Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1747

Bryssel den 20 december 2010

Minskade utsläpp från sjöfarten: Kommissionens gemensamma forskningscentrum belyser ett antal alternativ

Sjöfarten står för cirka 4 % av de globala koldioxidutsläppen som orsakas av mänsklig verksamhet vilket innebär att dess koldioxidavtryck är ungefärligen lika stort som Tysklands. Det finns ännu ingen reglering av utsläppen från den internationella sjöfarten men diskussioner pågår inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och vid Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). När det gäller utsläppen av växthusgaser är sjöfarten det miljövänligaste transportsättet. Om inga åtgärder vidtas uppskattar man emellertid att fartygsutsläppen kommer att öka med 150200 % till 2050. För närvarande transporterar cirka 50 000 handelsfartyg 90 % av världens varor och sjöfarten är oumbärlig för världsekonomin. I en rapport som offentliggjordes idag av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) ges den första uttömmande översikten över metoderna för beräknandet av utsläppen till luften från sjöfarten, beskrivs tekniska lösningar och analyseras strategialternativen för att minska koldioxidutsläppen och luftföroreningarna i denna sektor.

I denna rapport från gemensamma forskningscentrumet visas det varför föroreningarna från sjöfarten, liksom föroreningarna för många andra källor, måste minskas både för att hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna och för att förhindra allvarliga skador på människors hälsa. I rapporten diskuteras också alternativen för hur en kombination av tekniska innovationer och marknadsbaserade strategier kan ge de minskningar som behövs. Denna studie är också ett perfekt exempel på hur det vetenskapliga arbete som kommissionens gemensamma forskningscentrum gör kan bidra till att driva på den politiska utvecklingen mot EU:s mål för Innovationsunionen och Europa 2020,” säger Máire Geoghegan-Quinn, kommissionens ledamot med ansvar för forskning, innovation och vetenskap.

Även om sjöfarten har det lägsta förhållandet koldioxidutsläpp per transporterade ton-kilometer jämfört med andra transportsätt förväntas sektorn öka sina utsläpp av växthusgaser från dess nuvarande nivå på cirka 1 gigaton per år med uppskattningsvis 150200 % under de kommande fyra årtiondena.

Sjöfartssektorn förorenar dessutom luften. Om inte åtgärder vidtas kommer luftföroreningarna på de viktigaste sjöfartsrutterna att öka på grund av en beräknad ökning på 10–20 % av utsläppen av svaveldioxid under de följande två åren. Marin eldningsolja har ett mycket högt svavelinnehåll som sträcker sig från ett globalt genomsnitt på 27 000 ppm (miljondelar) till 10 000 ppm i övervakningsområdena för svavelutsläpp (SECA). Med det nya avtalet i IMO kommer fartygen i övervakningsområdena för svavelutsläpp i Östersjön och Nordsjön att behöva använda bränsle som endast innehåller 0,1 % svavel år 2015, vilket tack vare EU-lagstiftning redan är fallet i EU-hamnar.

Det finns en avsevärd potential för att minska utsläppen från sjöfartssektorn. Tekniska lösningar för att minska bränsleförbrukningen, luftföroreningar och växthusgaser finns redan lätt tillgängliga och de sträcker sig från bättre fartygskonstruktion, framdrivning och maskinell utrustning till optimerad drift. Denna nya referensrapport från forskningscentrumet bidrar till att öka medvetenheten om den globala sjöfartens miljöinverkan, inklusive inverkan på hälsan. I rapporten analyseras de metodfrågor som tagits upp inom forskningsgemenskapen om att utvärdera sjöfartssektorns inverkan på miljön och identifieras de brister som finns vad gäller tillförlitliga och uttömmande informationskällor. En detaljerad utvärdering av kostnadseffektiviteten och minskningspotentialen för varje tekniskt alternativ som beskrivs i rapporten tillhandahålls också.

För att åstadkomma stora förbättringar vad gäller minskningen av koldioxidutsläppen och luftföroreningarna bör tekniska lösningar (avseende bränsle och motorer) kompletteras med andra åtgärder. Marknadsbaserade alternativ som tar upp både regionala och globala åtgärder måste också undersökas. I rapporten analyseras det hur införandet av marknadsbaserade strategier, som ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser för sjöfartssektorn på internationell nivå, skulle kunna användas.

Sammanfattningsvis tillhandahåller denna referensrapport från forskningscentrumet den första omfattande ramen i vilken en strategi för att minska utsläppen i luften från fartyg definieras och rapporten tillhandahåller också de analytiska verktygen för att hjälpa till att bana vägen mot effektiva strategier.

Gemensamma forskningscentrumets referensrapporter

Gemensamma forskningscentrumets referensrapporter visar forskningscentrumets syn på ett ämne som det har erkända expertkunskaper om. Rapporterna tillhandahåller en referens för politiska beslutsfattare, forskningsvärlden, intressenter och en insatt men icke-specialiserad publik. Forskningscentrumets forskningsrapporter syftar till att visa det aktuella kunskapsläget inom särskilda områden av vetenskapliga undersökningar eller i strategibedömningar.

Den rättsliga ställningen för utsläpp från sjöfarten

I strategin Europa 2020 ingår, som ett kapacitetsmål för 2020, ett åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, eller med 30 % om förhållandena är rätta. Omfattningen av detta åtagande fastställs i EU:s klimat- och energilagstiftning. Enligt denna lagstiftning bör alla sektorer i ekonomin bidra till att uppnå dessa utsläppsminskningar, inklusive den internationella sjö- och flygfarten. Om inget internationellt avtal som inkluderar internationella sjöfartsutsläpp i dess minskningsmål har godkänts av gemenskapen senast 2011, bör kommissionen låta internationella sjöfartsutsläpp ingå i gemenskapens minskningsåtagande, i syfte att den föreslagna lagstiftningen ska träda i kraft 2013.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_clima_001_greenhouse_maritime_transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#clim_act

För ytterligare information:

För att ladda ner Gemensamma forskningscentrumets referensrapport Regulating air emissions from ships: the state of the art on methodologies, technologies and policy options” (Att reglera utsläpp till luften från fartyg: det aktuella läget om metoder, teknik och strategialternativ): http://www.jrc.ec.europa.eu/rr

För ytterligare information om Gemensamma forskningscentrumets verksamheter för luftkvalitet och klimatförändringar: http://ies.jrc.ec.europa.eu/

För ytterligare information om EU:s strategi för fartygsutsläpp:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

För ytterligare information om EU:s strategi för utsläpp från sjöfarten:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar