Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1747

Bruselj, 20. decembra 2010

Zmanjšanje emisij v sektorju pomorskega prometa: Skupno raziskovalno središče Komisije predstavilo nekatere možnosti

Pomorski promet je odgovoren za okoli 4 % svetovnih antropogenih emisij ogljikovega dioksida, kar je na ravni ogljičnega odtisa približno enako Nemčiji. Emisije, ki jih povzroča mednarodni pomorski promet, zaenkrat še niso zakonsko urejene, vendar o njih potekajo razprave v Mednarodni pomorski organizaciji (IMO) in okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC). Pomorski promet je glede emisij toplogrednih plinov okoljsko najprijaznejši način prevoza. Vendar pa je ocenjeno, da se bodo ob odsotnosti ukrepov emisije ladij do leta 2050 povišale za 150–200 %. Trenutno okoli 50 000 trgovskih ladij opravi prevoz 90 % dobrin na svetovni ravni, zaradi česar svetovno gospodarstvo nujno potrebuje pomorski promet. Poročilo, ki ga je danes objavilo Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije, podaja prvi celostni pregled metodologij za ocenjevanje ladijskih emisij v zrak, opisuje tehnološke rešitve in analizira možne politike za zmanjšanje emisij ogljika in onesnaževanja zraka v tem sektorju.

Komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire-Geoghegan-Quinn je dejala: „Iz poročila JRC je jasno razvidno, da je treba onesnaževanje, ki ga povzročajo ladje, enako kot onesnaževanje iz ostalih virov, zmanjšati, če želimo rešiti problem podnebnih sprememb in preprečiti negativne posledice, ki ga ima na zdravje ljudi. Poročilo tudi pretresa možnosti za dosego potrebnega zmanjšanja s kombinacijo tehnoloških inovacij in tržno naravnanih politik. Študija poleg tega nazorno prikazuje, kako lahko znanstveno delo Skupnega raziskovalnega središča Komisije pomaga pri političnem napredku v smeri Unije inovacij in ciljev strategije Evropa 2020.“

Čeprav ima pomorski promet v primerjavi z ostalimi načini prevoza najnižjo stopnjo emisij CO2 na prevoženi tonski kilometer, se ocenjuje, da bo v naslednjih štirih desetletjih emisije toplogrednih plinov s sedanje stopnje 1 gigatone na leto povišal, in sicer za 150–200 %.

Poleg tega pomorski promet povzroča tudi onesnaževanje zraka. Če ne bodo sprejeti primerni ukrepi, se bo onesnaženje zraka na glavnih pomorskih plovnih poteh povečalo zaradi predvidenega 10 do 20-odstotnega povečanja emisij žveplovega dioksida v naslednjih dveh letih. Vsebnost žvepla je v ladijskem gorivu zelo visoka in se giblje med 27 000 ppm (delci na milijon), kar je svetovno povprečje, in 10 000 ppm v območjih nadzora nad emisijami žvepla (SECA). Vendar pa bodo morale v skladu z novim sporazumom v Mednarodni pomorski organizaciji ladje v območjih nadzora nad emisijami žvepla v Baltiku in Severnem morju od leta 2015 dalje uporabljati gorivo s samo 0,1 % vsebnosti žvepla, kar v skladu z zakonodajo EU že velja v pristaniščih EU.

Za zmanjšanje emisij sektorja pomorskega prometa obstajajo številne možnosti. Na voljo so tehnične rešitve za zmanjšanje porabe goriva, onesnaževal zraka in toplogrednih plinov, ki obsegajo boljše konstruiranje ladij, pogon in strojne dele ter optimizirano delovanje. Novo referenčno poročilo JRC prispeva k dvigovanju zavesti o okoljskih vplivih svetovnega pomorskega prometa, vključno z vplivi na zdravje. Vsebuje analizo metodoloških vprašanj, ki so se v znanstveni skupnosti porajala glede ocene vpliva pomorskega sektorja na okolje, ter opozarja na nezadostne vire zanesljivih in izčrpnih informacij. Podana je tudi podrobna ocena stroškovne učinkovitosti in možnosti za zmanjšanje emisij za vsako tehnološko možnost iz poročila.

Če želimo doseči pomemben napredek pri zmanjšanju emisij ogljika in onesnaževanja zraka, pa je treba tehnološke rešitve (vezane na gorivo in motorje) dopolniti z dodatnimi ukrepi. Treba je upoštevati tudi tržno naravnane možnosti, usmerjene v regionalne in globalne ukrepe. Poročilo preučuje, kako bi se v sektor pomorskega prometa na mednarodni ravni lahko uvedle tržno naravnane politike, kot je trgovanje z emisijami toplogrednih plinov.

Zaključimo lahko, da referenčno poročilo JRC zagotavlja prvi celovit okvir za določitev strategije zmanjšanja emisij ladij in podaja analitična orodja za pomoč pri utiranju poti k učinkovitim politikam.

Referenčno poročilo JRC

V referenčnih poročilih JRC je predstavljeno mnenje JRC o zadevi, za katero je JRC priznana strokovnost. Referenčna poročila predstavljajo vir za nosilce političnega odločanja, raziskovalne skupnosti, zainteresirane strani ter informirano javnost, ki za posamezno področje ni specializirana. Cilj referenčnih poročil JRC je ugotoviti trenutno stanje poznavanja na konkretnih področjih znanstvenih raziskav ali ocen politik.

Pravni položaj emisij v pomorskem prometu

Strategija Evropa 2020 kot ključni cilj za leto 2020 vključuje zavezo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 20 % glede na stopnje iz leta 1990, v primernih pogojih pa za 30 %. Obseg te zaveze je določen v podnebni in energetski zakonodaji EU. V skladu z navedeno zakonodajo morajo vsi gospodarski sektorji, vključno z mednarodnim pomorskim in letalskim prometom, prispevati k zmanjševanju emisij. Če Skupnost do leta 2011 ne bo po odobrila nobenega mednarodnega sporazuma, ki v svojih ciljih za zmanjšanje emisij vključuje mednarodne emisije pomorskega prometa, mora Komisija mednarodne emisije pomorskega prometa vključiti v svoje zaveze za zmanjšanje emisij s ciljem, da bi predlagani akt začel veljati do leta 2013.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_clima_001_greenhouse_maritime_transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#clim_act

Več informacij:

Referenčno poročilo JRC „Regulating air emissions from ships: the state of the art on methodologies, technologies and policy options" najdete na naslovu:

http://www.jrc.ec.europa.eu/rr

Več informacij o dejavnostih JRC, ki so vezane na kakovost zraka in podnebne spremembe, najdete na: http://ies.jrc.ec.europa.eu/

Več informacij o politiki EU o emisijah ladij najdete na:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Več informacij o politiki EU o pomorskem prometu najdete na:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar