Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1751

Bruxelles, den 20. december 2010

Beskatning: Fjernelse af grænseoverskridende skattemæssige hindringer for EU-borgerne

Kommissionen offentliggjorde i dag en meddelelse, hvori der redegøres for de alvorligste skattemæssige problemer, som EU-borgerne står over for i grænseoverskridende situationer, og der bebudes planer om løsninger. Når enkeltpersoner flytter eller arbejder eller investerer i udlandet, kan de støde på dobbeltbeskatning og andre vanskeligheder, for eksempel når de skal kræve tilbagebetaling af skat og indhente oplysninger om udenlandske skatteregler. Kommissionen bebuder planer på en række områder såsom grænseoverskridende indtægter, arveafgift, udbytteskat, registrerings- og vægtafgift samt e-handel. Dagens meddelelse tager også sigte på at finde ud af, hvor der kan træffes yderligere foranstaltninger på såvel EU-plan som nationalt plan for at gøre medlemsstaternes skattesystemer mere kompatible, således at borgerne ikke afskrækkes fra at engagere sig i grænseoverskridende aktiviteter.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, udtalte i den forbindelse følgende: "Beskatning spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om at styrke det indre marked og genopbygge en stærk og bæredygtig europæisk økonomi. En god skattepolitik kan fremme beskæftigelse, investeringer og vækst. Dagens meddelelse er endnu et skridt i den rigtige retning med hensyn til at fjerne skattemæssige hindringer og fremme en retfærdig beskatning inden for EU, således at borgerne kan nyde alle de fordele, der er forbundet med det indre marked."

Problemer, der skal løses

Grænseoverskridende skattespørgsmål udgør hvert år en betydelig del af alle de klager og forespørgsler, som EU-borgerne sender til Kommissionen. Klagerne dækker en lang række spørgsmål lige fra vanskeligheder med indviklede udenlandske skatteregler til manglen på klare informationer for udlændinge og modstridende systemer i forskellige medlemsstater. Grænseoverskridende arbejdstagere har vanskeligt ved at få skattelempelser og –fradrag fra udenlandske skattemyndigheder og kommer ofte ud for dobbeltbeskatning. Borgere, der køber udenlandsk ejendom, går ofte glip af skattefritagelser eller skal betale højere ejendomsskatter end valutaindlændinge, mens borgere, der flytter eller køber biler på tværs af grænserne, bliver udsat for dobbelt registreringsafgift. Personer med udenlandske investeringer finder det vanskeligt at opnå lempelser i kildeskatter opkrævet af andre lande. Mange personer med udenlandske pensionsmidler oplever problemer med fradrag og grænseoverskridende overførsler, mens arv fra en anden medlemsstat ofte er genstand for højere arveafgift eller dobbeltbeskatning. E-handel hæmmes også alvorligt af skattemæssige hindringer såsom indviklede momsregler og indberetningskrav med det resultat, at kun 7 % af de varer, der handles inden for EU, købes online fra en anden medlemsstat.

Halvdelen af de overtrædelsesprocedurer, som Kommissionen hvert år indleder på skatteområdet, angår klager fra borgerne. Sådanne procedurer løser imidlertid ikke alt. Den bedste måde til at løse sådanne problemer som dobbeltbeskatning og indviklede administrative procedurer består i et hensigtsmæssigt samarbejde mellem medlemsstaterne. Ifølge dagens meddelelse bør medlemsstaterne udforme og gennemføre deres skattemæssige foranstaltninger og metoder på en måde, der ikke afholder borgerne fra at beskæftige sig med grænseoverskridende aktiviteter. De bør også sikre en større samordning med hinanden for at undgå, at skatteregler, der ikke stemmer overens, skaber hindringer og barrierer på det indre marked.

Løsning af problemerne

Kommissionen har til hensigt at fremskynde sine aktiviteter for at bidrage til at gøre medlemsstaternes skattesystemer mere kompatible og for at foreslå konkrete foranstaltninger til at forebygge eller fjerne skatteproblemer for EU-borgerne. I meddelelsen er der angivet en række initiativer på dette område. De omfatter bl.a.:

  • En meddelelse om dobbeltbeskatning i 2011 indeholdende en undersøgelse af dette problems omfang og alvor i EU, efterfulgt af lovgivningsforslag i 2012, hvori der foreslås løsninger.

  • Forslag i midten af 2011 med henblik på at afhjælpe grænseoverskridende arveafgiftsproblemer.

  • Foranstaltninger til løsning af det problem med dobbeltbeskatning, der kan opstå, når en bil, der i første omgang er registreret i en medlemsstat, derefter flyttes til og genregistreres i en anden medlemsstat.

  • Udvidelse af en "one-stop-shop"-ordning for e-handel for at gøre indberetningsforpligtelserne for virksomhederne meget enklere og for at gøre det lettere for dem at tilbyde varer og tjenesteydelser online til udenlandske forbrugere. Hindringer for e-handel vil også blive behandlet i forbindelse med revisionen af EU's momssystem, hvor der nu er indledt en høring (se IP/10/1633).

  • Forslag i 2012 til løsning af problemer vedrørende beskatning af grænseoverskridende udbyttebetalinger.

Kommissionen ønsker desuden at fremme en bred dialog mellem nationale myndigheder og interesserede parter for at se, hvad der ellers kan gøres for at forenkle skatteforanstaltningerne til fordel for borgerne og det indre marked. Der kunne bl.a. blive tale om standardiserede opkrævnings- og angivelsesblanketter i hele EU, enkelte informationssteder, hvor arbejdstagere og investorer kan få tydelige og pålidelige skatteoplysninger, samt særlige skatteforanstaltninger på nationalt plan, som skal tage sig af mobile arbejdstageres og grænsearbejderes behov.

Kommissionen vil give tilbagemelding om de fremskridt, der gøres med hensyn til at afhjælpe grænseoverskridende skatteproblemer, i forbindelse med rapporten om unionsborgerskab i 2013 (se IP/10/1390).

Yderligere oplysninger, se: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar