Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1751

V Bruselu dne 20. prosince 2010

Daně: Odstranění přeshraničních daňových překážek ve prospěch občanů EU

Komise dnes zveřejnila sdělení, v němž se nastiňují nejzávažnější problémy v daňové oblasti, s nimiž se občané EU setkávají při přeshraničních záležitostech, a oznámila plány, jak je řešit. Když se jednotlivci stěhují do zahraničí nebo když v zahraničí pracují nebo investují, mohou narazit na dvojí zdanění a jiné obtíže, např. v souvislosti s vrácením daně nebo při získávání informací o daňových pravidlech v zahraničí. Toto sdělení oznamuje plánované kroky v některých oblastech, jako jsou např. přeshraniční příjem, dědická daň, daň z dividend, zpoplatnění zápisu vozidel do evidence a elektronický obchod. Účelem dnešního sdělení je také určit, kde by se dala přijmout další opatření na úrovni EU i na úrovni členských států, aby se daňové systémy členských států staly slučitelnějšími, takže občané nebudou odrazováni od přeshraničních činností.

Jak uvedl Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit: „Zdanění musí sehrát klíčovou úlohu při posilování vnitřního trhu a při obnoveném budování silného a udržitelného evropského hospodářství. Dobrá daňová politika může podpořit zaměstnanost, investice a růst. Dnešní sdělení představuje další krok vpřed při odstraňování daňových překážek a podpoře spravedlivého zdanění v EU, aby občané mohli využívat veškeré výhody, které jim jednotný trh nabízí.“

Problémy, jež je třeba řešit

Problémy přeshraničního zdanění tvoří každoročně podstatnou část všech stížností a žádostí, jež občané EU zasílají Komisi. Tyto stížnosti se týkají celé škály problémů od potíží způsobených složitými daňovými předpisy v zahraničí přes nedostatek jasných informací pro cizince až po kolidující systémy v různých členských státech. Přeshraniční pracovníci narážejí na obtíže při získávání daňových zvýhodnění, úlev a odpočtů u zahraničních daňových orgánů a často jsou podrobováni dvojímu zdanění. Občané kupující nemovitosti v zahraničí často nemohou využít osvobození od daní nebo musí platit vyšší daně z nemovitostí než tuzemci; občané přemísťující nebo nakupující vozidla přes hranice narážejí na dvojí zdanění při zápisu do evidence. Pro lidi s příjmem z investic v zahraniční je obtížné uplatnit nároky na úlevu ze srážkových daní, jež vybírají cizí země. Mnoho lidí s úsporami v zahraničních penzijních fondech zakouší problémy s daňovými odpočty a s přeshraničními převody; na pozůstalosti z jiného členského státu se často vztahuje vyšší dědická daň nebo dvojí zdanění. Nakupování přes internet je rovněž výrazně vážně narušeno daňovými překážkami, kupříkladu složitými pravidly pro DPH a oznamovacími povinnostmi, v důsledku čehož pouze 7 % zboží zobchodovaného v rámci EU představují nákupy přes internet z jiného členského státu.

Polovina řízení pro porušení povinností ze Smlouvy v oblasti daní, jež Komise každý rok zahájí, vychází ze stížností občanů. Tato řízení pro porušení povinností ze Smlouvy však nevyřeší vše. Nejlepší způsob řešení otázek, jako jsou třeba dvojí zdanění a složité administrativní postupy, spočívá v řádné spolupráci mezi členskými státy. Podle dnešního sdělení by měly členské státy koncipovat a zavádět svá daňová opatření a postupy tak, aby neodrazovaly občany od přeshraničních činností. Měly by také svá opatření těsněji navzájem koordinovat, aby zabránily nesouladu v daňových pravidlech, jež by vytvářela překážky a bariéry pro vnitřní trh.

Řešení problémů

Komise hodlá vystupňovat svou činnost, aby pomohla členským státům více sladit daňové systémy, a navrhnout konkrétní opatření, aby se zabránilo vzniku daňových problémů pro občany EU a aby se odstranily problémy stávající. Ve sdělení se stanoví řada iniciativ v této oblasti. Zahrnují:

  • připravit sdělení o dvojím zdanění, jež má být vydáno v roce 2011 a jímž se prozkoumá rozsah a závažnost tohoto problému v celé EU; v roce 2012 mají následovat legislativní návrhy, jež budou nabízet řešení;

  • v polovině roku 2011 přijít s návrhy ohledně problémů zdanění u přeshraničního dědění;

  • zavést opatření k vyřešení dvojího zdanění, jež může vzniknout, když vozidlo je nejprve zaevidováno v jednom členském státě a potom přemístěno a znovu zaevidováno v jiném členském státě;

  • rozšířit systém „jednoho kontaktního místa“ na elektronický obchod, aby se oznamovací povinnosti pro podniky výrazně zjednodušily a aby se jim usnadnilo nabízet zboží a služby elektronicky zahraničním zákazníkům. Překážky elektronickému obchodu budou také řešeny v rámci revize systému DPH v EU, k níž právě probíhá veřejná konzultace (viz IP/10/1633);

  • předložit v roce 2012 návrhy na vyřešení problémů souvisejících se zdaněním přeshraničních výplat dividend.

Komise nadto hodlá podpořit široký dialog mezi národními orgány a zúčastněnými stranami s cílem zjistit, co ještě by se dalo udělat pro zjednodušení daňových opatření ku prospěchu občanů a vnitřního trhu. Nápady zahrnují standardizované formuláře k uplatňování daňových požadavků a pro daňová přiznání po celé EU, jediná informační místa, kde by pracovníci i investoři mohli obdržet jasné a spolehlivé informace o daňových otázkách, a zvláštní daňová opatření na národní úrovni, aby se cíleně splnily potřeby mobilních a přeshraničních pracovníků.

Komise podá zprávu o pokroku při řešení přeshraničních daňových problémů v rámci zprávy o občanství v roce 2013 (viz IP/10/1390).

Pro více informací viz: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar