Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1747

Briselē, 2010. gada 20. decembrī

Kuģošanas izraisīto emisiju samazināšana: Komisijas Kopīgais pētniecības centrs izklāsta dažas iespējas

Jūras transports izraisa aptuveni 4 % no globālā cilvēku darbības radīto CO2 emisiju apjoma, kas veido tādu oglekļa dioksīda emisiju apjomu, kas aptuveni atbilst Vācijas emisiju apjomam. Pagaidām vēl nav regulējuma starptautiskā jūras transporta izraisītajām emisijām, bet šo jautājumu pašlaik apspriež Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā (IMO) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām (UNFCCC). Attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām kuģniecība ir visvairāk videi draudzīgs transporta veids. Tomēr, ja nekas netiks darīts, tiek lēsts, ka emisijas no kuģiem līdz 2050. gadam pieaugs par 150-200 %. Pašlaik aptuveni 50 000 tirdzniecības kuģu pārvadā 90 % no pasaules preču kopējā apjoma, tādējādi padarot jūras transportu nepieciešamu pasaules ekonomikai. Ziņojumā, ko šodien publicē Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC), sniegts pirmais vispārējais pārskats par metodēm, ko izmanto, lai aplēstu kuģošanas izraisītās emisijas gaisā, aprakstīti tehniskie risinājumi un analizētas politikas iespējas oglekļa dioksīda emisijas un gaisa piesārņojuma samazināšanai šajā nozarē.

Pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "JRC ziņojumā uzsvērts, ka ir jāsamazina kuģošanas, tāpat kā citu avotu izraisītais piesārņojums gan, lai palīdzētu cīnīties ar klimata pārmaiņām, gan arī, lai novērstu smagu kaitējumu cilvēku veselībai. Ziņojumā arī izskatītas iespējas, kā nepieciešamo samazinājumu varētu panākt, izmantojot tehnoloģiskās inovācijas un uz tirgus principiem balstītu politiku. Šis pētījums ir arī lielisks piemērs tam, kā Komisijas Kopīgā pētniecības centra veiktais zinātniskais darbs var palīdzēt veicināt politisko virzību uz ES iniciatīvas Inovācijas Savienība un stratēģijas Eiropa 2020 mērķu sasniegšanu."

Kaut arī jūras transportā ir zemākā CO2 emisiju attiecība uz tonnkilometru, salīdzinot ar citiem transporta veidiem, ir sagaidāms, ka SEG emisiju līmenis šajā nozarē paaugstināsies nākamo četrdesmit gadu laikā — par aptuveni 150-200 % salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni, t.i., aptuveni par 1 gigatonnu gadā.

Turklāt kuģošanas nozare ir gaisa piesārņojuma avots. Ja netiks veikti atbilstoši pasākumi, gaisa piesārņojums galvenajos kuģošanas maršrutos palielināsies, ko izraisīs nākamajos divos gados paredzamā sēra dioksīda emisiju līmeņa paaugstināšanās par 10-20 %. Kuģniecībā izmantojamai degvielai ir ļoti augsts sēra saturs, kas svārstās no globālā rādītāja no aptuveni 27 000 ppm (daļām uz miljonu) līdz 10 000 ppm sēra emisiju kontroles zonās (SECA). Tomēr saskaņā ar jauno nolīgumu IMO kuģiem Baltijas un Ziemeļu jūrā sēra emisiju kontroles zonās, sākot no 2015. gada, būs jāizmanto degviela ar tikai 0,1 % sēra saturu, kā tas saskaņā ar ES tiesību aktiem jau tiek ievērots ES ostās.

Pastāv liela iespēja mazināt emisijas kuģniecības jomā. Ir pieejami tehniskie risinājumi, sākot no labākas kuģa projektēšanas līdz tādiem dzinējiem un mehānisma radīšanai, kas ļautu optimizēt darbību, tādējādi panākot degvielas patēriņa, gaisu piesārņojošo vielu un siltumnīcefekta gāzu samazinājumu. Šis jaunais JRC atsauces ziņojums veicina izpratnes veidošanu saistībā ar kuģniecības ietekmi uz vidi, tostarp arī ietekmi uz cilvēka veselību, visā pasaulē. Tajā analizēti metodoloģijas jautājumi, kas radušies zinātnes aprindās saistībā ar jūrniecības nozares ietekmes uz vidi novērtēšanu, un atklājies, ka trūkst tādu informācijas avotu. Sniegts arī sīki izstrādāts izmaksu efektivitātes un samazināšanas potenciāla novērtējums attiecībā uz katru ziņojumā aprakstīto tehnoloģisko iespēju.

Tomēr (ar degvielu un dzinēju saistītie) tehniskie risinājumi ir jāpapildina ar citiem pasākumiem, lai panāktu būtisku uzlabojumu oglekļa dioksīda emisiju līmeņa un gaisa piesārņojuma samazināšanā. Ir jāpēta arī tirgus iespējas attiecībā gan uz reģionālā mēroga, gan uz pasaules mēroga pasākumiem. Ziņojumā analizēts, kā varētu izmantot tirgus politikas ieviešanu, piemēram, SEG Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS) kuģniecības nozarē starptautiskajā līmenī.

Tādējādi kopumā JRC atsauces ziņojums sniedz pirmo vispārējo sistēmu, ar kuras palīdzību var noteikt stratēģiju, lai mazinātu kuģu radīto emisiju gaisā, un nodrošina analīzes rīkus, lai palīdzētu veidot efektīvu politiku.

JRC atsauces ziņojumi

JRC atsauces ziņojumi ataino JRC viedokli jautājumā, par kuru JRC ir vispāratzīta kompetence. Tie sniedz atsauci politisko lēmumu pieņēmējiem, pētniekiem, ieinteresētām personām, kā arī informētai, bet nespecializētai auditorijai. JRC atsauces ziņojumi nosaka pašreizējās zināšanas konkrētās zinātniskās izpētes vai politikas novērtējumu jomās.

Tiesiskā situācija kuģošanas izraisīto emisiju jomā

Stratēģija Eiropa 2020 ietver, kā vissvarīgāko mērķi 2020. gadam, apņemšanos samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni vai, ja apstākļi to pieļauj, par 30 %. Šo saistību piemērošanas joma ir izklāstīta ES tiesību aktos klimata un enerģētikas jomā. Saskaņā ar šiem tiesību aktiem, visām tautsaimniecības nozarēm, tostarp starptautiskās jūras satiksmes un aviācijas nozarei, jāpalīdz sasniegt šos emisiju samazināšanas mērķus. Ja līdz 2011. gadam Kopienā nebūs neviena starptautiska nolīguma, kas ietver starptautiskās jūras satiksmes emisiju samazinājuma mērķi, Komisijai jāiekļauj starptautiskās jūras satiksmes emisiju samazināšanas mērķis Kopienas samazināšanas saistībās, par mērķi izvirzot ierosinātā tiesību akta stāšanos spēkā līdz 2013. gadam.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_clima_001_greenhouse_maritime_transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#clim_act

Papildu informācija ir pieejama:

Lai lejupielādētu JRC atsauces ziņojumu "Kuģu izraisīto emisiju līmeņa regulējums: jaunākās metodoloģijas, tehnoloģijas un politikas iespējas" [Regulating air emissions from ships: the state of the art on methodologies, technologies and policy options], lūdzu, apmeklējiet: http://www.jrc.ec.europa.eu/rr

Lai iegūtu plašāku informāciju par JRC darbībām, kas saistītas ar gaisa kvalitāti un klimata pārmaiņām, lūdzu, apmeklējiet: http://ies.jrc.ec.europa.eu/

Lai iegūtu plašāku informāciju par ES politiku saistībā ar emisijām no kuģiem, lūdzu, apmeklējiet: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Lai iegūtu plašāku informāciju par ES jūras transporta politiku, lūdzu, apmeklējiet:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar