Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1747

Brusel 20. decembra 2010

Znižovanie emisií z lodnej dopravy: Spoločné výskumné centrum Komisie načrtlo viaceré možnosti

Približne 4 % celosvetových emisií CO2 spôsobených ľudskou činnosťou pochádza z námornej lodnej dopravy, čo znamená, že jej uhlíková stopa sa veľkosťou približuje k uhlíkovej stope Nemecka. Emisie z námornej dopravy nepodliehajú ešte žiadnej regulácii na medzinárodnej úrovni, ale touto otázkou sa momentálne zaoberá Medzinárodná námorná organizácia (IMO) a strany Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC). Lodná doprava predstavuje najekologickejší spôsob dopravy, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov. Ak sa však nepodniknú žiadne kroky, odhadované emisie z lodí do roku 2050 narastú o 150 % - 200 %. V súčasnosti preváža približne 50 000 obchodných lodí 90 % celkového tovaru, čím sa námorná doprava stáva pre svetovú ekonomiku nenahraditeľnou. Spoločné výskumné centrum Európskej únie (JRC) dnes uverejnilo správu, v ktorej uvádza prvý komplexný prehľad metodík odhadovania objemu emisií z lodnej dopravy, opisuje technologické riešenia a analyzuje politické možnosti, ako znížiť objem emisií uhlíka a znečistenie ovzdušia v tomto sektore.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn vyhlásila: „JRC v tejto správe osvetľuje otázku, prečo treba v rámci boja proti zmene klímy a na ochranu ľudského zdravia znížiť objem znečistenia pochádzajúceho z lodnej dopravy, ako aj znečistenia z mnohých iných zdrojov. Zaoberá sa aj možnosťami, ktoré by na dosiahnutie potrebného zníženia emisií mohla ponúknuť kombinácia technologických inovácií a politík zameraných na trh. Štúdia je zároveň ukážkovým príkladom toho, ako vedecká činnosť Spoločného výskumného centra Komisie môže byť motorom politického pokroku pri dosahovaní cieľov, ktoré si EÚ vytýčila v iniciatíve „Inovácia v Únii“ a v stratégii „Európa 2020".“

Hoci námorná doprava produkuje v porovnaní s inými druhmi dopravy najnižší pomer emisií CO2 na tonukilometer uskutočnenej prepravy, očakáva sa, že v budúcich štyroch desaťročiach sa jej emisie skleníkových plynov podstatne zvýšia zo súčasnej úrovne približne 1 gigatony ročne o odhadovaných 150 až 200 %.

Toto odvetvie je navyše zdrojom znečistenia ovzdušia. Pokiaľ nepodnikneme proti tomu žiadne kroky, znečistenie ovzdušia na hlavných trasách lodnej dopravy sa bude zvyšovať v dôsledku 10 - 20 % nárastu objemu emisií oxidu siričitého v dvoch nasledujúcich rokoch. Lodné palivo má veľmi veľký obsah síry, priemerné celosvetové hodnoty sa pohybujú na úrovni 27 000 ppm (častíc na milión), v oblastiach kontroly emisií síry to je 10 000 ppm. Na základe novej dohody Medzinárodnej námornej organizácie však lode budú musieť v oblastiach kontroly emisií síry v Baltskom a Severnom mori do roku 2015 začať používať palivo s obsahom síry iba 0,1 %, tak ako to už platí v prístavoch EÚ podľa právnych predpisov EÚ.

Pre zníženie emisií sektora lodnej dopravy existuje mimoriadne veľký priestor. Technické riešenia na zníženie spotreby paliva a objemu látok znečisťujúcich ovzdušie a skleníkových plynov sú už k dispozícii, či už ide o lepšiu konštrukciu lodí, pohon a strojné zariadenia alebo o optimalizácia prevádzky. JRC svojou novou správou pomáha zvyšovať informovanosť verejnosti o vplyve celosvetovej lodnej dopravy na životné prostredie a zdravie ľudí. Analyzuje v nej otázky, ktoré predostreli vedecké kruhy o posudzovaní vplyvov námorného sektora na životné prostredie, a identifikuje nedostatky spoľahlivých a komplexných zdrojov informácií. Súčasťou správy je aj podrobné posúdenie nákladovej efektívnosti a potenciál zníženia znečistenia každej opísanej technologickej možnosti.

Technologické riešenia (týkajúce sa palív a motorov) by mali byť doplnené o ďalšie opatrenia, ak chceme dosiahnuť výrazný pokrok pri znižovaní emisií uhlíka a miery znečistenia ovzdušia. Rovnako treba preskúmať možnosti týkajúce sa trhu zamerané ako na regionálne, tak aj na celosvetové opatrenia. Správa obsahuje aj analýzu využitia politík zameraných na trh, napríklad zavedenia systému obchodovania s emisiami skleníkových plynov v sektore lodnej dopravy na medzinárodnej úrovni.

Z celkového hľadiska správa JRC predstavuje prvý komplexný rámec na vytýčenie stratégie znižovania emisií z lodnej dopravy a poskytuje analytické nástroje ako pomôcku pri vytváraní účinných politík.

Správy JRC

JRC vo svojich správach predstavuje svoj pohľad na otázky, v ktorých je uznávaným odborníkom. Sú referenciou pre politických činiteľov, vedeckú obec, iné zainteresované strany a informovanú, hoci neodbornú, verejnosť. Cieľom správ JRC je zachytávať najaktuálnejší stav vedomostí a poznatkov z konkrétnych oblastí vedeckého výskumu alebo z hodnotení politiky.

Právna pozícia týkajúca sa emisií z lodnej dopravy

Jedným z kľúčových cieľov stratégie Európa 2020 je záväzok týkajúci sa zníženia emisií skleníkových plynov o minimálne 20 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990, prípadne za optimálnych podmienok o 30 %. Rozsah tohto záväzku je stanovený v právnych predpisoch EÚ v oblasti klímy a energetiky. Podľa týchto predpisov by mali všetky odvetvia hospodárstva, vrátane medzinárodnej lodnej dopravy a leteckej dopravy prispieť k dosiahnutiu týchto znížení emisií. Pokiaľ Spoločenstvo do roku 2011 neschváli žiadnu medzinárodnú dohodu obsahujúcu cieľ znížiť emisie z medzinárodnej lodnej dopravy, mala by Komisia takýto cieľ zahrnúť do záväzku Spoločenstva tak, aby navrhovaný právny akt nadobudol účinnosť do roku 2013.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_clima_001_greenhouse_maritime_transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#clim_act

Viac informácií:

Správa JRC „Regulating air emissions from ships: the state of the art on methodologies, technologies and policy options“ (Regulácia emisií z lodnej dopravy: aktuálne metodiky, technológie a politické možnosti) je k dispozícii na adrese:

http://www.jrc.ec.europa.eu/rr

Viac informácií o činnostiach JRC súvisiacich s kvalitou ovzdušia a zmenou klímy:

http://ies.jrc.ec.europa.eu/

Viac informácií o politike EÚ v oblasti emisií z lodnej dopravy:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Viac informácií o politike EÚ v oblasti námornej dopravy :

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar