt eivät haittaisi sisämarkkinoiden toimintaa.

Mahdollisia ratkaisuja

Komissio aikoo tukea nykyistä enemmän jäsenvaltioiden verojärjestelmien yhteentoimivuutta ja ehdottaa käytännön toimia, joilla ehkäistään tai poistetaan EU:n kansalaisille koituvia vero-ongelmia. Tiedonannossa mainitaan muun muassa seuraavat aloitteet:

  • Vuonna 2011 annetaan kaksinkertaista verotusta käsittelevä tiedonanto, jossa tarkastellaan kyseisen ongelman laajuutta ja vakavuutta EU:ssa. Ratkaisuja ehdotetaan säädösehdotuksissa, jotka annetaan vuonna 2012.

  • Vuoden 2011 puolivälissä annetaan ehdotuksia, joissa käsitellään perintöverotukseen liittyviä ongelmia.

  • Toteutetaan toimia, joilla pyritään poistamaan sellaisten autojen kaksinkertainen verotus, jotka on ensimmäisen kerran rekisteröity yhdessä jäsenvaltiossa ja jotka viedään sen jälkeen toiseen jäsenvaltioon, jossa ne rekisteröidään uudelleen.

  • Verkkokaupan alalla laajennetaan yhden luukun järjestelmää, jolla yksinkertaistetaan yrityksille asetettuja ilmoitusvelvollisuuksia ja helpotetaan tavaroiden ja palvelujen tarjoamista verkossa ulkomaisille kuluttajille. Verkkokaupan esteitä käsitellään myös EU:n alv-järjestelmän uudelleentarkastelussa, josta on käynnissä julkinen kuuleminen (ks. IP/10/1633).

  • Vuonna 2012 annetaan ratkaisuehdotuksia ongelmiin, joita esiintyy yli rajojen maksettavien osinkotulojen verotuksessa.

Näiden aloitteiden lisäksi komissio haluaa käynnistää kansallisten viranomaisten ja sidosryhmien keskuudessa laaja-alaisen keskustelun siitä, millä muilla keinoilla veromenettelyjä voidaan yksinkertaista kansalaisten ja sisämarkkinoiden eduksi. Tässä yhteydessä on ehdotettu muun muassa verotukseen liittyvien vakiomuotoisten hakemus- ja ilmoituslomakkeiden käyttöä koko EU:ssa, keskitettyjä tiedotuspisteitä, joista työntekijät ja sijoittajat saavat selkeää ja luotettavaa tietoa verotuksesta, sekä erityisiä kansallisen tason verotoimia, joilla vastataan rajatyöntekijöiden ja sellaisten työntekijöiden tarpeisiin, joilla ei ole pysyvää asemapaikkaa.

Vuonna 2013 komissio laatii EU:n kansalaisuutta käsittelevän katsauksen (ks. IP/10/1390), jossa tarkastellaan myös, miten rajatylittävien vero-ongelmien ratkaiseminen edistyy.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar