Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1748

V Bruselu dne 20. prosince 2010

Antimonopolní opatření: Komise zaslala českým energetickým společnostem Energetický a průmyslový holding a J&T Investment Advisors prohlášení o námitkách kvůli maření kontroly

Evropská komise zaslala společnostem Energetický a průmyslový holding a J&T Investment Advisors, které podnikají v odvětví elektrické energie v České republice, prohlášení o námitkách. Podle jejího předběžného stanoviska tyto společnosti bránily kontrole, kterou ve dnech 24. až 26. listopadu prováděli pracovníci Komise v jejich prostorách v Praze. Kontrola probíhala v rámci antimonopolního šetření.Takové maření kontroly by znamenalo, že dané společnosti porušily své povinnosti spolupracovat s pracovníky Komise během kontrol a předložit veškeré dokumenty týkající se šetření.

Komise na základě informací, které má v tomto stádiu řízení k dispozici, zaslala společnostem Energetický a průmyslový holding a J&T Investment Advisors prohlášení o námitkách, protože podle jejího předběžného stanoviska oba tyto podniky bránily kontrole, kterou Komise v jejich prostorách prováděla. Kvůli maření kontroly proto Komise v květnu 2010 zahájila řízení proti těmto dvěma podnikům (viz IP/10/627).

Ve dnech 24. až 26. listopadu 2009 provedla Komise kontroly v prostorách českých společností činných v odvětví elektrické energie a uhlí. Vyšetřovala případná porušení antimonopolních pravidel EU (články 101 a 102 Smlouvy o fungování EU, viz MEMO/09/518).

Pravomoc provádět kontroly představuje jeden z nejdůležitějších vyšetřovacích nástrojů, které Komise používá k odhalení případů porušování antimonopolních předpisů. Inspektoři mají pravomoc kontrolovat a pořizovat kopie dokumentů, které souvisejí s podnikáním, bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy. Inspektoři si v průběhu kontroly standardně zajistí přístup k veškeré dokumentaci, jak předpokládá nařízení č. 1/2003, aby zabránily zničení elektronických souborů.

Inspektoři identifikují zejména účty elektronické pošty klíčových osob v kontrolované společnosti a zamezí v průběhu kontroly přístup k těmto účtům, aby se předešlo jejich zničení. Komise musí zkontrolovat jak e-maily z období před začátkem kontroly, tak e-maily, k jejichž výměně došlo v jejím průběhu. Pokud jde o elektronické dokumenty, právo na neomezený přístup do prostor společnosti a na pořizování kopií dokumentů souvisejících s podnikáním znamená, že inspektorům je třeba poskytnout hesla k zabezpečené elektronické poště.

Během kontroly ve společnostech Energetický a průmyslový holding a J&T Investment Advisors došlo k řadě incidentů týkajících se správy účtů elektronické pošty a přístupu k elektronickým záznamům. Pracovníci těchto podniků konkrétně nezablokovali účet elektronické pošty, neotevřeli zabezpečené e-maily a přesměrovali příchozí e-maily.

Pokud Komise v rámci svého vyšetřování získá dostatečné důkazy toho, že došlo k protiprávnímu jednání, může uložit pokutu až do výše 1 % ročního celosvětového obratu společnosti.

Toto šetření se týká pouze postupu společností J&T Investment Advisors a Energetický a průmyslový holding při kontrolách uskutečněných v listopadu 2009. Nemá žádný vliv na samostatně vedené vyšetřování případných porušení antimonopolních pravidel v českém odvětví elektrické energie, které Komise vede (viz MEMO/09/518).

Procesní souvislosti

Prohlášení o námitkách představuje formální krok v šetření antimonopolních případů, kterým Komise písemně informuje dotčené strany o námitkách, jež proti nim vznáší. Společnosti pak mohou přezkoumat dokumenty obsažené ve spisu Komise, písemně na ně reagovat a vyžádat si ústní slyšení, v rámci něhož sdělí své připomínky k případu zástupcům Komise a národních úřadů pro hospodářskou soutěž.

Zaslání prohlášení o námitkách nemá vliv na konečný výsledek řízení.

Pro taková antimonopolní šetření není v právních předpisech stanovena žádná lhůta. Jeho délka závisí na mnoha faktorech, jako je složitost jednotlivých případů, míra spolupráce dotyčných podniků s Komisí a uplatnění práva na obhajobu.

Povinnosti podniků spolupracovat s pracovníky Komise při kontrole, poskytovat pravdivé informace a zpřístupnit veškeré dokumenty týkající se antimonopolního šetření vyplývají z nařízení č. 1/2003 (čl. 20 odst. 4 a článek 23).

Existence těchto povinností nedávno potvrdil Tribunál EU, který ve svém rozsudku ve věci T-141/08 ze dne 15. prosince 2010 zamítl odvolání společnosti E.ON proti pokutě ve výši 38 milionů EUR, kterou jí Komise uložila v roce 2008 za porušení pečeti během kontroly (viz MEMO/10/686).


Side Bar