Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1751

Брюксел, 20 декември 2010 г.

Данъчно облагане: Премахване на трансграничните данъчни пречки пред гражданите на ЕС

Днес Комисията публикува съобщение, в което се посочват най-сериозните проблеми, които срещат гражданите на ЕС в областта на данъчното облагане при трансгранични казуси и обяви плановете си за решаването им. Когато физически лица пътуват, работят или инвестират в чужбина, е възможно да се натъкнат на двойно данъчно облагане и на други трудности, например при искане за възстановяване на данъци и на информация относно чуждестранните данъчни разпоредби. В съобщението се обявяват планове в някои области като трансграничните доходи, данък наследство, данъците върху дивиденти, таксите за регистрация на автомобили и тези за електронна търговия. Днешното съобщение цели също така да набележи в кои области могат да се предприемат допълнителни мерки както на равнище ЕС, така и в държавите-членки, за да станат техните данъчни системи по-хармонични и гражданите да не избягват трансграничните дейности.

Комисарят по данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, г-н Алгирдас Шемета, заяви: „Данъчното облагане играе ключова роля в укрепването на вътрешния пазар и във възстановяването на една силна и устойчива европейска икономика. Добрата данъчна политика може да насърчи заетостта, инвестициите и растежа. Днешното съобщение е още една стъпка към премахване на данъчните пречки и насърчаване на справедливото данъчно облагане в рамките на ЕС, така че гражданите да се ползват от всички предимства на единния пазар“.

Проблеми за решаване

Всяка година проблемите, свързани с данъчното облагане при трансгранични дейности, заемат значителен дял от жалбите и въпросите, които гражданите на ЕС отправят до Комисията. Жалбите касаят най-разнообразни проблеми — от трудности вследствие сложните данъчни разпоредби, до липсата на ясна информация за чужденците и несъвместимост между уредбите на различните държави-членки. Трансграничните работници срещат трудности при придобиването на данъчни отстъпки, данъчни облекчения и приспадания от чуждестранни данъчни органи и често стават обект на двойно данъчно облагане. Гражданите, които купуват недвижима собственост в чужбина, често пропускат възможностите за освобождаване от данъци или им се налага да плащат по-високи данъци от гражданите на съответната страна, а тези, които се предвижват или купуват коли през граница, са изправени пред двойни регистрационни такси.

Лицата с доходи от инвестиции в чужбина намират за трудно да получат правото на облекчения за данъци, удържани при източника от чужди държави. Много хора с чуждестранни пенсионни фондове изпитват затруднения с приспаданията и трансграничните трансфери и в същото време наследствата от други държави-членки са често обект на по-високи такси при онаследяване или двойно данъчно облагане. Електронната търговия също е сериозно спъвана от данъчни пречки като сложни разпоредби за ДДС и задължения за отчитане, които водят до това едва 7 % от търгуваните в ЕС стоки да се закупуват онлайн от друга държава-членка.

Половината от ежегодните процедури за данъчни правонарушения, които инициира Комисията в областта на данъчното облагане, са свързани с жалби на граждани. С тези процедури обаче не могат да бъдат решени всички проблеми. Най-доброто решение за проблеми като двойното данъчно облагане и заплетените административни правила се крие в правилното сътрудничество с държавите-членки. Съгласно днешното съобщение държавите-членки следва да изработят и приложат свои данъчни мерки и практики по начин, който да не възпира трансграничните дейности на гражданите. Те следва също така да се координират по-тясно помежду си, за да се предотвратят несъвместимите данъчни разпоредби, които поставят препятствия пред функционирането на вътрешния пазар.

Решаване на проблемите

Комисията смята да засили мерките си за подпомагане на държавите-членки в усилията им да хармонизират в по-голяма степен данъчните си системи и смята също да предложи конкретни мерки за предотвратяване или справяне с данъчните проблеми, които срещат гражданите на ЕС. Съобщението набелязва ред инициативи в тази област. Някои от тях са:

  • Съобщение относно двойното данъчно облагане през 2011 година, което ще разгледа разпространението и последиците от този проблем в ЕС и ще бъде последвано от законодателни инициативи през 2012 година с предложения за решения.

  • Предложения в средата на 2011 г., насочени срещу проблемите с трансграничните данъци при онаследяване.

  • Мерки за решаване на възможното двойно данъчно облагане при повторното регистриране на автомобил от една държава-членка в друга.

  • Разпространение на системата за „обслужване на едно гише“ при електронната търговия, за да се опростят и улеснят задълженията за отчитане за предприемачите, когато предлагат онлайн стоки и услуги на чуждестранни потребители. Пречките пред електронната търговия ще бъдат разгледани и в рамките на прегледа на системата за ДДС на ЕС, по която в момента тече допитване (виж IP/10/1633).

  • Предложения през 2012 година за решаване на проблемите, свързани с облагането на трансгранични изплащания на дивиденти.

Освен това Комисията смята да насърчи по-широк диалог между национални власти и заинтересовани страни, за да установи какво още може да се предприеме в посока опростяване на данъчните мерки в полза на гражданите и вътрешния пазар. Някои от идеите са за въвеждане на стандартни формуляри за искания за възстановяване и данъчни декларации, единични информационни пунктове, където работещи и инвеститори да получават ясна и надеждна данъчна информация и специални данъчни мерки на национално ниво, насочени към нуждите на пътуващите и живеещите в граничните райони работници.

Комисията ще докладва за напредъка в решаването на трансграничните данъчни проблеми в своя Доклад за гражданството на ЕС през 2013 година (виж IP/10/1390).

За повече информация: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar