Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1751

Brüssel, 20. detsember 2010

Maksustamine: piiriüleste maksutõkete kõrvaldamine ELi kodanike hüvanguks

Komisjon avaldas täna teatise, milles kirjeldatakse ELi kodanikel piiriülesel tegutsemisel ette tulevaid kõige tõsisemaid maksuprobleeme ja nende lahendamise kavasid. Kui inimesed lähevad välismaale elama või tööle või investeerivad välismaale, võivad neid tabada topeltmaksustamise probleemid ja muud raskused näiteks maksutagastuse nõudmisel või välismaiste maksueeskirjade kohta teabe saamisel. Teatises kirjeldatakse piiriülese tulu, pärandimaksu, dividendimaksu, auto registreerimismaksu ja e-kaubanduse valdkonnas kavandatavaid meetmeid. Samuti uuritakse teatises võimalusi võtta edasisi meetmeid liikmesriikide maksusüsteemide ühtlustamiseks nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil, et kodanikel ei takistataks piiriülest tegutsemist.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta ütles: „Maksundusel on märkimisväärne roll siseturu tugevdamisel ning tugeva ja jätkusuutliku Euroopa majanduse ülesehitamisel. Hea maksupoliitika võib suurendada tööhõivet, investeerimist ja majanduskasvu. Tänane teatis märgib järjekordset sammu maksutõkete kõrvaldamisel ja õiglase maksustamise edendamisel ELis, et kodanikud saaksid kasutada kõiki ühtse turu hüvesid.”

Lahendamist vajavad probleemid

Piiriülesed maksuküsimused moodustavad olulise osa kõigist kaebustest ja järelepärimistest, mis ELi kodanikud igal aastal komisjonile saadavad. Kaebused hõlmavad väga erinevaid teemasid alates raskustest, mida põhjustavad keerulised välismaised maksueeskirjad kuni välismaalastele mõeldud selge teabe puudumiseni ning eri liikmesriikide lahknevate süsteemideni. Piirialatöötajatel on raskusi maksusoodustuste ja maksuvabastuste saamisega ning maksude mahaarvamisega välisriigi maksuasutustes, sageli maksustatakse neid töötajaid topelt. Kodanikud, kes ostavad välismaal kinnisvara, jäävad sageli ilma maksuvabastustest või peavad maksma kõrgemaid kinnisvaramakse kui residendid, samas need, kes kolivad välismaale või ostavad välismaalt auto, peavad sageli maksma kahekordset registreerimismaksu. Inimesed, kes saavad välisriigist investeerimistulu, väidavad, et on keeruline taotleda vabastust kinnipeetavatest maksudest, mis kehtivad välisriigis. Paljudel inimestel, kes on ühinenud välisriigi pensionifondiga, on probleeme mahaarvamiste ja piiriüleste ülekannetega, samas maksustatakse teisest liikmesriigist saadud pärandus sageli kõrgema pärandimaksuga või topelt. E-kaubandust takistavad samuti tõsised maksutõkked, nagu keerulised käibemaksueeskirjad ja aruandekohustused, mille tõttu ELi sisekaubanduses moodustavad Interneti kaudu teisest liikmesriigist ostetud kaubad ainult 7%.

Pooled maksustamisega seotud rikkumismenetlustest, mis komisjon igal aastal maksustamise valdkonnas algatab, on seotud kodanike kaebustega. Rikkumismenetlused aga kõiki probleeme ei lahenda. Parim tee topeltmaksustamise ja halduslike keerdküsimuste lahendamiseks on liikmesriikidevaheline nõuetekohane koostöö. Tänase teatise kohaselt peaksid liikmesriigid oma maksumeetmed ja -tavad välja töötama ja rakendama nii, et see ei pärsiks kodanike huvi tegutseda piiriüleselt. Samuti peaksid liikmesriigid tegevust üksteisega paremini kooskõlastama, et eri maksustamiseeskirjad ei looks takistusi ja tõkkeid ühtse turu toimimisele.

Probleemide lahendamine

Komisjon kavatseb tõhustada oma tegevust, et aidata liikmesriikidel ühtlustada maksusüsteeme, ja esitada konkreetsed meetmed ELi kodanike maksuprobleemide ennetamiseks või kõrvaldamiseks. Teatises esitatakse hulgaliselt algatusi selles valdkonnas. Need hõlmavad järgmist:

  • 2011. aastal teatis topeltmaksustamise kohta, milles uuritakse kõnealuse probleemi ulatust ja tõsidust kogu ELis; sellele järgnevad 2012. aastal seadusandlikud ettepanekud, milles pakutakse probleemidele lahendusi;

  • 2011. aasta keskel ettepanekud piiriülese pärandimaksuga seotud probleemide lahendamiseks;

  • meetmed topeltmaksustamise vältimiseks olukorras, kus esmalt ühes riigis registreeritud auto viiakse teise liikmesriiki ja registreeritakse seal;

  • universaalteenistuse süsteemi laiendus e-kaubanduse jaoks, et teha aruandekohustus ettevõtjale palju lihtsamaks ja kergemaks, nii et nad saavad Interneti teel pakkuda kaupa ja teenuseid välistarbijaile; E-kaubanduse kitsaskohti käsitletakse ka seoses ELi käibemaksusüsteemi läbivaatamisega, mille kohta on avatud arutelu (vt IP/10/1633);

  • 2012. aastal ettepanekud piiriüleste dividendimaksete maksustamise probleemi lahendamiseks.

Lisaks kavatseb komisjon edendada laiemat dialoogi riigiasutuste ja sidusrühmade vahel, et uurida, mida saab veel teha, et lihtsustada maksumeetmeid ühtse turu ja kodanike huvides. Ideed hõlmavad standardiseeritud maksunõude- ja deklaratsioonivormi kogu ELi jaoks; teabepunkte, kust töötajad ja investorid saaksid selget ja usaldusväärset maksuteavet; konkreetseid maksumeetmeid riiklikul tasandil, et rahuldada ringi liikuvate ja piirialatöötajate töötajate vajadusi.

Komisjon annab piiriüleste maksuprobleemide lahendamisel saavutatud edu kohta tagasisidet ELi kodakondsust käsitlevas aruandes 2013. aastal (vt IP/10/1390).

Lisateave: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar